Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2001-295
Dokumentdato : 01.03.2001

Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Iran.


At en lagdommer for snart 7 år siden hadde sin arbeidstilknytning til Regjeringsadvokaten, gjør ham ikke inhabil etter domstolloven § 108 i sak om midlertidig forføyning der det er fremsatt krav om å få bli i Norge til det foreligger rettskraftig dom i sak om asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Realiteten i kravet om midlertidig forføyning i det foreliggende tilfelle er hvorvidt en avgjørelse som nekter en person vern mot utsendelse etter utlendingsloven § 15, skal iverksettes før det foreligger dom. Kravet til sannsynliggjøring i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 må forstås slik at dersom det foreligger rimelig tvil om avgjørelsen av hovedkravet, vil det neppe være grunnlag for å la avgjørelsen få foregrepet virkning.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo