Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 83. Utlendingens møte- og opplysningsplikt

I forbindelse med en sak etter loven kan politiet og Utlendingsdirektoratet pålegge den utlendingen saken gjelder, å møte personlig for å gi opplysninger som kan ha betydning for vedtaket, jf. § 93 fjerde ledd.

Ved innreise, og frem til korrekt identitet er re­gistrert, har utlendinger plikt til å medvirke til å av­klare sin identitet i den grad utlendingsmyndighetene krever det. Utlendingsmyndighetene kan også senere pålegge utlendingen en slik plikt dersom det er grunn til å anta at den registrerte identiteten ikke er den rik­tige. En utlending kan ikke pålegges å medvirke til å avklare sin identitet på en måte som kommer i kon­flikt med et behov for beskyttelse.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hva utlendinger kan pålegges å gjøre for å oppfylle plik­ten etter første og annet ledd.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-168286 Utvisning. Begjæring om midlertidig forføyning(31.07.2008)
LB-2009-177883 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Begjæring om midlertidig forføyning(25.11.2009)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (04.06.2012)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(19.02.2014)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(23.09.2014)
LB-2014-104106 Asyl/beskyttelse. Vurdering av troverdighet og beviskravet i utlendingssaker.(25.06.2015)
LB-2014-58042 Asyl/beskyttelse. Avslag pga ikke sannsynliggjort identitet.(20.03.2015)
LB-2014-8447 Avslag på familieinnvandring pga. usikker identitet. Utl. § 83.(27.08.2014)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(21.09.2018)
LB-2016-86633 Asyl. Identitet. Troverdighet. Unndratt nasjonaltjeneste. Sur Place. Eritrea.(02.10.2017)
LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan(06.12.2018)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (21.09.2018)
LB-2017-7498-2 Sterke menneskelige hensyn. Tilbakekall. Uriktige opplysninger. Familiesplittelse. EMK art. 8. Jordan(03.01.2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(10.12.2018)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo