Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

1957-07-12

Dokument-ID : 2000-09-18
Dokumentdato : 18.09.2000

Tilleggsoverenskomst til Overenskomst mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser

Tilleggsoverenskomst av 18. september 2000.

Fortale

       De kontraherende stater,

       som ved overenskomst av 12. juli 1957 mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige har opphevet passkontrollen ved de internordiske grenser (nedenfor kalt Overenskomsten om passkontroll), som Island sluttet seg til 24. september 1965, og som er endret ved overenskomst av 27. juli 1979, samt overenskomst av 2. april 1973 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om tillegg til Overenskomsten om passkontroll av 12. juli 1957,

       som i henhold til Protokoll om integrering av Schengen-regelverket i Den europeiske union til Amsterdam-traktaten undertegnet den 2. oktober 1997 skal gjennomføre et nærmere samarbeide innenfor rammene av Den europeiske union, eller som den 18. mai 1999 undertegnet en avtale med Den europeiske union om tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket,

       som tar i betraktning at det er behov for å presisere anvendelsen av enkelte bestemmelser i Overenskomsten om passkontroll av hensyn til de nordiske landenes deltakelse i Schengen-samarbeidet,

       er blitt enige om følgende tillegg til Overenskomsten om passkontroll:

Artikkel 1

       Til Overenskomsten om passkontroll skal ytterligere følgende definisjoner gjelde:


Definisjoner:

En Schengen-stat
  en stat som i henhold til Protokoll om integrering av Schengen-regelverket i Den europeiske union skal gjennomføre et nærmere samarbeide innenfor Den europeiske union, eller som er part i avtalen om Schengen-samarbeidet, undertegnet 18. mai 1999 med Den europeiske union, og som er deltaker i det praktiske samarbeidet innenfor Schengen.

En ikke-nordisk Schengen-stat
  en annen Schengen-stat enn Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Schengen-informasjonssystemet (SIS)
  det felles informasjonssystem etablert i henhold til konvensjonen av 19. juni 1990 om gjennomføring av Schengenavtalen av 14. juni 1985.

En utlending
  en person som ikke er statsborger i én av De europeiske fellesskaps medlemsstater eller i Island eller i Norge.

Artikkel 2

       I det omfang det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser som påhviler de kontraherende stater i henhold til Schengen-konvensjonen, gjelder følgende avvik fra Overenskomsten om passkontroll:

a) Bestemmelsene i Overenskomsten om passkontroll som gjelder passkontroll får ikke anvendelse dersom en nordisk yttergrense er en grense til en ikke-nordisk Schengen-stat.
b) Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 2, 2. ledd (3. ledd i den norske oversettelsen av Overenskomsten om passkontroll) og artikkel 3, kan en kontraherende stat unnlate å anvende innreisekort.
c) Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 5, kan en kontraherende stat tillate en utlending som har oppholdstillatelse i eller visum til en annen kontraherende stat eller en ikke-nordisk Schengen-stat, å reise inn på den kontraherende stats territorium uten særlig tillatelse med henblikk på gjennomreise til det utstedende land.
d) Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 5, kan en kontraherende stat ved beregning av det tidsrom som det ikke kreves oppholdstillatelse for, regne det som et opphold der verken varigheten av et sammenhengende opphold eller den samlede varighet av flere etterfølgende opphold må overstige tre måneder i løpet av en 6-måneders periode regnet fra den første innreisedato i en kontraherende stat eller i en ikke-nordisk Schengen-stat.
e) Uten hensyn til bestemmelsen i artikkel 5, 2. ledd kan en utlending som har oppholdstillatelse i en kontraherende stat eller i en ikke-nordisk Schengen-stat, innenfor tidsrommet for denne oppholdstillatelsen tillates opphold på de øvrige kontraherende staters territorium i inntil 3 måneder.
f) Uten hensyn til bestemmelsen i artikkel 6, 1. ledd bokstav f, kan en kontraherende stat kun bortvise en utlending som er oppført i en annen kontraherende stats liste over utviste utlendinger, såfremt utlendingen samtidig er innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise, i Schengen-informasjonssystemet.
g) Uten hensyn til bestemmelsen i artikkel 6, 3. ledd skal det ikke skje bortvisning etter artikkel 6 nr. 1, bokstav a.
h) Uten hensyn til bestemmelsen i artikkel 6, 3. ledd kan en kontraherende stat likevel bortvise en utlending når utlendingen står oppført på den kontraherende stats liste over utviste utlendinger.
i) Uten hensyn til bestemmelsen i artikkel 8, 1. ledd kan en kontraherende stat kun i et begrenset tidsrom foreta passkontroll ved en indre nordisk grense dersom det av hensyn til den offentlige orden eller statens sikkerhet er nødvendig, slik det fremgår av Schengen-konvensjonens artikkel 2, 2. ledd
j) Uten hensyn til bestemmelsen i artikkel 9, 1. ledd kan en kontraherende stat kun nekte en utlending som er utvist av en annen kontraherende stat å foreta innreise uten særlig tillatelse når utlendingen er innmeldt med henblikk på ikke å tillate innreise, i Schengen-informasjonssystemet.
k) Artikkel 11 oppheves.
l) Bestemmelsene i Overenskomsten om passkontroll fortolkes i overensstemmelse med relevante regler utstedt i henhold til Schengen-konvensjonen og en videreutvikling av denne.

Artikkel 3

       Er det innenfor rammen av de kontraherende staters deltagelse i Schengen-samarbeidet fremsatt forslag til bestemmelser som er uforenelige med Overenskomsten om passkontroll, skal det på begjæring fra én kontraherende stat finne sted forhandlinger mellom de kontraherende stater. Forhandlinger skal finne sted før det treffes beslutning om forslaget, med mindre tvingende grunner gjør det nødvendig straks å treffe slik beslutning. I sistnevnte tilfelle skal forhandlingene finne sted snarest mulig etter at beslutningen er truffet.

       Ved forhandlingene skal de kontraherende stater søke å klargjere virkningene av de nye bestemmelsene for det nordiske passkontrollsamarbeidet samt overveie hvilke endringer i Overenskomsten om passkontroll som kan bli nødvendige.

Artikkel 4

       Denne overenskomst trer i kraft 30 dager etter den dag samtlige kontraherende stater har gitt det danske utenriksministerium meddelelse om sin godkjennelse av overenskomsten. Overenskomsten kan likevel tidligst tre i kraft fra den dato Rådet for Den europeiske union har truffet avgjørelse om den praktiske iverksettelsen av Schengen-samarbeidet i de nordiske landene.

       Det danske utenriksministerium underretter de øvrige kontraherende stater om mottagelsen av disse meddelelsene og om tidspunktet for overenskomstens ikrafttredelse.

Artikkel 5

       Overenskomsten forblir i kraft for en kontraherende stat så lenge Overenskomsten om passkontroll er i kraft for vedkommende stat.

Artikkel 6

       Overenskomsten skal deponeres i det danske utenriksministerium, og bekreftede kopier av den skal oversendes de øvrige kontraherende staters regjeringer.

       Til bekreftelse på dette har de kontraherende staters befullmektigede undertegnet denne overenskomst.

       Utferdiget i København den 18. september 2000 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, der alle tekster har samme gyldighet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo