Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 17-7h. Politiet

Politiet skal etter anmodning fra norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda eller departementet gi vandelsopplysninger, jf. annet ledd, om utlendingen i sak om

a) visum etter lovens § 10,

b) utelukkelse fra retten til anerkjennelse som flyktning etter lovens § 31,

c) oppholdstillatelse etter lovens § 38,

d) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3, jf. § 59,

e) familieinnvandring etter lovens kapittel 6, jf. § 59,

f) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

g) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

h) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63,

i) reisebevis for flyktninger og utlendingspass etter lovens § 64,

j) tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120,

k) bortvisning etter lovens §§ 17 og 121,

l) utvisning etter lovens §§ 66 til 68, § 122, og § 126 annet ledd, og

m) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første ledd eller forskriftens § 1-1 tolvte ledd og § 1-10 tredje ledd.

Vandelsopplysninger i henhold til første ledd omfatter opplysninger om hvorvidt utlendingen har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning, jf. også politiregisterloven § 36 første ledd nr. 1. I sak etter første ledd bokstav m, kan det også innhentes opplysninger om identitet.

Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, i sak om berostilling etter lovens § 62 annet ledd og sak om utvisning etter lovens § 122. Politiets plikt til å utlevere opplysninger etter leddet her gjelder bare der etterforskningshensyn ikke taler mot.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo