Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Dokument-ID : 1969-11-24
Ikrafttreden : 30.05.1971
Ratifikasjonsdato : 29.04.1971
Dokumentdato : 24.11.1969

Europeisk avtale om ansettelse ”au pair”

Oversettelse

De undertegnede stater medlemmer av Europarådet,

som anser at Europarådets formål er å skape større enhet mellom medlemsland­ene, særlig med henblikk på å åpne veien for sosiale fremskritt; 

som har notert seg at stadig flere unge mennesker i Europa, særlig unge piker, reiser til utlandet for å ta ansettelse «au pair»;

som, uten å ville foreta noen kritisk vurdering av denne utbredte praksis, an­ser det formålstjenlig at vilkårene for en slik «au pair» plassering nå blir definert og standardisert i alle medlemsland;

som anser at ansettelser «au pair»;

gjør et betydelig sosialt problem i medlemsstatene med juridiske, moralske, kulturelle og økonomiske aspekter ut­over landegrensene, og som derved får en europeisk karakter;

som anser at personer som tar ansettelse «au pair» hverken tilhører kategorien studenter eller kategorien arbeidere, men til en spesiell kategori som har trekk til felles med begge, og at det derfor er nyt­tig å etablere spesielle ordninger for dem;

som særlig erkjenner nødvendigheten av å yte personer som tar ansettelse «au pair» et tilstrekkelig sosialt vern i over­ensstemmelse med de prinsipper som er fastsatt i Den europeiske Sosialpakt;

som tar i betraktning at mange av disse personer er mindreårige som i lengre tid savner støtte av sine familier, og at de derfor bør nyte godt av spesielt vern med hensyn til de materielle eller moralske forhold i mottakerstaten;

som anser at bare de offentlige myndigheter helt ut kan sikre og overvåke iverksettelsen av disse prinsipper;

som er overbevist om nytten av slik koordinering innen rammen av Europarådet,

er blitt enige om følgende;

Art. 1

Hver kontraherende part skal i sitt territorium i størst mulig utstrekning befordre iverksettelsen av bestemmel­sene i denne avtale.

Art. 2

1.  Med ansettelse «au pair» forstås midlertidig opphold i familier, mot visse tjenesteytelser, av unge ut­lendinger som kommer for å øke sine språkkunnskaper og eventuelt fagkunn­skaper, og for gjennom et bedre kjenn­skap til mottakerlandet å utvide sin all­mennutdanning.

2.  Slike unge utlendinger vil i det følgende bli betegnet som «personer ansatt «au pair».

Art. 3

Ansettelse «au pair», hvis opprinnelige varighet ikke skal overstige ett år, skal imidlertid kunne forlenges til maksimalt to år.

Art. 4

1.  En person ansatt «au pair» skal ikke være under 17 og ikke over 30 år.

2.  I det enkelte tilfelle skal mottaker­landets kompetente myndighet allikevel kunne gjøre unntak fra den øvre alders­grense når dette anses berettiget.

Art. 5

Den som ansettes «au pair» skal ha legeattest, utstedt mindre enn tre måneder før ansettelsen, som gir opp­lysninger om vedkommendes alminneli­ge helsetilstand.

Art. 6

1.  Rettighetene og pliktene til den som ansettes «au pair» og til mottakerfamilien, slik som disse rettigheter og plikter er fastsatt i denne avtale, skal gjøres til gjenstand for en skriftlig kon­trakt mellom partene i form av et dokument eller brevveksling, fortrinnsvis inngått før den som ansettes «au pair» har forlatt bostedslandet eller senest i løpet av den første uken av ansettelsen etter til­tredelsen.

2.  En kopi av den kontrakt som er nevnt i foregående punkt, skal deponeres hos den kompetente myndighet i mot­takerlandet eller hos den organisasjon denne har utpekt.

Art. 7

Den kontrakt som er nevnt i artikkel 6 skal bl.a. spesifisere hvordan den som ansettes «au pair» skal delta i mottakerfamiliens liv, idet vedkommende samtidig også skal nyte godt av en viss grad av uavhengighet.

Art. 8

1.  Den som ansettes «au pair» skal ha kost og losji i mottakerfamilien og, hvor det er mulig, eget rom.

2.  Den som ansettes «au pair» skal ha tilstrekkelig tid til å delta i språkkurs og til å utvide sine kulturelle og faglige kunn­skaper, og det skal gis all mulig støtte til å ordne arbeidstiden med tanke på dette.

3.  Den som ansettes «au pair» skal ha minst en hel fridag i uken og minst én slik fridag i måneden skal være søndag, og vedkommende skal ha full anledning til å delta i gudstjenester.

4.  Den som ansettes «au pair» skal ut­betales et visst beløp i lommepenger. Beløpets størrelse og utbetalingsperiode skal fastsettes i den kontrakt som er nevnt i artikkel 6.

Art. 9

Den som ansettes «au pair» skal yte mottakerfamilien tjenester i form av deltakelse i familiens daglige ar­beidsplikter. Den effektive tid som går med til slike tjenester skal i alminnelighet ikke overstige fem timer daglig.

Art. 10

1.  Hver kontraherende part skal oppgi, ved å oppføre dem i vedlegg I til denne avtale, de ytelser som personer ansatt «au pair» har krav på i dets ter­ritorium i tilfelle sykdom, nedkomst eller ulykke.

2.  Dersom og i den utstrekning de ytel­ser som er nevnt i vedlegg I ikke kan dekkes av den nasjonale sosialtrygdlovgiv­ning i mottakerlandet eller av andre of­fentlige sosialtrygdordninger idet en tar i betraktning bestemmelsene i internasjonale avtaler eller forordninger vedtatt in­nenfor De europeiske Fellesskap, skal rette vedkommende i mottakerfamilien tegne en privat forsikring på egen bekost­ning.

3.  Enhver endring i listen av ytelser i vedlegg 1 skal notifiseres av de kontra­herende parter i henhold til artikkel 19, punkt 2.

Art. 11

1.  I tilfelle hvor den kontrakt som er nevnt i artikkel 6 er inngått for en ubestemt tid, skal hver av partene kunne si opp kontrakten med to ukers varsel.

2.  Uansett om avtalen er inngått for et bestemt tidsrom eller ikke, kan den med øyeblikkelig virkning bringes til opphør av en av de partene i tilfelle av alvorlig brudd på god oppførsel av den annen part eller hvis andre alvorlige omstendig­heter gjør øyeblikkelig oppsigelse nødvendig.

Art. 12

Hver av de kontraherende parters kompetente myndigheter skal ut­peke offentlige instanser og kan god­kjenne private organer som vil drive «au pair» plassering.

Art. 13

1.  Hver av de kontraherende parter skal med femårige mellomrom sende Europarådets generalsekretær en rapport i en form som skal fastsettes av Ministerkomitéen, angående anvendel­sen av bestemmelsene i artiklene 1 til 12 i denne avtale.

2.  De kontraherende parters rapporter skal forelegges og granskes av Europarådets sosiale komité av regjeringseksper­ter.

3.  Den sosiale komité av regjerings­eksperter skal fremlegge for Ministerko­mitéen en rapport med sine konklusjo­ner. Den kan også fremsette forslag med sikte på:

i)   å forbedre den praktiske iverksettel­se av avtalen,

ii)  å endre eller supplere dens bestem­melser.

Art. 14

1.  Denne avtale er åpen for undertegning av Europarådets medlemsstater, som kan bli part i den:

a)  ved å undertegne uten forbehold om ratifikasjon eller godkjenning, eller

b)  ved å undertegne med forbehold om ratifikasjon eller godkjenning, etterfulgt av ratifikasjon eller godkjen­ning.

2. Ratifikasjons‑ eller godkjenningsdokumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Art. 15

1.  Denne avtale trer i kraft en måned etter den dato da tre av Rådets medlemsstater er blitt part i avtalen i hen­hold til bestemmelsene i artikkel 14.

2.  For hver medlemsstat som senere undertegner avtalen uten forbehold om ratifikasjon eller godkjenning, eller som ratifiserer eller godkjenner den, trer av­talen i kraft en måned fra den dagen for slik undertegning eller fra dagen for depone­ringen av ratifikasjons‑ eller godkjen­ningsdokumentet.

Art. 16

1.  Etter at avtalen har trådt i kraft kan Europarådets Ministerkomité innby enhver ikke‑medlemsstat til å tiltre den.

2.  Slik tiltredelse skal skje ved å depo­nere et tiltredelsesdokument som får virkning en måned fra deponeringsdagen hos Europarådets generalsekretær.

Art. 17

1.  Hver undertegnende stat kan ved undertegningen eller ved depo­neringen av sitt ratifikasjons‑ eller god­kjenningsdokument, og hver tiltredende stat kan ved deponeringen av sitt tiltred­elsesdokument, spesifisere det eller de territorier som avtalen skal gjelde for.

2.  Hver undertegnende stat kan, ved deponeringen av sitt ratifikasjons‑ eller godkjenningsdokument eller på hvilket som helst senere tidspunkt, og hver til­tredende stat kan ved deponeringen av sitt tiltredelsesdokument eller på et hvil­ket som helst senere tidspunkt, ved erklæring stilet til Europarådets generalsekretær, utvide avtalen til å omfatte hvilket som helst annet territorium eller territorier spesifisert i erklæringen og for hvis internasjonale forbindelse den er ansvarlig eller på hvis vegne den er bemyndiget til å inngå forpliktelser.

3.  Enhver erklæring avgitt i henhold til foregående punkt, kan for ethvert ter­ritorium som er nevnt i erklæringen, trekkes tilbake i samsvar med den fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 20 i denne avtale

Art. 18

1.  Hver undertegnende stat kan ved undertegningen eller ved depo­neringen av sitt ratifikasjons‑ eller god­kjenningsdokument, og hver tiltredende stat kan ved deponeringen av sitt tiltred­elsesdokument, erklære at den benytter seg av en eller flere av de forbehold som er oppfort i vedlegg II til denne avtale. Ingen andre forbehold er tillatt.

2.  Hver undertegnende stat eller en­hver kontraherende part kan helt eller delvis trekke tilbake et forbehold som den har tatt i samsvar med foregående punkt, ved en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær. Denne får virk­ning fra den dagen den er mottatt.

Art. 19

1.  Hver undertegnende stat skal ved undertegningen eller ved depo­neringen av sitt ratifikasjons‑ eller god­kjenningsdokument og hver tiltredende stat skal ved deponeringen av sitt tiltredelsesdokument, oppgi de ytelser som er nevnt i vedlegg I i samsvar med bestem­melsene i artikkel 10, punkt 1.

2.  Enhver notifikasjon som nevnt i artikkel 10, punkt 3, skal stiles til Europarådets generalsekretær og skal angi den dato da den får virkning.

Art. 20

1.  Denne avtale skal forbli i kraft på ubestemt tid.

2.  Hver kontraherende part kan, for sitt vedkommende, si opp denne avtale ved en notifikasjon stilet til Europarådets generalsekretær,

3.  Oppsigelsen får virkning seks måneder fra den dato da generalsekretæren mottar slik notifikasjon.

Art. 21

Europarådets generalsekretær skal underrette Rådets medlems­stater og enhver stat som har tiltrådt den­ne avtale om:

a)  Enhver undertegning uten forbe­hold om ratifikasjon eller godkjen­ning;

b)  Enhver undertegning med forbe­hold om ratifikasjon eller godkjen­ning;

c)  Enhver deponering av ratifika­sjons‑, godkjennings‑ eller tiltredelsesdokument;

d)  Oppgaver over ytelser, nevnt i ved­legg I;

e)  Enhver ikrafttredelsesdato for den­ne avtale i samsvar med avtalens ar­tikkel 15;

f)   Enhver erklæring mottatt i henhold til bestemmelsene i artikkel 17, punktene 2 og 3;

g)  Ethvert forbehold tatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 18, punkt 1;

h)  Enhver tilbaketrekning av forbe­hold i samsvar med bestemmelsene i artikkel 18, punkt 2;

i)   Enhver notifikasjon mottatt i sam­svar med bestemmelsene i artikkel 19, punkt 2;

j)   Enhver notifikasjon mottatt i sam­svar med bestemmelsene i artikkel 20 og datoen fra hvilken oppsigelsen får virkning.

Art. 22.

Protokollen til denne avtale utgjør en integrerende del av denne.

Til bekreftelse herav har de undertegnede, som er behørig bemyndiget til det, undertegnet denne avtale.

Utferdiget i Strasbourg 24. November 1969, i engelsk og fransk tekst, idet begge

tekster har samme gyldighet, i ett eks­emplar som vil bli deponert i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal sende bekreftede kopier til hver stat som har undertegnet eller tiltrådt avtalen.

Vedlegg I (artikkel 10)

Ytelser (Foreldet)

Vedlegg II (artikkel 18 (1))

Forbehold

Protokoll (artikkel 10)

1.  Hver kontraherende part avgir erklæringen i vedlegg I og senere endringer i denne, helt på eget ansvar.

2.  De ytelser som er anført i vedlegg I skal, såvidt mulig omfatte dekning av utgifter til legebehandling, medisiner og sykehusopphold.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo