Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2010-1404
Dokumentdato : 17.11.2010

Dokumentinnsyn. Bosettingstillatelse. Forvaltningsloven § 13


Saken gjaldt krav om dokumentinnsyn i forbindelse med rettslig overprøving av et vedtak om avslag på bosettingstillatelse. Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde lagt en uriktig generell lovforståelse til grunn når den hadde bygget på at forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 jf. § 13 b første ledd nr. 1 og § 19 annet ledd ikke kunne etablere en lovbestemt taushetsplikt i forhold til tvisteloven § 22-3. Lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo