Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-1993-196
Dokumentdato : 03.02.1993

Identitet - Varetektsfengsling. Utlendingsloven.

Etter utlendingsloven §37 femte ledd, tredje punktum, kreves særlige grunner for fengsling utover 12 uker. Ved vurderingen kan det legges vekt på om vedkommende utlending bevisst motarbeider myndighetenes bestrebelser på å få brakt identiteten på det rene.
       Saken gjelder begjæring om fengsling i henhold til utlendingsloven §37 femte ledd.

       En utlending som oppgir å hete A, født *.*. 1965, ble pågrepet av politiet i Tromsø den 6 november 1992, etter at han hadde begått et tyveri fra et kjøpesenter. Han kunne ikke fremvise pass eller annet lovlig legitimasjonspapir. Under henvisning til at det var grunn til å tro at han oppga falsk identitet, ble han - etter begjæring fra politiet - ved Nord-Troms forhørsretts kjennelse av 9 november 1992 fengslet i 2 uker i medhold av utlendingsloven §37 femte ledd.

       Fengslingen er senere forlenget ved Nord-Troms forhørsretts kjennelser av 20 november og 17 desember 1992, slik at fengslingstiden utløp den 15 januar 1993.

       Politiet fremsatte den 15 januar 1993 begjæring om forlenget fengsling i ytterligere 4 uker. Forhørsretten avsa samme dag kjennelse med slik slutning:

    "1. Begjæringen om ytterligere fengsling av utlending som oppgir å hete A og være født *.*.1965 tas ikke til følge.
     2. Utlendingen pålegges i medhold av utlendingsloven §37, femte ledd, jfr. straffeprosessloven §188, jfr. §185 å melde seg på Troms politikammer hver dag kl. 16.00, søndag som hverdag."

       Troms politikammer påkjærte kjennelsen og fremsatte begjæring om at kjæremålet måtte gis oppsettende virkning. Forhørsretten besluttet den 15 januar 1993 at kjæremålet ikke skulle gis oppsettende virkning. Etter kjæremål fra politiet besluttet lagmannsretten samme dag at kjæremålet skulle gis oppsettende virkning.

       Lagmannsretten avsa den 18 januar 1993 kjennelse med slik slutning:

       "Utlending som oppgir å hete A undergis varetektsfengsel inntil 12 februar 1993 kl 1600."

       Om saksforholdet for øvrig vises til tidligere avsagte kjennelser.

       Advokat B har på vegne av A i rett tid påkjært lagmannsrettens kjennelse "for så vidt som det er fastsatt varetektsfengsling utover 12 ukers fristen i utlendingsloven §37 femte ledd". Kjæremålet er angitt å gjelde lagmannsrettens lovtolkning, idet det gjøres gjeldende at lagmannsretten har lagt en uriktig lovforståelse til grunn ved vurderingen av om det foreligger "særlige grunner" med derav følgende adgang til å gå utover 12 ukers fristen i utlendingsloven §37 femte ledd.

       Den kjærende part har nedlagt slik påstand:

       "I lagmannsrettens kjennelse gjøres den endring at varetektsfengslingen begrenses til å gjelde inntil fredag 29. januar 1993 kl. 15.00."

       Politiet har tatt til motmæle og nedlagt slik påstand:

       "Kjæremålet forkastes."

       Høyesteretts kjæremålsutvalg skal bemerke:

       Det dreier seg om et videre kjæremål hvor utvalgets kompetanse er begrenset jf straffeprosessloven §388. Kjæremålet retter seg mot lagmannsrettens tolking av utlendingsloven §37 femte ledd, tredje punktum hvoretter det kreves særlige grunner for fengsling utover 12 uker. Av forarbeidene til bestemmelsen, som lagmannsretten siterer, fremgår det at man blant annet hadde i tankene behovet for forlengelse i tilfeller hvor utlendinger "bevisst motarbeider myndighetenes bestrebelser på å få brakt identiteten på det rene." jf Ot.prp.nr. 83 (1991-92)17. Lagmannsretten gir deretter uttrykk for at dette hensyn nettopp gjør seg gjeldende i saken, noe retten så nærmere begrunner. Utvalget kan ikke se at lagmannsrettens lovtolking er uriktig. Den konkrete vurdering kan utvalget ikke prøve.

       Kjæremålet må forkastes.

       Kjennelsen er enstemmig.

 

       Slutning:

       Kjæremålet forkastes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo