Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

1951-07-28

1967-01-31V1
Dokument-ID : 1967-01-31V1
Dokumentdato : 31.01.1967

Protokoll til konvensjonen om flyktningers stilling

Ikr. 4. oktober 1967.

Statene som står tilsluttet denne Protokoll,
     som tar i betraktning at Konvensjonen om flyktningers stilling, vedtatt i Genève 28. juli 1951, (heretter omtalt som Konvensjonen), bare gjelder for de personer som er blitt flyktninger som følge av begivenheter som har funnet sted før 1. januar 1951,
     som tar i betraktning at nye flyktningesituasjoner har oppstått siden Konvensjonen ble vedtatt og at vedkommende flyktninger derfor kanskje kan falle utenfor rammen av Konvensjonen,
     som tar i betraktning at det er ønskelig at alle flyktninger som dekkes av definisjonen i Konvensjonen har samme status uavhengig av datogrensen 1. januar 1951,
     er blitt enige om følgende:

Artikkel I
Alminnelig bestemmelse

1. Statene som står tilsluttet denne Protokoll forplikter seg til å anvende artiklene 2 til og med 34 i Konvensjonen på flyktninger som heretter definert.

2. For så vidt angår denne Protokoll skal betegnelsen flyktning, unntatt når det gjelder anvendelsen av punkt 3 i denne artikkel, bety enhver person som faller innenfor rammen av definisjonen i artikkel 1 i Konvensjonen som om ordene Som følge av begivenheter som har funnet sted før 1. januar 1951 og ... og ordene ... på grunn av slike begivenheter, i artikkel 1 A (2) var utelatt.

3. Denne Protokoll skal anvendes av medlemsstatene uten noen geografisk begrensning, med det unntak at eksisterende erklæringer, avgitt i overensstemmelse med Konvensjonens artikkel 1 B (1) (a) av stater som allerede er parter i Konvensjonen, skal gjelde også denne Protokoll hvis ikke erklæringene blir utvidet i henhold til artikkel 1 B (2) i Konvensjonen.

Artikkel II
De nasjonale myndigheters samarbeid med de Forente Nasjoner

1. Statene som står tilsluttet denne Protokoll forplikter seg til å samarbeide med De Forente Nasjoners Høykommissariat for Flyktninger, eller det organ under De Forente Nasjoner som måtte etterfølge det, under utøvelsen av dets funksjoner, og skal særlig lette dets plikt til å overvåke at bestemmelsene i denne Protokoll blir anvendt.

2. For å sette Høykommissariatet, eller det organ under De Forente Nasjoner som måtte etterfølge det, i stand til å utarbeide rapporter til de kompetente organer i De Forente Nasjoner, forplikter statene som står tilsluttet denne Protokoll seg til å gi disse organer på passende måte de opplysninger og statistiske data som ønskes, angående:

a) flyktningenes forhold;

b) iverksettelsen av denne Protokoll;

c) lover, bestemmelser og resolusjoner angående flyktninger som er eller måtte bli satt i kraft.

Artikkel III
Opplysninger om nasjonal lovgivning

Statene som står tilsluttet denne Protokoll skal underrette De Forente Nasjoners Generalsekretær om de lover og bestemmelser som de måtte vedta for å sikre anvendelsen av denne Protokoll.


Artikkel IV
Bileggelse av tvister

Enhver tvist mellom statene som står tilsluttet denne Protokoll, vedrørende dens fortolkning eller anvendelse, som ikke kan bilegges ved andre midler, skal på anmodning av en av partene i tvisten henvises til Den Internasjonale Domstol.

Artikkel V
Tiltredelse

Denne Protokoll er åpen for tiltredelse av alle stater som er parter i Konvensjonen, av enhver annen stat som er medlem av De Forente Nasjoner eller en av særorganisasjonene, eller som av De Forente Nasjoners Generalforsamling har mottatt innbydelse til å tiltre. Tiltredelse finner sted ved deponering av et tiltredelsesdokument hos De Forente Nasjoners Generalsekretær.

Artikkel VI
Bestemmelser vedrørende forbundsstater

For forbundsstater eller stater som ikke er enhetsstater, gjelder følgende bestemmelser:

a) for så vidt angår de artikler i Konvensjonen som kommer til anvendelse i overensstemmelse med artikkel I, punkt 1, i denne Protokoll og som faller inn under den føderale lovgivende myndighets lovgivende jurisdiksjon, skal forbundsregjeringens forpliktelser være de samme som dem som gjelder for medlemsstater som ikke er forbundsstater;

b) for så vidt angår de artikler i Konvensjonen som kommer til anvendelse i overensstemmelse med artikkel I, punkt 1, i denne Protokoll, og som faller inn under lovgivningsmyndigheten i de enkelte delstater, provinser eller kantoner, som i henhold til forbundets konstitusjon ikke er forpliktet til å treffe lovgivningstiltak skal forbundsregjeringen snarest mulig gjøre de kompetente myndigheter i vedkommende stater, provinser eller kantoner kjent med vedkommende artikler og anbefale dem gjennomført;

c) en forbundsstat som står tilsluttet denne Protokoll skal på anmodning av en annen medlemsstat gjennom De Forente Nasjoners Generalsekretær, gi en redegjørelse for forbundsstatens og delstatens lovregel og praksis vedrørende hvilken som helst bestemmelse i Konvensjonen som kommer til anvendelse i overensstemmelse med artikkel I, punkt 1, i denne Protokoll. Redegjørelsen skal vise i hvilken utstrekning vedkommende bestemmelse er blitt gjennomført ved lov eller på annen måte.

Artikkel VII
Forbehold og erklæringer

1. Ved tiltredelsen kan en stat ta forbehold når det gjelder Protokollens artikkel IV og når det gjelder anvendelsen overensstemmende med artikkel I i denne Protokoll av alle bestemmelser i Konvensjonen unntatt bestemmelsene i artiklene 1, 3, 4, 16 (1) og 33. Forbehold tatt i henhold til denne artikkel av en stat som er part i Konvensjonen kan imidlertid ikke utvides til å omfatte flyktninger som Konvensjonen gjelder for.

2. Forbehold tatt i overensstemmelse med Konvensjonens artikkel 42 av stater som er parter i Konvensjonen, kommer til anvendelse i forhold til deres forpliktelser i henhold til denne Protokoll dersom forbeholdene ikke er tilbakekalt.

3. En stat som tar forbehold i overensstemmelse med punkt 1 i denne artikkel kan når som helst tilbakekalle forbeholdet ved en underretning herom til De Forente Nasjoners Generalsekretær.

4. Erklæringer som i henhold til Konvensjonens artikkel 40, punkt 1 og 2, er avgitt av en medlemsstat som tiltrer denne Protokoll, skal anses for å komme til anvendelse i forhold til denne Protokoll, hvis ikke en underretning om det motsatte gis av vedkommende stat ved tiltredelsen til De Forente Nasjoners Generalsekretær. Bestemmelsene i artikkel 40, punkt 2 og 3, og i artikkel 44, punkt 3, i Konvensjonen skal anses for mutadis mutandis å gjelde for denne Protokoll.

Artikkel VIII
Ikrafttredelse

1. Denne Protokoll trer i kraft dagen for deponeringen av det sjette tiltredelsesdokument.

2. For stater som tiltrer Protokollen etter deponeringen av det sjette tiltredelsesdokument, skal Protokollen tre i kraft den dag vedkommende stat deponerer sitt tiltredelsesdokument.

Artikkel IX
Oppsigelse

1. En medlemsstat kan når som helst si opp denne Protokoll ved å gi underretning herom til De Forente Nasjoners Generalsekretær.

2. En slik oppsigelse blir virksom for vedkommende medlemsstat ett år fra den dag De Forente Nasjoners Generalsekretær har mottatt oppsigelsen.

Artikkel X
Underretning fra De Forente Nasjoners Generalsekretær

De Forente Nasjoners Generalsekretær skal underrette statene som er omtalt i artikkel V ovenfor, om datoen for ikrafttredelse, tiltredelser, forbehold og tilbakekallelse av forbehold, såvel som om oppsigelser av denne Protokoll, og om erklæringer og underretninger i sammenheng med dette.

Artikkel XI
Deponering i arkivet i De Forente Nasjoners Sekretariat

En kopi av denne Protokoll, hvorav den kinesiske, engelske, franske, russiske og spanske tekst har samme gyldighet, undertegnet av Presidenten for Generalforsamlingen og av De Forente Nasjoners Generalsekretær, skal deponeres i arkivet i De Forente Nasjoners Sekretariat. Generalsekretæren vil tilstille bekreftede kopier herav til alle stater som er medlemmer av De Forente Nasjoner og til de andre statene som er nevnt i artikkel V ovenfor.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo