Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 3. Lovens forhold til internasjonale regler

Loven skal anvendes i samsvar med internasjo­nale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling.

Relaterte rettskilder

Bilaterale avtaler

1917-08-30 Fritagelse for pastvang for norske og svenske undersaatter i grænsedistrikterne.(24.04.2005)
1983-01-04 Avtale om visse Norsk/Finske grensespørsmål(18.04.2006)
1992-04-30 Avtale mellom Norge og Storbritannia om adgang for utsendte diplomaters familiemedlemmer til å inneha lønnet arbeid(01.12.2006)
1997-01-14 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Estlands regjering om tilbaketaking av personer(19.04.2006)
1997-05-15 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Latvias regjering om tilbaketaking av personer (19.04.2006)
1998-12-16 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Bulgarias regjering om tilbaketaking av personer(20.12.2006)
1999-10-22 Avtale mellom regjeringen i kongeriket Norge og regjeringen i republikken Filippinene om skipsfart(19.04.2006)
2000-03-06 Avtale mellom Norge og Sri Lanka om retur av srilankiske borgere som er nektet opphold i Norge(28.12.2006)
2001-04-23 Omforent memorandum mellom Norge og Australia om arbeidsferievisum(19.04.2006)
2002-07-17 Avtale mellom Norge og Romania om tilbaketaking av egne statsborgere og utlendinger(12.12.2005)
2005-01-24 Avtale mellom Norge og Kroatia om tilbaketaking av personer med ulovlig innreise og/ eller opphold(13.12.2006)
2005-02-15 Avtale mellom Norge og Slovakia om tilbaketaking av personer(05.12.2011)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(02.03.2007)
2005-06-16 Avtale mellom Norge og Sveits om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(18.12.2006)
2005-12-06 Avtale om opprettelse av et rådgivende norsk-pakistansk utvalg for spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som følger av migrasjon mellom de to stater(02.11.2006)
2006-10-30 Omforent memorandum mellom Canadas regjering og Norges regjering om ungdomsutveksling(31.10.2006)
2007-06-08 Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere(01.12.2008)
2007-06-08 Avtale mellom Norge og Russland om tilbaketaking(01.12.2008)
2008-07-22 Avtale mellom Norge og Bosnia-Hercegovina om lettelser i utstedelsen av visa(29.04.2009)
2008-07-28 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Makedonias regjering om lettelser i utstedelsen av visa(02.02.2009)
2008-09-12 Avtale mellom Norge og Albania om lettelser i utstedelsen av visa(28.04.2009)
2008-09-12 Avtale mellom Norge og Albania om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(28.04.2009)
2009-12-16 Avtale mellom Montenegros regjering og Kongeriket Norges regjering om lettelser i utstedelse av visa(09.02.2010)
2009-12-16 Avtale mellom Norge og Montenegro om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(09.02.2010)
2010-06-26 Avtale mellom Norge og Armenia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(09.07.2010)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(15.12.2010)
2015-09-04 Avtale mellom Kongeriket Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa(03.12.2015)

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

1948-12-09 Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord(05.04.2006)
1948-12-10 Verdenserklæringen om menneskerettighetene(05.04.2006)
1950-11-04 Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)(27.04.2012)
1951-07-28 FNs konvensjon om flyktningers stilling(24.04.2005)
1954-09-28 Overenskomst om statsløses stilling(05.04.2006)
1957-07-12 Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957, med endringer ved overenskomst av 27. juli 1979.(24.04.2005)
1957-11-23 Overenskomst om flyktningesjømenn(06.04.2006)
1957-12-13 Europeisk konvensjon om utlevering(06.04.2006)
1958-05-13 Sjømenns nasjonale identitetskort(24.04.2005)
1959-04-20 Europeisk avtale om opphevelse av visumtvangen for flyktninger(24.04.2005)
1963-09-14 Konvensjon om forbrytelser og visse andre handlinger begått om bord i luftfartøyer(28.04.2005)
1966-03-07 Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering(18.04.2006)
1966-12-16 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter(18.04.2006)
1967-04-24 Europeisk konvensjon om adopsjon av barn(18.04.2006)
1969-11-24 Europeisk avtale om ansettelse ”au pair”(18.04.2006)
1977-01-27 Europeisk konvensjon om bekjempelse av terrorisme(18.04.2006)
1979-12-18 Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner(24.04.2005)
1987-11-26 Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (18.04.2006)
1989-11-20 FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 (18.04.2006)
1998-07-17 Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol(30.04.2005)

UDI praksisnotater

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo