Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2005-229
Dokumentdato : 11.03.2005

Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.


En utlending bosatt i Norge var dømt for legemsfornærmelse og dokumentfalsk, og det ble fattet vedtak om utvisning med innreiseforbud i to år, jf utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c. Saken gjaldt spørsmål om vedtaket innebar et uforholdsmessig tiltak overfor den utvistes familie, jf § 29 annet ledd (slik den lød før lovendring i 2004). Høyesterett fant at de straffbare handlingene var situasjonsbetinget og at det ikke forelå gjentagelsesfare. Det forelå særlige omstendigheter som tilsa at belastningen på tiltaltes barn ville bli så store at utvisningen var uforholdsmessig.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo