Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2010-812
Dokumentdato : 24.06.2010

Oppnevning av forsvarer i utlendingssak. Straffeprosessloven § 100 andre ledd og utlendingsloven § 92 fjerde ledd.


Anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne forsvarer eller prosessfullmektig i utlendingssak, ble tatt til følge. Ankende part ble ikke fremstilt for fengsling, men ble pågrepet og holdt i politiarrest for å sikre rask uttransportering. Ankeutvalget kom til at straffeprosessloven ikke fikk direkte anvendelse og at straffeprosessloven § 98 heller ikke fikk analogisk anvendelse. Imidlertid fant utvalget at utlendingsloven § 92 fjerde ledd første setning ville miste mye av sin betydning hvis den kan omgås ved å utsette fremstilling i strid med § 106. Utlendingsloven § 92 bør tolkes slik at retten til å få oppnevnt prosessfullmektig oppstår når spørsmålet om fengsling skulle ha vært tatt opp, hvis fristen etter utlendingsloven § 106 andre ledd tredje punktum var blitt overholdt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo