Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-1993-00970s
Dokumentdato : 22.04.1993

Identitet - Utlendingsloven §37

Henvisninger: lov-1988-06-24-64-§37 (Utll §37),

       A, født *.*. 1970, ble av politiet den 26 august 1992 fremstilt for Oslo forhørsrett med begjæring om varetektsfengsling i medhold av utlendingsloven §37 femte ledd, jf straffeprosessloven §174 flg. Forhørsretten tok fengslingsbegjæringen til følge og har senere forlenget fengslingstiden flere ganger, sist ved forhørsrettens kjennelse av 23 mars 1993, til 14 mai 1993.

       A påkjærte forhørsrettens kjennelse av 23 mars 1993 til Eidsivating lagmannsrett som 29 mars samme år avsa kjennelse med slik slutning:

       "Kjæremålet forkastes."

       A har i rett tid påkjært lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Kjæremålet må oppfattes dithen at det gjøres gjeldende at lagmannsretten har tolket Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 og 5, samt Grunnloven §99 feil. As prosessfullmektig, advokat Arild Humlen, har i denne forbindelse vist til et tidligere støtteskriv i saken, hvorfra det hitsettes:

       "Ad. Den eur. M.R. art. 3 og 5, jfr. art. 18.

       Den lange varetekt som fengslede har vært undergitt er i konvensjonens forstand en nedverdigende behandling. Det er ikke proposjonalitet mellom lengden av varetekt og grunnlaget. Dette er et sentralt vurderingstema for art. 3, og den menes å være krenket i dette tilfelle.

       Art. 5 l,f) jfr. art. 5, 4. pkt. gir fengslede rett til å bestride grunnlaget for fengslingen, på eng. "the right to challenge the reason for detention". Her er fengslingskravene så løslig angitt at det ikke er mulig å betride grunnlaget.

       Så godt som ethvert argument kan være "særlige grunner", og dermed blir muligheten for å bestride at loven vilkår er oppfylt, så vanskelig, prinsippet blir fullstendig undergravet. Dette er i strid med tolkningsregelen i art. 18. Som en følge av det anførte anses artikkelen for å være krenket.

       Ad. legalitetsprinsippet i Grl. §99.

       I foreliggende sak anvendes kriteriet "særlige grunner" som kriteriet for forlenget varetekt.

       Dette er et skjønnsmessig kriterie, hvor loven ikke gir noen anvisning på hvilke vilkår som må være oppfylt. Fengslingen får således en svært skjønnsmessig karakter, som etter denne parts mening ikke tilfredstiller kravet om en klar lovhjemmel for tvangsmessige inngrep. Ettersom loven ikke stiller noen vilkår for domstolenes vurdering av hva som skal til for fortsatt fengsling, blir det heller ikke mulig for den fengslede å innrette seg slik at oppgitte kriterier kan oppfylles og dermed bli løslatt, jfr. straffeprosessloven §171, og de deri angitte kriterier."

       A har påstått seg løslatt mot meldeplikt.

       Oslo Politikammer har i tilsvar gjort gjeldende at lagmannsrettens kjennelse er korrekt såvel i resultat som i begrunnelse. Kjæremålet påstås etter dette forkastet.

       Høyesteretts kjæremålsutvalg skal bemerke:

       A har vært undergitt varetektsfengsel i mer enn seks måneder, og utvalget har da full kompetanse til å overprøve lagmannsrettens kjennelse, jf straffeprosessloven §388 nr 6, som etter utlendingloven §37 femte ledd får tilsvarende anvendelse.

       Kjæremålsutvalget er enig med forhørsretten og lagmannsretten i at vilkårene for fengsling utover 12-ukersfristen i utlendingloven §37 femte ledd er til stede og finner det tilstrekkelig å vise til den begrunnelse lagmannsretten har gitt. Kjæremålsutvalget forutsetter i likhet med lagmannsretten at de ressurser som står til disposisjon, settes inn for å få klarlagt As identitet, slik at han kan sendes ut av landet innen rimelig tid.

       Kjæremålsutvalget er enig med lagmannsretten i at bestemmelsene i EMK artikkel 3 og artikkel 5 samt Grunnloven §99 ikke kan være til hinder for fortsatt varetektsfengsling slik denne sak ligger an.

       Kjæremålet blir etter dette å forkaste.

       Kjennelsen er enstemmig.

 

       Slutning:

       Kjæremålet forkastes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo