Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2015-93
Dokumentdato : 29.01.2015

Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. EMK art. 8.


En kenyansk kvinne som oppholdt seg ulovlig i Norge etter å ha fått avslag på asylsøknad, ble besluttet utvist av UNE. Samtidig fikk hun avslag på søknad om oppholdstillatelse for familiegjenforening med datteren på fem år, som var norsk statsborger. I søksmål fra mor og datter kjente Høyesterett begge vedtak ugyldige og avsa fastsettelsesdom for at vedtakene var i strid med EMK artikkel 8. Ved den konkrete vurderingen ble det vist til at det for datteren ikke fantes noe alternativ til morens omsorg. Det ble ansett som helt sentralt at datteren er norsk statsborger, med de rettigheter dette innebærer, og til den vanskelige omsorgssituasjonen dersom moren måtte reise til Kenya med barnet. Datterens interesser talte derfor klart og med stor tyngde for at hun måtte bli i Norge, og for at moren som eneste omsorgsperson ikke kunne utvises. De forhold som lå til grunn for utvisningsvedtaket - ulovlig opphold i riket og uriktige identitetsopplysninger i asylsøknaden - kunne ikke oppveie dette. Det ble endelig konstatert at datterens rettigheter etter EMK artikkel 8 ble krenket ved utlendingsmyndighetenes vedtak.

Red.anm.: Se LB-2013-204765 - LB-2013-204717 for tidligere saksgang.

Siste endringer
  • Ny: HR-2015-00206-A Utvisning. Uforholdsmessighet. Barnets beste. EMK art. 8. (30.01.2015)

    Høyesterett har avsagt dom i en sak som gjaldt utvisning av en kenyansk kvinne fra Norge, og som var nektet familiegjenforening med sin snart fem år gamle datter. Datteren var norsk statsborger. Kvinnen var utvist som følge av å ha oppgitt uriktig identitet i asylsaken, og ulovlig opphold i Norge. Høyesterett var enstemmige i at utvisning ville være uforholdsmessig og i strid med hensynet til barnets beste. De slo også fast at vedtakene strider mot datterens rettigheter etter EMK art. 8- retten til respekt for privatliv og familieliv.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo