Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-1994-953
Dokumentdato : 22.07.1994

Utlendingsrett. Varetektsfengsling.

Når vedkommende har vært holdt seks uker i varetekt og ved løslatelsen pålegges meldeplikt, kan ikke et nokså omgående brudd på denne anses som et nytt grunnlag for fengsling i opptil seks nye uker, jfr. utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64, §41 tredje og fjerde ledd, jfr. straffeprosessloven §175.
       A ble varetektsfengslet ved Oslo forhørsretts kjennelse av 29 mars 1994 med hjemmel i utlendingsloven §41 tredje og fjerde ledd. Med samme hjemmel ble fengslingen forlenget to ganger. A ble løslatt etter utløpet av siste varetektsfengsling, 4 mai 1994. Samme dag påla Oslo politikammer ham meldeplikt i henhold til utlendingsloven §41 annet ledd. Han ble pågrepet 7 juli, og begjært varetektsfengslet grunnet brudd på meldeplikten.

      
       Ved Oslo forhørsretts kjennelse av 8 juli 1994 ble A varetektsfengslet til 22 juli 1994 i medhold av utlendingsloven §41 tredje og fjerde ledd jf straffeprosessloven §175.

       A påkjærte kjennelsen til Eidsivating lagmannsrett som 12 juli 1994 avsa kjennelse med slik slutning:

       "A, f. *.*. 1969, løslates."

       A ble uttransportert 12 juli 1994.

       Oslo politikammer har påkjært lagmannsrettens kjennelse og anfører at lagmannsretten har lagt til grunn en feil lovforståelse. Politikammeret gjør gjeldende at pålagt meldeplikt må anses som et nytt og selvstendig grunnlag for ytterligere varetektsfengsling i påvente av effektuering av bortvisningsvedtak.

       A ble uttransportert 12 juli 1994.

       Den kjærende part har nedlagt slik påstand:

       "Lagmannsrettens kjennelse oppheves."

       Advokat John Christian Elden hevder på vegne av sin klient at kjæremålet ikke har rettslig interesse, og må bli å avvise, jf Rt-1988-475.

       Kjæremålsmotparten er imidlertid enig i at det er av stor prinsipiell betydning at kjæremålsutvalget uttaler seg om lovforståelsen.

       Det anføres at lagmannsrettens lovforståelse er korrekt. Fengsling utover lengstetiden på 6 uker i utlendingsloven §41 må anses uhjemlet.

       Med tilslutning til den kjærende parts ønske om at Høyesteretts kjæremålsutvalg tar stilling til lovtolkingsspørsmålet, har kjæremålsmotparten nedlagt slik påstand:

       "Kjæremålet avvises."

       Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerker at kjæremålet ikke lenger har rettslig interesse etter at A er uttransportert og ikke lenger befinner seg i varetektsfengsel. Kjæremålet må derfor avvises.

       Når det gjelder tolkingen av utlendingsloven §41 tredje og fjerde ledd, er kjæremålsutvalget ellers enig med lagmannsretten. Når vedkommende har vært holdt seks uker i varetektsfengsel og ved løslatelsen pålegges meldeplikt, kan ikke et nokså omgående brudd på denne anses som et nytt grunnlag for fengsling i opptil seks nye uker. Praktiske hensyn må her vike for lovens klare bestemmelse.

       Kjennelsen er enstemmig.

      
       Slutning:

       Kjæremålet avvises.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo