Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Kapittel 4. Omfang av og unntak fra lovens krav om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven § 8, jf. § 7 første ledd bokstav f
 • RegulationAttatchment § 4-1. Kravet om gjennomført norskopplæring

  Kravet i loven § 8 om gjennomført godkjent norskopplæring er oppfylt dersom søkeren har deltatt i norskopplæring, jf. forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Opplæringen må være gitt av kommunen, av en tilbyder kommunen har godkjent eller av en opplæringsinstitusjon som er godkjent med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring. Gjennomført norskopplæring dokumenteres med deltakerbevis.

 • RegulationAttatchment § 4-2. Unntak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk

  Kravet om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk i statsborgerloven § 8 annet punktum er oppfylt dersom søkeren dokumenterer at ett av følgende krav er oppfylt:

  1. bestått norskprøve eller bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 annet ledd

  2. gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og det er satt standpunktkarakter i faget

  3. gjennomførte studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller

  4. oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høgskole i Norge.

 • RegulationAttatchment § 4-3. Andre unntak

  Unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven § 8 er:

  1. søker som er fritatt fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 fjerde ledd, og

  2. søker som på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er ute av stand til å delta i og gjennomføre norskopplæring. Unntaket gjelder søker som overhodet ikke kan delta i norskopplæring, og som ikke vil kunne gjennomføre norskopplæring i løpet av tre år.

 • RegulationAttatchment § 4-4. Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig

  Kravet i loven § 8 annet ledd om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom søkeren har avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på nivå A2 eller høyere etter introduksjonsloven § 19 annet ledd. Kravet gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven.

  Unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er søkere som

  a) er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring etter § 4-2 eller § 4-3,

  b) er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven § 19 annet ledd, jf.
  forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere §
  20.

 • RegulationAttatchment § 4-5. Kravet om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap

  Kravet i loven § 8 annet ledd om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom søkeren har bestått statsborgerprøven. Kravet er også oppfylt dersom søkeren har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk etter introduksjonsloven § 19 annet ledd. Kravet gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

  Unntatt fra kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap er søkere som

  a) har gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller

  b) har gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng,

  c) på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan avlegge prøven,

  d) er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 19 annet ledd, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20.

   

 • RegulationAttatchment § 4-6. Nordiske statsborgere
  Søker som er statsborger av et annet nordisk land og som forstår det norske eller samiske språket, er unntatt fra kravene i statsborgerloven § 8.

Relaterte rettskilder

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo