Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 12. Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff (§§ 99 - 108)
 • RegulationAttatchment § 99. Generelt om bruk av tvangsmidler

  Et tvangsmiddel kan bare brukes når det er til­strekkelig grunn til det. Tvangsmiddelet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep.

  Tvangsmidler for å sikre iverksettingen av et vedtak kan anvendes når det er fattet vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket. Det samme gjelder under behandlingen av en sak som kan føre til et slikt vedtak, med mindre annet følger av de enkelte bestemmelsene i loven eller i forskrift i medhold av loven.

  Forvaltningsloven gjelder ikke for bruk av tvangsmidler i medhold av loven her, med mindre annet er særskilt fastsatt eller følger av forskrift til loven.

 • RegulationAttatchment § 99a. Anke over kjennelser og beslutninger om tvangsmidler

  Ved anke over kjennelse eller beslutning om tvangsmidler etter loven her gjelder bestemmelsene i straffeprosessloven kapittel 26 tilsvarende så langt de passer.

 • RegulationAttatchment § 100. Biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk


  For identifisering og verifisering av identitet kan det opptas og behandles biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk av en utlending som

  a) ikke kan dokumentere sin identitet, eller som det er grunn til å mistenke for å oppgi uriktig identitet,

  b) søker om oppholdstillatelse etter loven,

  c) søker om Schengen-visum, jf. § 10, visum av humanitære grunner, jf. § 11, eller nasjonalt visum, jf. § 12,

  d) søker om grenseboerbevis etter avtale mellom Norge og Russland,

  e) er blitt innvilget eller har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter loven, eller

  f) er bortvist eller utvist, eller som antas å oppholde seg ulovlig i riket.

  Med behandling menes enhver bruk av opplysningene, som for eksempel registrering i et elektronisk register, lagring, søking, gjenfinning, sletting eller en kombinasjon av ulike bruksmåter. Politiet kan bruke registeret i forbindelse med etterforskningen av en eller flere handlinger som samlet kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder.

  For behandling av fingeravtrykk i henhold til Dublin-samarbeidet, jf. § 32 fjerde ledd, gjelder reglene i § 101.

  Politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt, kan avgjøre at fingeravtrykk og ansiktsfoto skal tas med tvang. Utlendingen kan kreve spørsmålet om rettmessigheten av et slikt tvangsinngrep brakt inn for retten. Politiet sørger for at utlendingen blir gjort kjent med denne retten.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om hvem det skal opptas biometrisk personinformasjon fra og behandlingen av opplysningene.

 • RegulationAttatchment § 100a. Innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon i standardisert oppholdskort

  For utstedelse av standardisert oppholdskort, jf. § 64 a, skal det innhentes og lagres biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk i oppholdskortet av alle utlendinger over 6 år, med mindre slik biometrisk personinformasjon allerede er opptatt og lagret, jf. § 100. Utlendingen har plikt til å medvirke til opptak av slik biometrisk personinformasjon. Informasjonen lagres elektronisk eller på annen måte i oppholdskortet slik at hensynet til informasjonens ekthet, integritet og konfidensialitet blir ivaretatt.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om at det kan innhentes og lagres biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk også i kort som dokumenterer andre typer tillatelser eller rettigheter enn oppholdstillatelse, for eksempel grenseboerbevis utstedt til beboere i det russiske grenseområdet.

  Beslutning om at det skal innhentes og lagres biometrisk personinformasjon som nevnt i første og annet ledd, treffes av Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Utenriksdepartementet, politiet eller utenriksstasjon.

  Den som oppholdskortet er utstedt til, har rett til innsyn i personopplysninger som er innført i oppholdskortet, herunder den biometriske informasjonen, og kan kreve uriktig informasjon rettet eller slettet. Tilsvarende gjelder for den som har fått utstedt kort med registrert biometrisk personinformasjon etter annet ledd.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler, herunder om tidspunktet for når fingeravtrykk og ansiktsfoto skal opptas og regler om sletting av biometrisk personinformasjon.

 • RegulationAttatchment § 100b. Innhenting av biometrisk personinformasjon til kontroll av standardisert oppholdskort, jf. §§ 64 a og 100 a

  I forbindelse med kontroll etter §§ 15 eller 21, eller i forbindelse med behandlingen av en sak etter utlendingsloven, kan politiet, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Utenriksdepartementet, utenriksstasjon eller andre med kontrollmyndighet etter lovens § 22 innhente biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk til kontroll av fremlagt oppholdskort eller kontroll av annet kort med registrert biometrisk personinformasjon etter § 100 a annet ledd. Utlendingen har plikt til å medvirke til opptak av slik biometrisk personinformasjon.

  Bestemmelsen i § 100 femte ledd om opptak av fingeravtrykk og fotografi med tvang gjelder tilsvarende.

  Biometrisk personinformasjon innhentet i henhold til første ledd skal slettes så snart som mulig etter at utlendingens identitet er verifisert mot oppholdskortet eller kort med registrert biometrisk personinformasjon etter § 100 a annet ledd.

  Bestemmelsene om kassasjon og retting i lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 9 bokstav c og d er ikke til hinder for sletting etter tredje ledd.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 101. Behandling av fingeravtrykk. Eurodac

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 (Eurodac-forordningen 2013), jf. artikkel 4 i Norges tilknytningsavtale til Dublin-samarbeidet, gjelder som norsk lov, med unntak av artikkel 1 nr. 2, 2 nr. 1 bokstav a, c, f, j og k og nr. 4, 3 nr. 5, 5, 6, 7 nr. 2, 8 nr. 1 bokstav h og i, 18 nr. 2 og nr. 3, 19 til 22, 32 nr. 2, 33, 36, 38, 39 nr. 3 siste del, 40 nr. 7 og 43.

  Personopplysningsloven gjelder for behandlingen av opplysningene hvis ikke annet er bestemt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om behandlingen av opplysningene.

 • RegulationAttatchment § 102. Om visuminformasjonssystem (VIS)

  Innenfor Schengensamarbeidet som Norge er en del av, opprettes det et system for utveksling av visumopplysninger, visuminformasjonssystemet VIS, jf. forordning nr. 767/2008. VIS består av en sentralenhet for visumopplysninger, Central-VIS, nasjonale enheter for hvert land som deltar i Schengensamarbeidet, NORVIS for Norges del, og en kommunikasjonsstruktur mellom disse.

  Personopplysningsloven gjelder for behandling av opplysninger i VIS hvis ikke annet er bestemt i lov eller forskrift.

 • RegulationAttatchment § 102a. Formålet med VIS

  Formålet med VIS er å forbedre gjennomføringen av Schengenlandenes felles visumpolitikk, konsulært samarbeid og konsultasjoner mellom sentrale konsulære myndigheter ved å forenkle utveksling av opplysninger om visumsøknader og avgjørelser av disse mellom medlemsstatene. Dette gjøres for å:

  a) forenkle visumsøknadsprosedyrene,

  b) unngå omgåelse av kriteriene som ligger til grunn for avgjørelsen av hvilken medlemsstat som er ansvarlig for å behandle søknaden,

  c) forenkle bekjempelsen av forfalskning,

  d) lette kontrollen ved medlemsstatenes yttergrenser og innenfor medlemsstatenes område,

  e) forenkle identifikasjonen av personer som ikke fyller vilkårene for innreise eller opphold på medlemsstatens territorium,

  f) lette anvendelsen av Dublin III-forordningen, jf. § 32 fjerde ledd, og

  g) bidra til å avverge trusler mot den enkelte medlemsstats indre sikkerhet.

 • RegulationAttatchment § 102b. Opplysninger som skal registreres i VIS

  Følgende opplysninger skal registreres i VIS:

  a) alfanumeriske data om søker og om visum som det er søkt om, innvilget, avslått, annullert, tilbakekalt eller forlenget,

  b) fotografi,

  c) fingeravtrykk,

  d) referanse til tidligere søknader, og til andre som søker reiser i gruppe sammen med.

  Meldinger som sendes gjennom VIS-infrastrukturen for å gi informasjon i forbindelse med konsultasjon, eller om en søkers erverv av et Schengenlands statsborgerskap eller forslag til endring av registrerte opplysninger, skal ikke registreres i VIS.

 • RegulationAttatchment § 102c. Registrering i NORVIS, tilgang til og behandling av opplysninger i VIS

  Opplysninger som er nødvendige for å behandle søknad om visum, herunder biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk, samt opplysninger om avgjørelse, annullering, tilbakekall og forlengelse, skal registreres i NORVIS og overføres til sentralenheten, jf. § 98.

  Myndigheter med ansvar for behandling av søknad om visum kan registrere, endre og slette opplysninger i VIS. Myndigheter med ansvar for grensekontroll, utlendingskontroll og behandling av asylsøknader har lesetilgang til opplysninger i VIS.

  Opplysninger som er registrert i medhold av første ledd skal ikke oppbevares lenger enn fem år. Dersom en visumsøker som er registrert i VIS blir statsborger av et medlemsland før femårsperioden er utløpt, skal opplysninger om vedkommende slettes fra VIS. Kun den ansvarlige medlemsstat kan gjøre endringer i innlagte opplysninger.

 • RegulationAttatchment § 102d. Behandlingsansvar for NORVIS

  Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for NORVIS. Datatilsynet er nasjonal tilsynsmyndighet.

 • RegulationAttatchment § 102e. Tilgang til VIS for politimyndigheter med ansvar for å forebygge, etterforske eller oppklare terrorhandlinger og annen alvorlig kriminalitet

  Politimyndigheter med ansvar for å forebygge, etterforske eller oppklare terrorhandlinger og andre alvorlige straffbare handlinger kan gis tilgang til informasjon om en person er registrert i VIS når slik informasjon i et bestemt tilfelle er nødvendig ved at det er rimelig grunn til å anta at informasjonen i vesentlig grad vil bidra til å forebygge, oppklare eller etterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige straffbare handlinger.

  Søk i VIS skal i disse tilfellene begrenses til søk på en eller flere av følgende opplysninger:

  a) navn, kjønn, fødested og fødselsdato,

  b) nasjonalitet,

  c) reisedokument med dato for utstedelse og utløp og utstedende myndighet,

  d) hovedreisemål, reisens varighet og formål,

  e) dato for ankomst og avreise,

  f) planlagt ankomststed eller transittrute,

  g) oppholdssted,

  h) fingeravtrykk,

  i) visumtype og nummer på visumblanketten, og

  j) identitet på person som har utstedt invitasjon og/eller som garanterer for visumsøkerens opphold.

  Dersom søket bekrefter at personen er registrert i VIS, kan det gis tilgang til alle opplysninger som er angitt i annet ledd samt til:

  a) foto og øvrige opplysninger i visumsøknaden, og

  b) merknader som er nedtegnet i forbindelse med visum som er innvilget, avslått, annullert eller tilbakekalt.

 • RegulationAttatchment § 102f. Forskrifter om VIS

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om:

  a) behandling av opplysninger i VIS, herunder registrering, overføring av opplysninger til sentralenheten, lagring, søk, bruk, sikkerhet, innsyn, endring, retting og sletting,

  b) unntak fra kravet om opptak av biometrisk personinformasjon, og

  c) tilgang til bestemte opplysninger for bestemte formål.

 • RegulationAttatchment § 103. Undersøkelse av utlendingens person, bolig eller lignende

  Det kan foretas undersøkelse av utlendingens person, bolig, rom eller annet oppbevaringssted dersom det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen

  a) ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, oppgir uriktig identitet, eller skjuler eller tilbakeholder opplysninger av vesentlig betydning for en sak om oppholdstillatelse,

  b) har penger eller andre formuesgoder som kan brukes til å dekke utgifter i forbindelse med utreisen som utlendingen har plikt til å dekke, og det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen ikke frivillig vil dekke utgiftene, eller

  c) har reisedokument, billetter eller annet materiale som kan sikre iverksetting av vedtaket, og det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen, jf. § 106 d. Det samme gjelder under behandlingen av en sak som kan føre til et slikt vedtak.

  Det er ikke adgang til undersøkelse av utlendingens bolig etter første ledd bokstav b og c, med mindre utlendingen har ulovlig opphold som omfattes av straffebestemmelsen i § 108 eller det gjelder undersøkelse etter bokstav c, og utlendingen har unnlatt å etterkomme et pålegg etter § 21 eller § 83 om å legge frem reisedokumenter.

  Uten utlendingens skriftlige samtykke kan undersøkelser som nevnt i første ledd bare foretas etter beslutning fra retten. Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. Uten beslutning som nevnt i første og annet punktum, kan polititjenestemann foreta undersøkelser av hus eller rom som etter sin art er tilgjengelig for alle, eller er stedet for en virksomhet som krever tillatelse av politiet. Polititjenestemann som etter beslutning fra politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt skal pågripe en utlending, kan i dette øyemed foreta undersøkelse av utlendingens bolig eller rom, og foreta undersøkelse på sted hvor det er særlig grunn til å anta at utlendingen oppholder seg. Det samme gjelder polititjenestemann som har kompetanse til å beslutte pågripelse etter § 106 a første ledd annet punktum, fordi det er fare ved opphold.

  Beslutning om undersøkelse skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med undersøkelsen og hva undersøkelsen omfatter. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes. Før undersøkelsen foretas, skal beslutningen så vidt mulig leses opp eller forevises utlendingen. Foreligger det ingen skriftlig beslutning, skal det så vidt mulig muntlig opplyses hva saken gjelder og formålet med undersøkelsen.

  Ved gjennomføring av undersøkelser etter denne paragraf gjelder reglene i straffeprosessloven §§ 199 (vitne til ransaking), 199 a (pålegg om å gi politiet tilgang til datasystem ved ransaking), 200 annet ledd (tilkalling av medlem av husstand eller nabo ved ransaking, og om å åpne adgang med makt mv.) og 201 (skånsom ransaking) tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 104. Beslag

  Dersom det foreligger tvil om utlendingens identitet, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen skjuler eller tilbakeholder opplysninger om sin identitet, kan det foretas beslag av reisedokumenter, billetter, elektroniske lagringsenheter og lagrede data som utlendingen er i besittelse av, eller annet materiale som kan bidra til å avklare eller dokumentere identiteten. Tilsvarende gjelder ved tvil om tidligere oppholdssted, når dette har betydning for retten til opphold i riket.

  Når det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksetting av et vedtak, kan det foretas beslag av reisedokumenter og annet materiale som kan dokumentere utlendingens identitet. Dette gjelder også under behandlingen av en sak som kan føre til et vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket. Tilsvarende kan det foretas beslag av billetter og penger eller andre formuesgoder til dekning av kostnader som utlendingen plikter å dekke i forbindelse med utreisen. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om størrelsen på beløpet som kan beslaglegges.

  Det kan foretas beslag av reisedokumenter til utlendinger hvis eneste grunnlag for opphold i riket er vernet mot utsendelse etter § 73.

  Avgjørelsen om beslag besluttes av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. Beslutningen skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med beslaget og hva det skal omfatte. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes. Før beslaget iverksettes, skal beslutningen så vidt mulig leses opp eller forevises utlendingen. Foreligger det ingen skriftlig beslutning, skal det så vidt mulig muntlig opplyses om hva saken gjelder og formålet med beslaget.

  Når utlendingen ankommer riket, ved undersøkelse etter § 103 og i situasjoner hvor det er fare ved opphold, kan beslag tas av en polititjenestemann. Beslaget skal straks meldes til den som ellers treffer avgjørelser om beslag, jf. fjerde ledd. Hvis beslaget opprettholdes, nedtegnes det en beslutning etter fjerde ledd.

  Enhver som rammes av beslaget, kan kreve spørsmålet om det skal opprettholdes brakt inn for retten. Politiet sørger for at den som rammes av beslaget, blir gjort kjent med denne retten. Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse.

  Beslaget faller bort når vilkårene i første til tredje ledd ikke lenger er til stede eller når utlendingen forlater riket dersom vedtaket innebærer en plikt til dette. Om det på et tidligere tidspunkt viser seg at det ikke lenger er behov for beslaget, skal dette heves av politiet eller retten.

  Politiet kan beslutte inndragning av en ting som er beslaglagt i medhold av loven her, dersom verken eieren eller besitteren er kjent, og det finnes rimelig av hensyn til eieren. Beslutningen skal være skriftlig og begrunnet. Den som påberoper seg å være eier eller besitter kan kreve saken forelagt for retten innen 6 måneder etter at vedtak om inndragning er fattet. Den som påberoper seg å være eier eller besitter kan også kreve saken forelagt for retten etter utløpet av fristen, dersom politiet fortsatt har hånd om tingen, og oversittelsen ikke bør legges vedkommende til last eller når særlige forhold ellers tilsier det.

  Reglene i straffeprosessloven §§ 204 (forbud mot beslag), 207 (gjennomføring av beslag) og 214 (tilbakelevering av beslaglagte gjenstander) gjelder så langt de passer.

 • RegulationAttatchment § 105. Meldeplikt og bestemt oppholdssted

  En utlending kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted når

  a) utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet,

  b) det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket. Det samme gjelder under behandlingen av en sak som kan føre til et slikt vedtak,

  c) utlendingen er asylsøker eller har ulovlig opphold og er ilagt straff for et straffbart forhold eller treffes på fersk gjerning ved utøvelse av et straffbart forhold, som kan føre til høyere straff enn fengsel i seks måneder,

  d) det eneste grunnlag for opphold i riket er vernet mot utsendelse etter § 73, eller

  e) utlendingens søknad om beskyttelse har blitt eller mest sannsynlig vil bli nektet realitetsbehandlet i medhold av § 32 første ledd bokstav a eller d eller femte ledd,

  f) utlendingens søknad om beskyttelse antas å være åpenbart grunnløs og skal behandles i løpet av 48 timer, eller

  g) utlendingen har blitt stanset i forbindelse med innreise og har blitt eller mest sannsynlig vil bli bortvist eller utvist. Dette gjelder ikke hvis utlendingen har søkt beskyttelse.

  Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted besluttes av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. Beslutningen skal være skriftlig og opplyse om grunnen til pålegget. Utlendingen kan kreve innbrakt for retten spørsmålet om vilkårene for meldeplikt og bestemt oppholdssted foreligger, og om det er grunn til å opprettholde pålegget. Politiet sørger for at den som rammes av pålegget om meldeplikt og bestemt oppholdssted, blir gjort kjent med denne retten. Retten avgjør saken ved kjennelse, så vidt mulig innen rettsmøtets avslutning.

  Er vilkårene i første ledd ikke lenger oppfylt, skal pålegget opphøre.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter første ledd.

 • RegulationAttatchment § 106. Vilkår for pågripelse og internering

  En utlending kan pågripes og interneres når

  a) utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet,

  b) det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket. Pågripelse og internering kan også skje dersom det er vesentlig fare for at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen skal overføres til et annet europeisk land i medhold av Dublin-samarbeidet, jf. § 32 fjerde ledd. Pågripelse og internering kan også skje under behandlingen av en sak som kan føre til vedtak som nevnt i første og annet punktum,

  c) utlendingen ikke overholder meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted etter § 105 første ledd bokstav c, og utlendingen har en sak til behandling som ikke er endelig avgjort eller tidspunktet for utreisefristen ennå ikke er inntrådt,

  d) det er truffet vedtak om utvisning og vedtaket er endelig eller det er ikke gitt utsatt iverksettelse i forbindelse med klage, jf. § 90. Det er et vilkår at utlendingen er utvist på grunn av ilagt straff og at det ut fra utlendingens personlige forhold er fare for at utlendingen vil begå nye straffbare handlinger,

  e) utlendingen ikke gjør det som er nødvendig for å oppfylle plikten til å skaffe seg gyldig reisedokument, og formålet er å fremstille utlendingen for det aktuelle lands utenriksstasjon for å få utstedt reisedokument. Pågripelse og internering etter første punktum kan også skje under behandlingen av en sak,

  f) utlendingen er i transitt i norsk lufthavn, med sikte på utsendelse, eller

  g) utlendingens søknad om beskyttelse mest sannsynlig vil bli nektet realitetsbehandlet i medhold av § 32 første ledd bokstav a eller d eller femte ledd. Dette gjelder ikke hvis utlendingen er mindreårig eller har mindreårige barn som også har søkt beskyttelse,

  h) utlendingens søknad om beskyttelse antas å være åpenbart grunnløs og skal behandles i løpet av 48 timer. Dette gjelder ikke hvis utlendingen er mindreårig eller har mindreårige barn som også har søkt beskyttelse, eller

  i) utlendingen har blitt eller mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist. Dette gjelder ikke hvis utlendingen har søkt beskyttelse, er mindreårig eller har med seg mindreårige barn som ikke fyller vilkårene for innreise.

  Det skal ikke besluttes pågripelse eller internering dersom det vil være tilstrekkelig med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted, jf. § 105.

  Pågripelse og internering etter første ledd bokstav a kan bare besluttes når det treffes tiltak med sikte på å avklare identitet. Pågripelse og internering etter første ledd bokstav b, c og d, kan bare besluttes når det treffes tiltak med sikte på utsendelse.

 • RegulationAttatchment § 106 a. Pågripelse og fremstilling

  Pågripelse besluttes av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. Når det er fare ved opphold, kan en polititjenestemann foreta pågripelse. Beslutning om pågripelse skal være skriftlig og inneholde betegnelse av den pågrepne og en kort beskrivelse av grunnen til pågripelsen. Er det fare ved opphold, kan beslutningen gis muntlig, men skal da snarest mulig nedtegnes.

  Når noen er pågrepet uten beslutning av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt, skal spørsmålet om å opprettholde pågripelsen snarest mulig forelegges for politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. Ved opprettholdelse skal det utferdiges en skriftlig beslutning.

  Pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater. Ting som den pågrepne kan bruke til vold eller til å unnvike, skal tas fra den pågrepne. I dette øyemed kan utlendingens person undersøkes.

  Den som blir pågrepet, skal gis opplysning om grunnen til pågripelsen på et språk utlendingen forstår. Foreligger det skriftlig beslutning om pågripelse, skal utlendingen gis avskrift av beslutningen dersom vedkommende ber om det.

  Den pågrepne skal snarest mulig gis adgang til å forklare seg for politiet. Straffeprosessloven § 230 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende. Forklaringsrett gjelder likevel ikke når

  a) en utlending som er utvist og ikke er gitt utreisefrist i medhold av § 90 sjette ledd, pågripes ved løslatelse fra soning av dom,

  b) pågripelse skjer på grunn av fare for unndragelse og utlendingen allerede har oversittet en fastsatt utreisefrist, eller

  c) pågripelse skjer etter at utlendingen har forklart seg for politiet i en alminnelig utlendingskontroll eller i en inn- eller utreisekontroll.

  Når pågripelse er foretatt, skal politiet sørge for underretning til den pågrepnes husstand eller annen person vedkommende utpeker. Underretning kan imidlertid unnlates dersom den pågrepne ikke ønsker slik underretning, de nevnte personene befinner seg i utlandet, eller særlige grunner tilsier det. Når underretning unnlates mot utlendingens vilje, og ikke skyldes at de aktuelle personene befinner seg i utlandet, skal spørsmålet forelegges for retten første gang utlendingen fremstilles.

  Vil politiet beholde den pågrepne, må vedkommende snarest mulig og senest den tredje dagen etter pågripelsen fremstilles for tingretten på det sted der fremstilling mest hensiktsmessig kan skje, med begjæring om internering. Dersom utlendingen først var pågrepet etter straffeprosessloven, skal også denne tiden medregnes, med mindre grunnlaget for pågripelse etter utlendingsloven først oppsto i ettertid som følge av ilagt straff. Domstolloven § 149 første ledd gjelder ikke ved beregning av fremstillingsfristen. Er fremstilling for retten ikke skjedd innen den andre dagen etter pågripelsen, skal grunnen til det opplyses i rettsboken.

 • RegulationAttatchment § 106 b. Internering

  Den tingrett som den pågrepne fremstilles for, avgjør ved kjennelse om utlendingen skal interneres. Politiet har plikt til å delta i rettsmøtet. Avgjørelsen treffes så vidt mulig innen rettsmøtets slutning. Straffeprosessloven § 184 a gjelder tilsvarende. Kjennelsen skal angi lovhjemmelen og gjøre rede for grunnen til interneringen. Det skal også gå frem av kjennelsen at internering ikke er et uforholdsmessig inngrep.

  Beslutter retten internering av den fremstilte, fastsetter den samtidig en bestemt tidsfrist for interneringen. Fristen skal være så kort som mulig og må ikke overstige fire uker. Den kan forlenges ved kjennelse med inntil fire uker av gangen. Dersom særlige omstendigheter tilsier at fornyet prøving etter fire uker vil være uten betydning, kan retten sette en lengre frist ved internering etter § 106 første ledd bokstav a.

  Samlet interneringstid kan ikke overstige 12 uker, med mindre det foreligger særlige grunner. Internering for å forberede eller gjennomføre en utsendelse kan bare overstige 12 uker dersom utlendingen ikke samarbeider om gjennomføring av utsendelsen eller det er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter. Internering kan ikke overstige 18 måneder med mindre utlendingen er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon. Pågripelse og internering etter § 106 første ledd bokstav g kan ikke overstige 7 dager. Pågripelse og internering etter § 106 første ledd bokstav h kan ikke overstige 72 timer. Pågripelse og internering etter § 106 første ledd bokstav i kan ikke overstige 24 timer.

  Når en utlending er internert etter § 106 første ledd bokstav b annet punktum, gjelder særskilte frister for gjennomføring av Dublin-prosedyrer, jf. Dublin III-forordningen artikkel 28 nr. 3, jf. § 32 fjerde ledd.

  Ved begjæring om forlenget internering gjelder straffeprosessloven § 185 tredje til femte ledd tilsvarende for politiets og rettens behandling av saken.

  Interneringskjennelse eller løslatelse kan til enhver tid omgjøres. Løslatelse skal skje så snart retten eller politiet finner at interneringsgrunnen er falt bort, eller når fristen for internering er utløpt.

 • RegulationAttatchment § 106 c. Særlige regler om pågripelse og internering av mindreårige

  En mindreårig utlending kan bare pågripes hvis det er særlig påkrevd, og kan bare interneres i medhold av § 106 første ledd bokstav a i ekstraordinære situasjoner hvor tiltaket er helt nødvendig som en siste utvei for å sikre identitetskontroll, eller i medhold av § 106 første ledd bokstav b dersom det er helt avgjørende som en siste utvei for å gjennomføre utsendelsen. For øvrig kan en mindreårig utlending bare interneres dersom det er helt avgjørende som en siste utvei for å oppnå formålet med bestemmelsen som gir grunnlag for interneringen.

  Hensynet til barnets beste skal alltid vurderes som et grunnleggende hensyn i saker om pågripelse og internering, herunder ved vurderingen av om det i stedet kan iverksettes alternative tiltak, jf. § 105. I avgjørelser som omfatter barn, er barnet part, og det skal fremgå av en kjennelse om internering hvordan hensynet til barnets beste og muligheten for alternative tiltak er vurdert.

  En mindreårig utlending som blir pågrepet, skal normalt ikke holdes lenger enn 24 timer. Vil politiet beholde en pågrepet mindreårig utlending, må fremstilling skje snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen. Ender fristen på en helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag, forlenges fristen med én dag.

  Politiet skal varsle barneverntjenesten om pågripelse av barn så snart som mulig etter at det blir sannsynlig at politiet vil begjære internering. Varsel skal uansett gis så snart som mulig dersom andre særlige grunner tilsier det. Barneverntjenesten skal så vidt mulig avgi en skriftlig uttalelse i saken, med mindre retten eller barneverntjenesten finner det åpenbart unødvendig. Barneverntjenesten skal delta i møte om internering dersom retten eller barneverntjenesten finner deltagelse nødvendig. Reglene i straffeprosessloven § 118 gjelder tilsvarende.

  Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal informeres og gis anledning til å bli hørt før retten treffer sin beslutning om internering. Barnet kan høres personlig eller gjennom foreldre, representant eller andre som kan uttale seg på vegne av barnet. På hvilken måte barnet skal høres, må vurderes av retten ut fra forholdene i den enkelte sak. Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

  En mindreårig utlending kan interneres for inntil 3 døgn (72 timer) av gangen. Samlet interneringstid skal ikke overstige 3 døgn, med mindre det foreligger særlige og sterke grunner. Med særlig grunn siktes det i første rekke til at familien eller barnet selv har en vesentlig del av ansvaret for at uttransportering ikke har latt seg gjennomføre innen 3 døgn etter kjennelsen om internering, eller at det er klarlagt et tidspunkt for uttransportering som ligger nært i tid. I de tilfeller hvor det unntaksvis er grunnlag for internering ut over 3 døgn, skal samlet interneringstid ikke overstige 9 døgn.

 • RegulationAttatchment § 106 d. Fare for unndragelse

  Fare for unndragelse skal vurderes konkret i det enkelte tilfelle. For å avgjøre om det foreligger unndragelsesfare skal det foretas en totalvurdering hvor det blant annet kan legges vekt på om

  a) utlendingen har unndratt seg iverksetting av et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, herunder ikke overholdt en utreisefrist,

  b) utlendingen uttrykkelig har motsatt seg å forlate riket,

  c) utlendingen er utvist fra riket,

  d) utlendingen er ilagt straff eller særreaksjon i riket,

  e) utlendingen har vist manglende samarbeid ved identitetstvil,

  f) utlendingen unngår eller vanskeliggjør forberedelsen til en utsendelse,

  g) utlendingen har gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter ved søknad om tillatelse,

  h) utlendingen har unnlatt å gi melding om endring av bopel, jf. § 19 annet ledd,

  i) utlendingen er ansvarlig for alvorlige ordensforstyrrelser ved innkvarteringssted for asylsøkere mv., jf. § 95 første og annet ledd,

  j) utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, eller

  k) utlendingens søknad om beskyttelse er nektet realitetsbehandlet etter § 32 første ledd bokstav a eller d eller femte ledd.

  l) utlendingens søknad om oppholdstillatelse er avslått som åpenbart grunnløs, jf. § 90 sjette ledd bokstav b.

  Ved vurderingen av unndragelsesfare etter første ledd kan også generelle erfaringer med unndragelse tillegges vekt.

 • RegulationAttatchment § 107. Utlendingsinternat

  En utlending som pågripes og interneres i medhold av § 106 første ledd, skal som hovedregel anbringes i utlendingsinternat eller på annet særskilt tilrettelagt innkvarteringssted. På særskilt tilrettelagt innkvarteringssted som nevnt i første punktum gjelder reglene i tredje til åttende ledd så langt de passer.

  Utlendingsinternatet er ikke underlagt kriminalomsorgen, men administreres av politiet.

  Utlendingen har rett til blant annet å motta besøk, telefonere, motta og sende postsendinger, helsetjenester, fellesskap, opphold i friluft, fysisk aktivitet, privatliv, religionsutøvelse og livssynsutøvelse, såfremt ikke annet følger av loven her.

  Når det er nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet, eller sikre iverksetting etter § 90, kan politiet

  a) undersøke utlendingens person, rom og eiendeler, samt øvrige gjenstander, rom og areal på internatets område,

  b) midlertidig frata og forvare utlendingens penger og andre gjenstander,

  c) kontrollere og begrense utlendingens besøk, telefonsamtaler og postsendinger,

  d) kontrollere og begrense utlendingens fysiske aktivitet, opphold i friluft, religionsutøvelse og livssynsutøvelse, eller

  e) visitere besøkende og andre som oppholder seg på internatets område.

  Tiltak etter bokstav a, b og c kan også iverksettes overfor en utlending når det er grunn til å tro at vedkommende skjuler eller tilbakeholder opplysninger om sin eller en annen utlendings identitet eller oppholdssted. Telefonavlytting etter bokstav c kan ikke foretas uten at samtalepartnerne er varslet på forhånd. Tiltak etter bokstav e kan også iverksettes for å undersøke om vedkommende skjuler opplysninger om en utlendings identitet. Tiltak etter dette leddet kan ikke iverksettes overfor utlendingens prosessfullmektig eller representanter for offentlig myndighet.

  Når det er strengt nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet, eller sikre iverksetting etter § 90, og andre mindre inngripende tiltak forgjeves har vært forsøkt eller åpenbart vil være utilstrekkelig, kan politiet

  a) bruke makt og godkjente maktmidler, jf. politiloven § 6 fjerde ledd,

  b) plassere utlendingen i særlig sikret avdeling eller sikkerhetscelle, eller

  c) utelukke utlendingen helt eller delvis fra fellesskapet på internatet.

  Uttalelse fra lege skal så vidt mulig innhentes og tas i betraktning ved vurderingen av iverksetting og opprettholdelse av tiltak etter dette leddet bokstav b og c.

  Tiltak etter fjerde og femte ledd kan ikke brukes når det vil være et uforholdsmessig inngrep. Slike tiltak skal brukes med varsomhet. Politiet skal fortløpende vurdere om det er grunnlag for å opprettholde tiltaket.

  For å sikre formålet med oppholdet i internatet og utlendingenes rettigheter kan politiet føre register med opplysninger om beslutninger som tas, ankomster, gjennomførte kontrolltiltak, bruk av makt og maktmidler, hendelser, interne flyttinger, utpasseringer, tidspunkt for tilsyn og behandling fra helsepersonell.

  Det skal opprettes et uavhengig tilsynsråd som skal føre tilsyn med driften av utlendingsinternatet og behandlingen av utlendingene som oppholder seg der.

  Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 108. Straff

  Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle plikten etter § 117 første ledd eller § 118 første ledd.

  Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som:

  a) Forsettlig eller uaktsomt overtrer de bestemmelsene som er angitt i det følgende, eller forbud, påbud eller vilkår gitt i medhold av disse bestemmelsene:

  § 8 første ledd

  § 9 første og fjerde ledd

  § 14 første og annet ledd

  § 16 første og tredje ledd

  § 19 første og annet ledd

  § 20 tredje ledd

  § 21 første ledd

  § 27 første ledd, jf. fjerde ledd

  § 55 første og annet ledd

  § 83 første og annet ledd

  § 90 sjette ledd

  § 93 første ledd annet punktum

  § 100 b første ledd annet punktum

  § 105 første ledd

  § 126 første ledd

  § 130 første ledd, jf. § 105

  b) forsettlig eller uaktsomt overtrer en forskrift gitt i medhold av loven her, eller forbud, påbud eller vilkår som er gitt i medhold av en slik forskrift, når Kongen har fastsatt i forskriften at forholdet skal kunne straffes etter bestemmelsen her,

  c) forsettlig eller grovt uaktsomt gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven.

  Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som:

  a) forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven,

  b) forsettlig eller grovt uaktsomt formidler arbeid eller bolig for en utlending, eller utferdiger eller formidler erklæringer, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter loven, når forholdet innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon,

  c) ved falske forespeilinger eller liknende utilbørlig atferd forleder en utlending til å reise inn i riket med sikte på å bosette seg her,

  d) overlater til en annen pass, reisebevis for flyktninger, annet reisedokument eller liknende dokument som kan bli brukt som reisedokument, standardisert oppholdskort eller liknende kort, når vedkommende vet eller bør forstå at det kan bli brukt av en utlending til å reise inn i riket eller til en annen stat,

  e) forsettlig eller uaktsomt overtrer innreiseforbudet i § 71 annet ledd eller § 124 første ledd.

  Med bot eller med fengsel inntil tre år straffes den som

  a) hjelper en utlending til ulovlig opphold i riket eller i et annet land som deltar i Schengensamarbeidet, eller

  b) hjelper en utlending til ulovlig å reise inn i riket eller til et annet land. Dette gjelder likevel ikke dersom hensikten er å hjelpe en utlending som omfattes av lovens § 28 til å reise inn i første trygge land.

  Med bot eller med fengsel inntil seks år straffes den som

  a) i vinnings hensikt driver organisert ulovlig virksomhet med sikte på å hjelpe utlendinger til å reise inn i riket eller til en annen stat, eller

  b) i vinnings hensikt hjelper en utlending til ulovlig å reise inn i riket eller til en annen stat dersom handlingen medfører at personen som berøres av handlingen blir utsatt for livsfare.

  Den som yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold med mindre

  a) vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og

  b) hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få til en utsendelse.

  Når allmenne hensyn krever det, skal Utlendingsdirektoratet anmelde forholdet når det er grunn til å tro at det har skjedd en overtredelse av annet ledd bokstav a eller tredje ledd bokstav a ved at det er gjort bruk av arbeidskraften til en utlending som ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Relaterte rettskilder

Andre etaters rundskriv og brev

Andre forskrifter

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

EU og EØS

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

2010-07-07 JD Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv. (09.09.2011)
2011-04-27 JD Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (delegasjon av avslagskompetanse i visumsaker, adgang til arbeid i riket for familiemedlemmer til diplomater mv., oppretting av feil)(09.09.2011)
2011-06-15 JD Høring - forslag til politiregisterforskriften(23.04.2012)
2013-03-01 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet)(13.03.2013)
2014-06-06-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften (gjennomføring av Eurodac-forordningen av 2013 i norsk rett)(11.06.2014)
2015-03-24-JD Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov(25.03.2015)
2015-07-03-JD Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker(06.07.2015)
2016-06-24 JD Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted(24.06.2016)
2016-12-19 JD Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler(19.12.2016)
2017-01-19 Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016)(23.01.2017)
2017-09-06 JD Høringsbrev – forslag til endringer i utlendingsloven (innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv.)(19.09.2017)
2017-09-22 JD Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon(12.10.2017)
2017-11-27 JD Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett(28.11.2017)
2018-06-29 JD Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon(24.07.2018)
2019-07-15 JD Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker(16.07.2019)

Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Høyesterettsavgjørelser

HR-1993-00359s Identitet - Utlendingsloven §41 og Utlendingsloven §37(26.09.2006)
HR-1993-00518s Identitet - Utlendingsloven §41 og §37(26.09.2006)
HR-1993-00970s Identitet - Utlendingsloven §37(25.09.2006)
HR-1993-00989s Identitet - Utlendingsloven §37(25.09.2006)
HR-1993-01255s Identitet - Utlendingslov §37(25.09.2006)
HR-1993-01555s Identitet - Utlendingslov §37(25.09.2006)
HR-1993-02626s Identitet - Utlendingsloven §37(25.09.2006)
HR-2001-00427 Unndragelsesfare - Straffeloven §162 og straffeprosessloven §185.(03.10.2006)
HR-2017-283-U Samlet fengslingstid i utlendingssak. Overskridelse av 18-månedersgrensen. Utlendingsloven § 106(01.03.2017)
HR-2018-846-A Straff for innreiseforbud. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. (22.05.2018)
HR-2019-599-A Strafferett. Ulovlig bruk av au pairer. Straffeloven § 166. Utlendingsloven § 108.(29.03.2019)
Rt-1991-941 Prøveløslatelse og gjeninnsettelse. Lovanvendelse.(04.10.2006)
Rt-1992-654 Menneskesmugling - Ulovlig innvandring. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-1993-196 Identitet - Varetektsfengsling. Utlendingsloven.(20.09.2006)
Rt-1993-563 Utlendingslovgivning. Straffutmåling.(04.10.2006)
Rt-1993-950 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsloven.(09.02.2006)
Rt-1994-1426 Falsk forklaring. Straffutmåling. Utlendingsrett.(04.10.2006)
Rt-1994-953 Utlendingsrett. Varetektsfengsling.(04.10.2006)
Rt-1995-1218 Dokumentfalsk. Nødrett. Utlendingsrett. Saksbehandling. Lovanvendelse.(04.10.2006)
Rt-1995-1663 Menneskesmugling - Utlendingsrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-1996-1582 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.(27.09.2006)
Rt-1996-1585 Identitet - Straffeprosess. Saksomkostninger. Ransaking og beslag. Utlendingsrett.(26.09.2006)
Rt-1996-1734 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.(26.09.2006)
Rt-1996-473 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.(27.09.2006)
Rt-1997-1527 Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling.(26.09.2006)
Rt-1997-84 Identitet - Straffeprosess. Utlendingsrett. Varetektsfengsling.(26.09.2006)
Rt-1997-949 Utvisning - Varetektsfengsling.(28.09.2006)
Rt-1999-1460 Identitet - Utlendingsrett. Straffeprosess. Varetektsfengsling.(21.09.2006)
Rt-1999-489 Identitet - Straffeprosess. Utlendingsrett. Varetektsfengsling.(26.09.2006)
Rt-2002-4 Menneskesmugling - Strafferett. Fremmedrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2002-476 Menneskesmugling - Strafferett. Menneskesmugling. Lovanvendelse.(02.10.2006)
Rt-2002-8 Menneskesmugling - Strafferett. Fremmedrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2003-1485 Unndragelsesfare - Straffeprosess. Varetektsfengsling.(03.10.2006)
Rt-2003-179 Menneskesmugling - Strafferett. Menneskesmugling. Falsk forklaring. Lovanvendelse. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2004-1090 Identitet. Varetektsfengsling. Utlendingsloven (1988) § 37.(26.09.2006)
Rt-2004-237 Menneskesmugling - Strafferett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2006-717 Identitet - Fengsling. Utlendingsloven §41 sjette ledd.(20.09.2006)
Rt-2007-1749 Tolkning av straffrihetsregelen i straffeloven § 167(18.12.2007)
Rt-2007-28 Strafferett. Falsk forklaring og dokumentasjon ved studieopphold.(17.08.2007)
Rt-2007-7 Straffutmåling. Forfalsket pass. Straffeloven §182 første ledd 2. Straffalternativ.(23.01.2007)
Rt-2008-668 Foretaksstraff. Utlendingsloven (1988) § 47 andre ledd bokstav a, jf. straffeloven § 48a(21.05.2008)
Rt-2009-888 Straffutmåling. Hjelp til ulovlig innreise. Utlendingsloven (1988) § 47(10.07.2009)
Rt-2013-995 Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Innreiseforbud.(09.07.2013)
Rt-2014-727 Fengsling etter utlendingsloven. Forholdsmessighetsbegrensning i utl § 99. EMK art. 5.(17.03.2015)
Rt-2015-1217 Strafferett. Utlendingsrett. Utilbørlig utnytting. Foretaksstraff.(17.11.2015)
Rt-2015-51 Strafferett. Gjentatte overtredelser av innreiseforbudet etter utvisning. Utlendingsloven § 108 tredje ledd(22.01.2015)
Rt-2015-662 Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.(11.06.2015)
Rt-2015-666 Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.(12.06.2015)

Sentrale lover og forskrifter

§ 104. Beslag (29.12.2009)
§ 1-5A. Oppholdskort for personell ved utenlandsk representasjon i Norge (09.12.2013)
§ 18-1. Fotografi og fingeravtrykk av utlending § 18-1 Fotografi og fingeravtrykk av utlending(29.12.2009)
§ 18-10. Opphevet 20.07.2015 § 18-10 Erstatning(29.12.2009)
§ 18-11. Klageadgang § 18-11 Klageadgang(29.12.2009)
§ 18-12. Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted for utlending som nevnt i § 105 første ledd § 18-12 Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted for utlending som nevnt i § 105 første ledd(29.12.2009)
§ 18-12a. Utlendinger som ikke plasseres i utlendingsinternat § 18-12a Utlendinger som ikke plasseres i utlendingsinternat(05.01.2011)
§ 18-13. Straff § 18-13 Straff(22.06.2010)
§ 18-14. Fengselsstraff for brudd på lovens § 55 annet ledd (18.01.2017)
§ 18-2. Oppbevaring og registrering av fotografi og fingeravtrykk § 18-2 Oppbevaring og registrering av fotografi og fingeravtrykk(01.07.2011)
§ 18-3. Søk i utlendingsregisteret og andre registre § 18-3 Søk i utlendingsregisteret og andre registre(29.12.2009)
§ 18-4. Sletting av fingeravtrykk § 18-4 Sletting av fingeravtrykk(30.03.2011)
§ 18-4a. Standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv. (20.05.2012)
§ 18-5. Behandlingsansvarlig § 18-5 Overføring av opplysninger(29.12.2009)
§ 18-6. Opphevet 20.07.2015 § 18-6 Lagring i Eurodac(29.12.2009)
§ 18-7. Opphevet 20.07.2015 § 18-7 Sperring(29.12.2009)
§ 18-8. Opphevet 20.07.2015 § 18-8 Informasjon(29.12.2009)
§ 18-9. Opphevet 20.07.2015 § 18-9 Innsyn, retting og sletting(29.12.2009)
Kapittel 12. Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff (§§ 99 - 108) (29.12.2009)
Kapittel 18. Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff (29.12.2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LA-2008-006551 Identitet - Varetektsfengsling. Utlendingsloven. Identiteter. Adresser(16.07.2008)
LA-2015-14345 Straffutmåling. Falsk forklaring overfor offentlig myndighet i forbindelse med asylsaker. Utl. § 108 (2).(09.04.2015)
LA-2015-56 Straffutmåling for falsk forklaring om identitet. Oppholdstillatelse og statsborgerskap. Irak/Jordan.(18.03.2015)
LB-2007-127192  Kjæremål over fengsling etter utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd(24.07.2008)
LB-2008-016420 Identitet - Varetektsfengsling. Falsk identitet(04.08.2008)
LB-2008-045011  Strafferett. Falskt pass. Uriktige identitetsopplysninger(18.06.2008)
LB-2008-158459 Ulovlig innreise. Utlendingsloven § 47 tredje ledd bokstav b(06.03.2009)
LB-2008-195078  Utvisning. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a, jf. § 47 første ledd bokstav b. Utlendingsloven § 29 annet ledd. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(12.08.2009)
LB-2009-24762 Hjelp til ulovlig innreise. Straff. Utl. § 47 4.ledd og § 47 1. ledd jf. § 24 2. ledd(25.09.2009)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (04.06.2012)
LB-2012-116861 Strafferett. Brudd på utlendingsloven. Opphevelse(17.01.2013)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(19.02.2014)
LB-2013-37639 Fengsling – utlendingsloven§ 9, § 55 og § 106 første ledd bokstav b(05.04.2013)
LB-2013-50601 Utlendingsloven § 108 femte ledd(30.05.2013)
LB-2013-63772 Utlendingsrett. Utvisning. Utlendingsloven § 66 og § 70.(17.02.2014)
LB-2013-71877 Straffutmåling. Tredje gangs ulovlig innreise etter utvisning. Straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf. annet ledd.(07.06.2013)
LB-2014-189721 Strafferett. Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2014-191283 Overtredelse av innreiseforbud. Uaktsomhet. Ghana.(20.03.2015)
LB-2014-196991 Utlendingsrett. Uaktsom overtredelse av innreiseforbud. Utlendingsloven § 108.(03.03.2015)
LB-2014-4137 Strafferett. Utl. § 108 3. ledd bokstav b. Utilbørlig utnyttelse av 7 filippinske sykpleiere.(17.04.2015)
LB-2014-50065 Fengsling. Unndragelsesfare. Barn(18.11.2016)
LB-2014-9300-1 Strafferett. Tvangsarbeid. Utlendingsrett. Au pair. (12.01.2015)
LB-2015-103003 Strafferett. Brudd på innreiseforbud. Frifinnelse. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2015-134490 Strafferett. Ulovlig innreise for å søke om beskyttelse. Flyktningkonvensjonen artikkel 31.(10.11.2015)
LB-2015-15312 Strafferett. Brudd på innreiseforbud. Uaktsomhet. Straffeutmåling. Utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 annet ledd.(22.09.2015)
LB-2015-19930 Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted. Utl. § 105.(23.03.2015)
LB-2015-32135 Straff for brudd på utl. § 108 (3) bokstav a. Arbeidskraft uten arbeidstillatelse.(24.06.2015)
LB-2015-52793 Overtredelse av innreiseforbud. Utlendingsloven § 108 tredje ledd(29.06.2015)
LB-2015-96119 Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2016-126719 Fengsling. Avslag. Unndragelsesfare. Barn(18.11.2016)
LB-2016-143934 Straff. Innreiseforbud. Flyktningekonvensjonen(16.06.2017)
LB-2016-163622 Innreiseforbud. Utvisning. Ugyldighet.(10.01.2017)
LB-2016-186297 Fengsling. Asyl. Alder. Aldersundersøkelse. Unndragelsesfare(10.01.2017)
LB-2016-191958 Mindreårig Asylsøker. Fengsling. Alder. Aldersundersøkelse. Unndragelsesfare.(10.01.2017)
LB-2016-205859 Overtredelse av innreiseforbud. Straff. (30.05.2017)
LB-2016-43003 Fengsling. Unndragelsesfare.(18.11.2016)
LB-2016-8370 Fengsling. Barn. Tvingende nødvendig. EMK art 3 og 8(28.10.2017)
LB-2017-59565 Fengsling. Forholdsmessighet. Isolasjon(30.05.2017)
LE-2010-47431 Menneskesmugling. Utl (1988) § 47 fjerde ledd (Utl 2010 § 108 fjerde ledd)(25.06.2010)
LE-2011-098842 Utlendingsloven. Menneskesmugling. Gjenopptakelse.(15.11.2013)
LE-2012-76983 Strafferett. Utlendingsrett. Falsk forklaring. Saksbehandling.(11.06.2012)
LE-2013-189017 Fengsling. Straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3, straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd(03.01.2014)
LE-2016-81088 Utvisning. Innreiseforbud. Straff. Schengen.(25.01.2017)
LF-2011-103760 Utlendingsloven §106 §106 a og § 99 - Fengsling(04.07.2011)
LG-2012-136565 Strafferett. Asyl. Dublin-samarbeidet, fengsling etter asylsøknad i Norge. Utlendingsloven § 106a. (07.09.2012)
LG-2012-173499 Strafferett. Menneskehandel. Mannlig prostituert. Tilbakebetalingskrav. Oppreisning. Inndragning. Straffeloven § 224 første ledd bokstav a. (08.07.2013)
LG-2012-202569 Utlendingsloven av 1988 § 47 annet ledd bokstav a), jf. straffeloven § 48a. Utlendingsloven av 2008 § 108 tredje ledd bokstav a), jf. straffeloven § 48a(10.05.2013)
LG-2012-50840 Strafferett. Straffelovens § 182 første ledd og utlendingsloven § 108 annet ledd, punkt a. Straffutmåling(04.05.2012)
LG-2012-62342 Gulating lagmannsrett – Fengslingskjennelse(25.04.2012)
LG-2013-39138 Varetekt. Utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b jf § 106a og § 99. (13.03.2013)
LG-2014-181836 Utlendingsloven § 108. Overtredelse av innreiseforbud. Falsk ID. (03.02.2015)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo