Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-1992-654
Dokumentdato : 20.05.1992

Menneskesmugling - Ulovlig innvandring. Straffutmåling.

27-årig mann, tidligere straffet i Danmark, ble idømt ett år ubetinget fengsel for overtredelse av utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64, §47 bokstav d, for mot betaling å ha organisert ulovlig innreise til Norge for 13 tamilere. - Uttalt at virksomhet av denne art måtte møtes med bestemte reaksjoner fra domstolenes side.
       Dommer Bugge: Halden byrett avsa 30 januar 1992 dom med denne domsslutning:

      
       "A, f. *.*. 1964 dømmes for overtredelse av utlendingsloven av 24. juni 1988, §47 annet ledd til en straff av fengsel i 1 - ett - år.

       Til fradrag ved soning går 67 - sekstisju - dager for utholdt varetekt."

       Det straffebud i utlendingsloven §47 annet ledd som domfelte har forbrudt seg mot, er bestemmelsen i bokstav d), som retter seg mot den som "i vinnings hensikt driver organisert virksomhet med sikte på mot betaling å hjelpe utlendinger til innreise i riket". Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 2 år.

       Saksforholdet og domfeltes personlige forhold - han er født i Sri Lanka, men er bosatt i Danmark - fremgår av byrettens domsgrunner.

       Domfelte har anket over straffutmålingen, som han mener er for streng.

       Jeg er kommet til at anken må forkastes.

       Domfelte er funnet skyldig i å ha deltatt i et organisert opplegg for å få bragt 13 tamilere illegalt over grensen til Norge. Han utførte selv transporten av tamilerne med en leid kassebil fra Danmark via Sverige hit til landet, hvor bilen ble stanset av tjenestemenn fra Tollvesenet etter å ha passert Svinesund. Som forsvareren for Høyesterett har pekt på, er det ikke så lett utfra byrettens saksfremstilling å fastslå presist hvilken plassering domfelte har hatt i opplegget. Det kan skyldes at det i saker av denne art kan være vanskelig for norsk politi og påtalemyndighet å trenge til bunns i de faktiske forhold. Byretten har imidlertid funnet bevist at domfelte har vært et ledd i en organisert virksomhet med sikte på å transportere tamilere like fra Sri Lanka til Skandinavia mot betaling, og at formålet har vært økonomisk vinning, som også domfelte har fått eller skulle få andel i. Denne bevisbedømmelsen er Høyesterett bundet av.

       Jeg anser det som viktig at organisert virksomhet av denne art, på tvers av norsk innvandringslovgivning, med økonomisk fordel for øye, blir møtt med tilstrekkelig bestemte reaksjoner fra domstolenes side. Hensynet til almenprevensjonen får dominerende vekt. Men jeg vil peke på at saken også har opprørende trekk, når man ser hen til den behandling de 13 tamilerne er blitt gjenstand for. Byretten har lagt til grunn at hver av dem har betalt et beløp på mellom 35.000 og 50.000 norske kroner for å bli hjulpet fra Sri Lanka til Norge. Disse pengene, som jeg vil tro må representere en betydelig sum for hver av dem, er gått tapt for dem og har havnet i fremmede lommer. 

       Domfelte har vært holdt i fortsatt varetekt siden domsavsigelsen i byretten og tilkommer ytterligere 111 dager fradrag i fengselsstraffen.

      
       Jeg stemmer for denne kjennelse:

       Anken forkastes.

       I straffen fragår ialt 178 - etthundreogsyttiåtte - dager for varetektsfengsel.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo