Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

1987-11-26

Dokument-ID : 1993-11-04V2
Dokumentdato : 04.11.1993

Protokoll nr. 2 til Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

European Treaty Series/152

Statene som har undertegnet denne protokoll til Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, undertegnet i Strasbourg den 26. november 1987 (heretter omtalt som konvensjonen),

som er overbevist om at det er tilrådelig å gjøre det mulig for medlemmer av den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling (heretter omtalt som komiteen) å bli gjenvalgt to ganger;

som også tar i betraktning behovet for å garantere en ordnet fornyelse av komiteens medlemmer,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

1        I artikkel 5, nr. 3, skal den andre setningen lyde:

                  De kan gjenvelges to ganger.

2        Konvensjonens artikkel 5 skal utvides med følgende nr. 4 og 5:

         4      For så langt som mulig å sikre at halvparten av medlemmene i komiteen skal fornyes hvert annet år, kan ministerkomiteen før den går videre til et eventuelt valg, beslutte at funksjonsperioden eller funksjonsperiodene til ett eller flere medlemmer som skal velges, skal ha en annen varighet enn fire år, men ikke mer enn seks og ikke mindre enn to år.

         5      I tilfeller der det dreier seg om mer enn én funksjonsperiode, og der ministerkomiteen anvender nummeret ovenfor, skal tildelingen av funksjonsperioder skje ved at generalsekretæren trekker lodd umiddelbart etter valget.

Artikkel 2

1        Denne protokoll skal være åpen for signering av stater som har undertegnet denne konvensjon, eller som tiltrer den, og som kan uttrykke sin tilslutning til å være bundet av:

         a        underskriften uten forbehold om ratifikasjon, vedtakelse eller godkjenning; eller

         b        underskrift med forbehold om ratifikasjon, vedtakelse eller godkjenning, fulgt av ratifikasjon, vedtakelse eller godkjenning.

2        Dokumenter om ratifikasjon, vedtakelse eller godkjenning skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Artikkel 3

         Denne protokoll skal tre i kraft den første dag i måneden etter utløpet av en periode på tre måneder etter den dag da alle som har sluttet seg til konvensjonen har gitt sitt samtykke til å være bundet av protokollen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 2.

Artikkel 4

         Europarådets generalsekretær skal meddele Europarådets medlemsstater og stater som ikke er medlemmer, men som har tiltrådt konvensjonen, om:

         a       alle underskrifter;

         b       deponering av alle dokumenter om ratifikasjon, vedtakelse eller godkjenning;

         c       den dagen da denne protokoll trer i kraft, i samsvar med artikkel 3;

         d       alle andre lover, meldinger eller meddelelser knyttet til denne protokoll.

         Til bekreftelse herav har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne protokoll.

Utferdiget i Strasbourg, den 4. november 1993, i engelsk og fransk tekst som begge har samme gyldighet, i et enkelt eksemplar som skal deponeres i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal oversende bekreftede kopier til hver av Europarådets medlemsstater.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo