Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Til bruk ved skanning til saksbehandlingssystemene

Oversikt over skillearkArbeidsdokumentasjon

Arbeidsforhold fra NAVs Aa-register

Arbeidskontrakt/-bekreftelse

Arbeidstilbud-/oppdragstilbudskjema

Beskrivelse av virksomheten (for selvstendige næringsdrivende)

Yrkeserfaring/arbeidsattest/CV

Firmaattest

HMS-erklæring

Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret

Standard kontrakt for au pair og infoskriv

Bolig-/bostedsdokumentasjon


Bekreftelse bolig

Bostedsattest

Flyttemelding

Leiekontrakt/skjøte

Helsedokumentasjon

Rapport om aldersundersøkelse

Andre opplysninger om helse

DNA-testrapport

Legeerklæring/epikrise/journalnotater

Uttalelse fra helseinstitusjon

Tannhelsespørsmål

Anmodninger/henvendelser/rapporter

Sjekkliste for dokument- og personkontroll

Anonym melding

Appell

Begjæring om utsatt iverksettelse

Anmodning om dokumentinnsyn

Dokumentoversettelse

Krav om dekning av saksomkostninger / erstatning

Fingeravtrykksrapport

Melding / anmodning om ID-endring

Forespørsel om nytt oppholdskort

Pågripelsesrapport

Politirapport

Anmodning om prioritet

Søknad om forlenget utreisefrist

Søknad om rett til arbeid (ikke egen sak)

Språkanalyserapport

Spørreskjema

Anmodning om henleggelse/trukket søknad

Dokumentoversettelse

Anmodning om omgjøring

Inntekts- og underholdsdokumentasjon

Finansierings- og budsjettplaner

Forsikring

Skatteattest/regnskap

Lønns- og trekkoppgave fra Skatteetaten

Lønnsslipp/kontoutskrift/utbetalinger

Skatteoppgjør fra Skatteetaten

UDI garantiskjema

Utdanningsstøtte fra Lånekassen

Uttalelse/bekreftelse fra NAV/Lånekasse/andre etater

Utbetalinger av ytelser og trekk fra NAV

Klage

Klage uten begjæring om utsatt iverksettelse

Klage med begjæring om utsatt iverksettelse

Dokument inn

Andre persondokumenter

Annet

Samtykke fra annen forelder/foresatt

Arbeidsdokumentasjon

Dokumentasjon på eiendom

Dokumentasjon på egne midler

Krav om dekning av saksomkostninger / erstatning

Forelderansvar

Forsikring

Fullmakt

Fødselsattest

UDI garantiskjema

Melding / anmodning om ID-endring

Invitasjon fra referanse

Klage

Referansens/ andre relasjoners pass

Relasjonsdokumentasjon

Spørreskjema/Intervju

Tilleggsinformasjon

Dokumentasjon på tilbud om arbeid

Dokumentasjon underhold/bolig/forsørgelse

Vitnemål/attester

RMA - mottakskorrespondanse

Advokattildeling

Annet

Klage på avslag på søknad om tilleggsytelser

Søknad om alternativ mottaksplass

Søknad om flytting

Søknad om mottaksplass

Søknad om permisjon fra mottak

Søknad om støtte til frivillig tilbakevending

Søknad om tilleggsytelser

Tilbaketakelse

Egenerklæringer IOM

Notat

UNE forvaltningsnotat

UNE intern nemndmøteprotokoll

OFF-korrespondanse

Ankomstmelding

Vedlegg til søknad/Annet OFF-dokument

Andre opplysninger om helse

DNA-testrapport

Legeerklæring/epikrise/journalnotater

Uttalelse fra helseinstitusjon

Intervju beskyttelse

Intervju identitet

PEN-/NHC-/UD-skjema

Redigert RRF

UNHCR Best Interest Determination Form

UNHCR Declaration Page

UNHCR-skjema

Omgjøringsanmodning

Omgjøringsanmodning med helseopplysninger

Omgjøringsanmodning

Varsel om stevning

Relasjons- og identitetsdokumentasjon

Ordinært pass

Adopsjonsdokumentasjon

ID-dokument (som ikke er reisedokument)

Kopi av brukte sider i UP/RB

Beskrivelse/Redegjørelse for relasjonen (forholdet)

Dødsattest

Dokumentasjon på sivilstatus (ugifteattest)

Husholdsregister/Familiebok

Fødselsattest/dåpsattest

Foreldreansvar/samværsavtale

Oppholdskort/ annen dokumentasjon på opphold

Referansens/ andre relasjoners pass

Skilsmissebevilling/separasjonsmelding

Samlivserklæring

Utskrift fra folkeregisteret

Vigselsattest

Returrelatert korrespondanse

Originale dokumenter IOM

Søknad om assistert retur

Trukket søknad om assistert retur

Utreiserapport

Skole-/studiedokumentasjon

Fagbrev/autorisasjon/godkjenning

Norsk/samfunnsfagopplæring

Opptaksbrev/studie- og skoleplass

Plan for utdanning/kurs/praksis/opplæring

Studieprogresjon

Vitnemål/Diplom/Karakterutskrift

Samtykke/Bekreftelse/Invitasjon

Signaturark asylintervju

Melding om advokatbytte/representasjon

Bekreftelse

Underrettet vedtak med signatur

Fullmakt

Hjelpevergeoppnevnelse

Invitasjon fra referanseperson

Dokumentasjon på / forespørsel om løsning

Samtykkeerklæring

Samtykke fra foreldre/foresatte

Tilleggsdokumentasjon/Tilsvar/Annet

Annet

Bevegelsestillatelse

Bilder/fotografier

Cover letter/Oversendelsesbrev

Underrettet forhåndsvarsel

Kopi av flybillett

Kart/tegning

Kvittering for betalt gebyr

Navneregistreringsskjema

Oppmøtenotat

Tapsmelding for pass

Registreringsskjema

Reiseoversikt

Signert sjekkliste

Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger (sensitiv)

Tilsvar

Vandelsdokumentasjon

Anmeldelse for brudd på utlendingsloven

Anmeldelse

Avhør

Dom

Forelegg

Kjennelse/påtaleunnlatelse

Politiattest

Politirapport

Siktelse

Tiltale

Anmeldelse for brudd på utlendingsloven

Generelle skilleark

Hovedskilleark

Generelt dokumentskilleark

Siste endringer
  • Endret: Oversikt over skilleark (01.04.2016)

    I skillearkene som tidligere het "Forkynt forhåndsvarsel" og "Forkynt vedtak med signatur" er nå "forkynt" byttet ut med "underrettet", da dette er det riktige begrepet for disse dokumentene. Endringen er kun i navnet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo