Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 19. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon

AVTALE
mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon


       Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering (heretter kalt « partene »),

       Som viser til Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere, undertegnet den 8. juni 2007,

       Som viser til bestemmelsene i lovgivningen i partenes stater,

       Som stadfester ønsket om å legge til rette for utvikling av mellomfolkelig kontakt som en nødvendig forutsetning for bærekraftig utvikling av økonomisk, sosialt og kulturelt samarbeid,

       Som søker å forenkle ordningen for gjensidige reiser,

       Er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

       Uttrykk som er brukt i denne avtalen:

       Med « grenseområde » forstås de territoriale områdene i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon som spesifisert i vedlegg til denne avtalen;

       Med « grenseboere » forstås borgere av Kongeriket Norge, borgere av Den Russiske Føderasjon samt borgere av andre land som har vært lovlig bosatt i grenseområdet i minst de 3 foregående årene;

       Med « gyldig reisedokument » forstås et dokument anerkjent av partene som bekreftelse på innehaverens identitet og som gir innehaveren rett til å krysse riksgrensen, med unntak av diplomatpass, tjenestepass og sjømannsbevis (sjømannspass);

       Med « grenseboerbevis » forstås et særskilt dokument som utstedes til grenseboere i staten til en av partene, som gir dem rett til gjentatte innreiser, utreiser og opphold utelukkende i grenseområdet til den andre partens stat, jf. denne avtalens artikkel 6.

Artikkel 2

1. Denne avtalen regulerer den lokale grensetrafikkordningen for grenseboere.

2. På forhold som ikke reguleres av bestemmelsene i denne avtalen, slik som anerkjennelse av reisedokumenter, iverksettelse av utvisningstiltak, godstransport over riksgrensen og arbeidsforhold, får lovgivningen i Kongeriket Norge og krav i Den europeiske unions rettsakter på den ene siden, og lovgivningen i Den Russiske Føderasjon på den andre siden, anvendelse.

Artikkel 3

1. Grenseboere i den ene partens stat skal reise inn og ut av grenseområdet til den andre partens stat bare over det internasjonale grensepasseringsstedet Storskog-Borisoglebsk på den norsk-russiske riksgrensen.

2. Grenseboere kan krysse grensen ved grensepasseringsstedet som er vist til i denne artikkelens nr. 1 under den lokale grensetrafikkordningen på betingelse av at de:

a) innehar gyldig grenseboerbevis og gyldig reisedokument;
b) ikke er personer som anses å være en trussel mot nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller folkehelsen.

3. Grenseboere i Den Russiske Føderasjon som er registrert i Schengen Information System (SIS) i den hensikt å nekte dem innreise, eller personer som anses som en trussel mot nasjonal sikkerhet, offentlig orden, folkehelsen eller Kongeriket Norges internasjonale forbindelser, og særlig de som er registrert i Kongeriket Norges nasjonale databaser i den hensikt å nekte dem innreise på samme grunnlag, skal nektes innreise i Kongeriket Norge.

4. Grenseboere i Kongeriket Norge som ikke har tillatelse til å reise inn på Den Russiske Føderasjons territorium i henhold til Den Russiske Føderasjons lovgivning, særlig av hensyn til nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller folkehelsen, skal nektes innreise til Den Russiske Føderasjon.

5. Ingen stempler eller andre merker skal festes til det gyldige reisedokumentet eller grenseboerbeviset.

Artikkel 4

1. Grenseboerbeviset skal gi grenseboere i en parts stat rett til å krysse den norsk-russiske riksgrensen og oppholde seg utelukkende i grenseområdet i staten til den andre part, hver gang i en tidsperiode som ikke overstiger 15 etterfølgende dager. Den samlede oppholdstiden i grenseområdet i staten til den andre part innenfor grenseboerbevisets gyldighetsperiode skal ikke begrenses.

2. Dersom grenseboere i staten til en av partene på grunn av inntruffet force majeure ikke er i stand til å forlate den andre partens stats grenseområde innen den tidsperioden som er angitt i denne artikkelens nummer 1, kan de bli værende på denne statens territorium i den tidsperioden som er nødvendig for å reise tilbake til staten de er bosatt i. I slikt tilfelle må de underrette den kompetente lokale myndigheten om dette og dokumentere at det foreligger slik force majeure. Forlengelsen av oppholdet skal være gebyrfritt. Samme ordning skal gjelde i situasjoner hvor grenseboere i staten til den ene part på grunn av inntruffet force majeure må reise ut av grenseområdet i staten til den andre part.

3. Grenseboerbeviset gir ikke innehaverne rett til å arbeide eller drive næringsvirksomhet når en egen tillatelse er påkrevet gjennom lovverket til staten de oppholder seg i.

Artikkel 5

1. Grenseboere i Den Russiske Føderasjon skal fremme søknad om utstedelse av grenseboerbevis til Kongeriket Norges Generalkonsulat i Murmansk.

2. Grenseboere i Kongeriket Norge skal fremme søknad om utstedelse av grenseboerbevis til Den Russiske Føderasjons Generalkonsulat i Kirkenes.

Artikkel 6

1. Grenseboerbevis som utstedes av Kongeriket Norge, skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i Den europeiske unions rettsakter som fastsetter et felles format for oppholdstillatelser for tredjelandsborgere, og skal minst inneholde følgende informasjon:

a) et fotografi av innehaveren;
b) innehaverens fornavn, etternavn, fødselsdato, nasjonalitet og adresse;
c) utstedende myndighet, utstedelsesdato og gyldighetsperiode;
d) det gyldige reisedokumentets nummer;
e) biometriske kjennetegn.

2. Grenseboerbevis som utstedes av Den Russiske Føderasjon, skal være i samsvar med Den Russiske Føderasjons lovgivning om fremgangsmåte for visumutstedelse, under hensyn til bestemmelsene i denne avtalen.

Artikkel 7

1. Grenseboerbevis skal utstedes til grenseboere i staten til den ene part for å reise til grenseområdet til staten til den andre part på betingelse av at de:

a) er i besittelse av et gyldig reisedokument;
b) fremlegger dokumentasjon som bekrefter at de har vært lovlig bosatt i grenseområdet i minst de 3 foregående årene;
c) underbygger at det finnes legitime grunner til regelmessig kryssing av den norsk-russiske landegrensen under den lokale grensetrafikkordningen, for eksempel av sosiale, kulturelle eller økonomiske grunner, eller på grunn av familieforhold;
d) ikke er personer som anses som en trussel mot nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller folkehelsen.

2. Grenseboerbevis skal ikke utstedes til grenseboere i Den Russiske Føderasjon som er registrert i Schengen Information System (SIS) i den hensikt å nekte dem innreise, eller til personer som anses som en trussel mot nasjonal sikkerhet, offentlig orden, folkehelsen eller Kongeriket Norges internasjonale forbindelser, og særlig de som er registrert i Kongeriket Norges nasjonale databaser i den hensikt å nekte dem innreise på samme grunnlag.

3. Grenseboerbevis skal ikke utstedes til grenseboere i Kongeriket Norge som ikke har tillatelse til å reise inn på Den Russiske Føderasjons territorium i henhold til Den Russiske Føderasjons lovgivning, særlig av hensyn til nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller folkehelsen.

4. Vilkåret i denne artikkelens nr. 1 (b) om botid gjelder ikke grenseboeres ektefeller, mindreårige eller voksne, arbeidsuføre barn som forsørges av grenseboerne og som er bosatt sammen med dem.

Artikkel 8

1. Utenriksstasjonene som det vises til i denne avtalens artikkel 5, skal innen 10 kalenderdager etter å ha mottatt søknad og dokumenter som nevnt i denne avtalens artikkel 7 nr. 1 vurdere og fatte vedtak etter søknaden om utstedelse av grenseboerbevis.

2. Denne perioden kan forlenges til maksimalt 60 kalenderdager i enkelte tilfeller, særlig når det er nødvendig med videre behandling av den innleverte søknaden.

Artikkel 9

       Grenseboerbevis utstedes for en periode på 3 år, likevel ikke lenger enn gyldighetsperioden til reisedokumentet som grenseboerbeviset er utstedt på grunnlag av.

Artikkel 10

1. Gebyret for behandlingen av søknad om grenseboerbevis skal beløpe seg til 20 euro.

2. Grenseboerbevis skal utstedes gebyrfritt til:

a) mindreårige;
b) fulltidsstudenter;
c) personer som er 60 år og eldre.

3. Dersom det ikke er mulig å fortsette å benytte seg av grenseboerbeviset eller det gyldige reisedokumentet som den lokale grenseboerbeviset er utstedt på grunnlag av, skal nytt grenseboerbevis utstedes gebyrfritt for den resterende gyldighetsperioden til det tidligere grenseboerbeviset.

Artikkel 11

1. Dersom grenseboere i staten til en av partene har mistet eller ødelagt sitt gyldige reisedokument eller grenseboerbevis under oppholdet i grenseområdet i staten til den andre part, skal de umiddelbart underrette den kompetente lokale myndigheten i grenseområdet i staten de oppholder seg i. Sistnevnte skal gebyrfritt utstede et dokument som bekrefter slik underretning til disse personene.

2. Hvis et gyldig reisedokument eller passérbrev er nødvendig for retur til staten de er bosatt i, skal grenseboere som nevnt i denne artikkelens nr. 1, ha rett til å besøke utenriksstasjonen til staten de er bosatt i, vist til i denne avtalens artikkel 5.

3. Grenseboere kan reise til staten hvor de er bosatt uten visum eller andre tillatelser, på grunnlag av dokumentet som er nevnt i denne artikkelens nr. 1 sammen med sine gyldige reisedokumenter eller passérbrev.

Artikkel 12

1. Grenseboere i staten til en av partene skal under innreise og opphold i grenseområdet i staten til den andre part overholde denne statens lovgivning.

2. Dersom grenseboere i staten til en av partene bryter reglene som er nedfelt i denne avtalen, herunder reiser ut av grenseområdet til den andre partens stat, får tiltak nedfelt i lovgivningen i staten de oppholder seg i anvendelse.

3. Partenes kompetente myndigheter skal uten opphold informere hverandre gjennom diplomatiske kanaler om bestemmelser i nasjonal lovgivning samt relevante endringer i nasjonal lovgivning for så vidt de angår tiltak som nevnt i denne artikkelens nr. 2.

Artikkel 13

1. Hver av partene har rett til å annullere eller inndra grenseboerbevis, eller redusere oppholdsperioden i sin stats grenseområde for den andre partens stats grenseboere som kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller folkehelsen.

2. Hver av partene har rett til å nekte å utstede grenseboerbevis, annullere eller inndra grenseboerbevis, eller redusere oppholdsperioden for grenseboere i staten til den andre part i tilfeller hvor det er fastslått at grenseboerne forsettlig har brutt bestemmelser nedfelt i denne avtalen.

Artikkel 14

       Partene skal utveksle informasjon om de kompetente lokale myndighetene som er nevnt i denne avtalens artikkel 4 og artikkel 11 via diplomatiske kanaler senest samme dag som denne avtalen trer i kraft. Grenseboere skal informeres om disse kompetente myndighetene ved utstedelsen av deres grenseboerbevis.

Artikkel 15

1. Partenes staters kompetente myndigheter skal via diplomatiske kanaler utveksle specimen av grenseboerbevis, samt eksempler på dokumenter som er nevnt i denne avtalens artikkel 7 nr. 1 b), innen 30 dager etter at den siste skriftlige underretningen om at partene har fullført de interne prosedyrene som er nødvendige for at denne avtalen skal tre i kraft, er mottatt.

2. Ved endringer i dokumentene som er omhandlet i denne artikkelens nr. 1 skal partenes staters kompetente myndigheter via diplomatiske kanaler utveksle relevante specimen senest 30 dager før de trer i kraft.

Artikkel 16

1. Begge parter kan midlertidig oppheve anvendelsen av denne avtalen helt eller delvis for å ivareta nasjonal sikkerhet, og verne offentlig orden eller folkehelsen. Skriftlig underretning om den midlertidige opphevelsen sendes den andre parten via diplomatiske kanaler senest 48 timer før slik midlertidig opphevelse.

2. Den part som har besluttet å midlertidig oppheve anvendelsen av denne avtalen av grunner som angitt i denne artikkelens nr. 1 skal anvende samme prosedyre for å underrette den andre parten om at anvendelsen av denne avtalen gjenopptas.

Artikkel 17

       Spørsmål i forbindelse med gjennomføring og tolkning av denne avtalen skal løses av de kompetente myndighetene i partenes stater ved konsultasjoner og forhandlinger, som vil kunne føre til undertegning av protokoller.

Artikkel 18

       Ved gjensidig enighet mellom partene kan denne avtalen endres.

Artikkel 19

1. Denne avtalen inngås uten tidsbegrensning, og trer i kraft 60 dager etter datoen for mottakelse via diplomatiske kanaler av den siste skriftlige underretningen om at partene har fullført de interne prosedyrene som er nødvendige for at denne avtalen skal tre i kraft.

2. Hver av partene kan bringe denne avtalen til opphør ved å sende via diplomatiske kanaler relevant skriftlig underretning til den andre parten. Denne avtalen opphører 60 dager etter datoen for mottakelse av en slik underretning fra den andre parten.

       Utferdiget i ______________ den _________________________ 20_____ i to originale eksemplarer, hvert på norsk, russisk og engelsk, hvor alle tekstene har samme gyldighet. Hvis det oppstår uenighet om tolkningen, skal partene bruke den engelske teksten.

For Kongeriket Norges
regjering
For Den Russiske
Føderasjons regjering

Vedlegg til Avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge

Grenseområder i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon

1. Den Russiske Føderasjons grenseområde består av territoriene i Nikel og Petsjenga kommuner som ligger innenfor en sone på 30 km fra riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon, samt territoriene til Zapoljarnyj og Korzunovo kommuner.

2. Kongeriket Norges grenseområde består av territoriet i Sør-Varanger kommune som ligger innenfor en sone på 30 km fra riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon, samt territoriet i bygda Neiden, avgrenset til Neiden grunnkrets.


Bemerkning:

Partene skal, før avtalen trer i kraft, informere hverandre gjennom diplomatiske kanaler om de spesifikke tiltakene som skal igangsettes for å markere grenseområdets utstrekning i deres stat.

PROTOKOLL
om endring av vedlegget

til avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon av 2. november 2010

Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering, heretter kalt «Partene»,

       er i samsvar med artikkel 18 i avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon av 2. november 2010

       blitt enige om følgende:

Artikkel l

       I vedlegget til avtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon av 2. november 2010 skal punkt nr. 2 lyde:

       «Kongeriket Norges grenseområde består av territoriet i Sør-Varanger kommune som ligger innenfor or en sone på 30 km fra Riksgrensen mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon, samt territoriet i bygda Neiden, avgrenset til Neiden grunnkrets».

Artikkel 2

       Denne protokoll inngås uten tidsbegrensning, og trer i kratt 60 (seksti) dager etter datoen for mottakelse via diplomatiske kanaler av den siste skriftlige underretningen om at Partene har fullført de interne prosedyrene som er nødvendige for at protokollen skal tre i kraft.


       Utferdiget i Moskva den 20. januar 2016 i to originale eksemplarer, hvert på norsk, russisk og engelsk hvor alle tekstene har samme gyldighet. Hvis det oppstår uenighet om tolkningen, skal Partene bruke den engelske teksten.

Relaterte rettskilder

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo