Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser (§§ 1 - 7)
 • RegulationAttatchment § 1. Lovens formål

  Loven skal gi grunnlag for regulering av og kon­troll med inn- og utreise, og utlendingers opphold i ri­ket, i samsvar med norsk innvandringspolitikk og in­ternasjonale forpliktelser.

  Loven skal legge til rette for lovlig bevegelse over landegrensene, og ivareta rettssikkerheten til ut­lendinger som reiser inn i eller ut av riket, som opp­holder seg her, eller som søker en tillatelse etter lo­ven.

  Loven skal gi grunnlag for vern for utlendinger som har krav på beskyttelse etter alminnelig folkerett eller internasjonale avtaler som Norge er bundet av.

 • RegulationAttatchment § 2. Lovens saklige virkeområde

  Loven gjelder utlendingers adgang til riket og de­res opphold her. Også norske statsborgere og juridis­ke personer kan pålegges plikter etter loven.

 • RegulationAttatchment § 3. Lovens forhold til internasjonale regler

  Loven skal anvendes i samsvar med internasjo­nale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling.

 • RegulationAttatchment § 4. Utlendingers rettsstilling

  Dersom ikke annet følger av gjeldende rettsreg­ler, har utlendinger under sitt lovlige opphold i riket samme rettigheter og plikter som norske statsborge­re.

 • RegulationAttatchment § 5. Nærmere om hvem loven gjelder for

  Med utlending forstås i denne loven enhver som ikke er norsk statsborger.

  Nordiske borgere er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse for å ta opphold eller arbeid i riket, jf. § 55 første ledd. Kongen kan også fastsette unntak i forskrift for andre utlendinger.

  For utlendinger tilknyttet diplomatiske eller løn­nede konsulære representasjoner i riket, deres ekte­feller eller samboere og forsørgede barn, bestemmer Kongen hvilke av lovens regler som skal gjelde. Kongen kan gi særlig forskrift for denne gruppen. Det samme gjelder ansatte i mellomstatlige organisa­sjoner, oppdragstakere for mellomstatlige organisa­sjoner eller konvensjonsorganer og personlig ansatte hos utenlandske representanter.

  For utlendinger som skal ha opphold i riket i for­bindelse med gjennomføring av en avtale om mel­lomstatlig samarbeid som Norge er bundet av, gjel­der bestemmelsene om innreisekontroll, reisedoku­ment, visum og oppholdstillatelse med de unntak som følger av avtalen.

 • RegulationAttatchment § 6. Lovens stedlige virkeområde

  Loven gjelder for riket, herunder for innretninger og anlegg som nyttes på eller er tilknyttet den norske delen av kontinentalsokkelen.

  Kongen kan i forskrift fravike lovens regler for innretninger og anlegg som nevnt i første ledd, samt gi forskrift om pass- og grensekontroll ved reise mel­lom disse og norsk landterritorium.

  Loven gjelder også for Jan Mayen. Kongen kan gi forskrift om utlendingers adgang til Jan Mayen som fraviker lovens regler.

  Loven gjelder ikke for Svalbard. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard.

  Loven gjelder ikke for norske skip i utenriksfart. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om når lo­ven eller regler gitt i medhold av loven får anvendel­se for norske skip i utenriksfart som anløper norsk havn.

 • RegulationAttatchment § 7. Opphevet 01.01.2014 ved LOV-2013-06-21-92

Relaterte rettskilder

Andre forskrifter

Bilaterale avtaler

1917-08-30 Fritagelse for pastvang for norske og svenske undersaatter i grænsedistrikterne.(24.04.2005)
1983-01-04 Avtale om visse Norsk/Finske grensespørsmål(18.04.2006)
1992-04-30 Avtale mellom Norge og Storbritannia om adgang for utsendte diplomaters familiemedlemmer til å inneha lønnet arbeid(01.12.2006)
1997-01-14 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Estlands regjering om tilbaketaking av personer(19.04.2006)
1997-05-15 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Latvias regjering om tilbaketaking av personer (19.04.2006)
1998-12-16 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Bulgarias regjering om tilbaketaking av personer(20.12.2006)
1999-10-22 Avtale mellom regjeringen i kongeriket Norge og regjeringen i republikken Filippinene om skipsfart(19.04.2006)
2000-03-06 Avtale mellom Norge og Sri Lanka om retur av srilankiske borgere som er nektet opphold i Norge(28.12.2006)
2001-04-23 Omforent memorandum mellom Norge og Australia om arbeidsferievisum(19.04.2006)
2002-07-17 Avtale mellom Norge og Romania om tilbaketaking av egne statsborgere og utlendinger(12.12.2005)
2005-01-24 Avtale mellom Norge og Kroatia om tilbaketaking av personer med ulovlig innreise og/ eller opphold(13.12.2006)
2005-02-15 Avtale mellom Norge og Slovakia om tilbaketaking av personer(05.12.2011)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(02.03.2007)
2005-06-16 Avtale mellom Norge og Sveits om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(18.12.2006)
2005-12-06 Avtale om opprettelse av et rådgivende norsk-pakistansk utvalg for spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som følger av migrasjon mellom de to stater(02.11.2006)
2006-10-30 Omforent memorandum mellom Canadas regjering og Norges regjering om ungdomsutveksling(31.10.2006)
2007-06-08 Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere(01.12.2008)
2007-06-08 Avtale mellom Norge og Russland om tilbaketaking(01.12.2008)
2008-07-22 Avtale mellom Norge og Bosnia-Hercegovina om lettelser i utstedelsen av visa(29.04.2009)
2008-07-28 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Makedonias regjering om lettelser i utstedelsen av visa(02.02.2009)
2008-09-12 Avtale mellom Norge og Albania om lettelser i utstedelsen av visa(28.04.2009)
2008-09-12 Avtale mellom Norge og Albania om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(28.04.2009)
2009-12-16 Avtale mellom Montenegros regjering og Kongeriket Norges regjering om lettelser i utstedelse av visa(09.02.2010)
2009-12-16 Avtale mellom Norge og Montenegro om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(09.02.2010)
2010-06-26 Avtale mellom Norge og Armenia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(09.07.2010)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(15.12.2010)
2015-09-04 Avtale mellom Kongeriket Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa(03.12.2015)

Departementenes rundskriv og instrukser

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

1948-12-09 Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord(05.04.2006)
1948-12-10 Verdenserklæringen om menneskerettighetene(05.04.2006)
1950-11-04 Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)(27.04.2012)
1951-07-28 FNs konvensjon om flyktningers stilling(24.04.2005)
1954-09-28 Overenskomst om statsløses stilling(05.04.2006)
1957-07-12 Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957, med endringer ved overenskomst av 27. juli 1979.(24.04.2005)
1957-11-23 Overenskomst om flyktningesjømenn(06.04.2006)
1957-12-13 Europeisk konvensjon om utlevering(06.04.2006)
1958-05-13 Sjømenns nasjonale identitetskort(24.04.2005)
1959-04-20 Europeisk avtale om opphevelse av visumtvangen for flyktninger(24.04.2005)
1963-09-14 Konvensjon om forbrytelser og visse andre handlinger begått om bord i luftfartøyer(28.04.2005)
1966-03-07 Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering(18.04.2006)
1966-12-16 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter(18.04.2006)
1967-04-24 Europeisk konvensjon om adopsjon av barn(18.04.2006)
1969-11-24 Europeisk avtale om ansettelse ”au pair”(18.04.2006)
1977-01-27 Europeisk konvensjon om bekjempelse av terrorisme(18.04.2006)
1979-12-18 Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner(24.04.2005)
1987-11-26 Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (18.04.2006)
1989-11-20 FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (18.04.2006)
1998-07-17 Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol(30.04.2005)

Sentrale lover og forskrifter

§ 1-1. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold § 1-1 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold(12.12.2009)
§ 1-10. Flyttbare innretninger § 1-10 Flyttbare innretninger(22.12.2009)
§ 1-11. Faste innretninger § 1-11 Faste innretninger(12.12.2009)
§ 1-12. Pass- og grensekontroll på flyttbare eller faste innretninger § 1-12 Pass- og grensekontroll på flyttbare eller faste innretninger(12.12.2009)
§ 1-13. Inn- og utreise mellom innretning eller anlegg på kontinentalsokkelen og norsk landterritorium § 1-13 Inn- og utreise mellom innretning eller anlegg på kontinentalsokkelen og norsk landterritorium(12.12.2009)
§ 1-14. Lovens og forskriftens anvendelse på Jan Mayen § 1-14 Lovens og forskriftens anvendelse på Jan Mayen(12.12.2009)
§ 1-15. Kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard § 1-15 Kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard(07.02.2011)
§ 1-16. Lovens anvendelse for norske skip i utenriksfart som anløper norsk havn  § 1-16 Lovens anvendelse for norske skip i utenriksfart som anløper norsk havn (17.02.2010)
§ 1-1A. Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse § 1-1A Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse(01.06.2011)
§ 1-3. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet § 1-3 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlendinger som har adgang til å arbeide fram til søknaden er behandlet(12.12.2009)
§ 1-4. Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for diplomater mv § 1-4 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for diplomater mv(12.12.2009)
§ 1-5. Opphold for ektefelle eller samboer og barn av diplomater mv § 1-5 Opphold for ektefelle eller samboer og barn av diplomater mv(11.01.2012)
§ 1-5A. Oppholdskort for personell ved utenlandsk representasjon i Norge (09.12.2013)
§ 1-6. Særregler om grensepassering og grensekontroll § 1-6 Særregler om grensepassering og grensekontroll(12.12.2009)
§ 1-7. Unntak fra kravet til pass i lovens § 8 § 1-7 Unntak fra kravet til pass i lovens § 8(12.12.2009)
§ 1-8. Særregler om visum § 1-8 Særregler om visum(12.12.2009)
§ 1-9. Særregler om bortvisning og utvisning § 1-9 Særregler om bortvisning og utvisning(20.05.2010)
Kapittel 1. Lovens og forskriftens virkeområde mv (27.11.2009)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo