Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Utlendingsloven

§ 140. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Fra den tiden loven trer i kraft opphe­ves lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Kongen kan gi over­gangsbestemmelser i forskrift.

Relaterte rettskilder

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

§ 20-10. Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd § 20-10 Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd(29.12.2009)
§ 20-10A. Særregler om kravet til sikret underhold § 20-10A Særregler om kravet til sikret underhold når søknad om familieinnvandring er fremsatt før kunngjøring av forskriften(18.02.2010)
§ 20-10B. Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge § 20-10B Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge(29.12.2009)
§ 20-11. Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd § 20-11 Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd(29.12.2009)
§ 20-12. Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse § 20-12 Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse(29.12.2009)
§ 20-13. Søksmål § 20-13 Søksmål(29.12.2009)
§ 20-14. Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse § 20-14 Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse(29.12.2009)
§ 20-15. Særregler for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer § 20-15 Særregler for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer(29.12.2009)
§ 20-16. Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13 § 20-16 Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13(29.12.2009)
§ 20-18. Unntak for sjøfolk § 20-18 Unntak for sjøfolk(29.12.2009)
§ 20-4. Ikrafttreden mv § 20-4 Ikrafttreden mv(18.02.2010)
§ 20-5. Løpende tillatelser mv. og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen § 20-5 Løpende tillatelser mv. og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen(29.12.2009)
§ 20-6. Særregler om diplomater mv § 20-6 Særregler om diplomater mv(29.12.2009)
§ 20-7. Bortvisning og tilbakekall § 20-7 Bortvisning og tilbakekall(29.12.2009)
§ 20-8. Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 § 2 til § 5a § 20-8 Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 § 2 til § 5a(29.12.2009)
§ 20-9. Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært § 20-9 Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært(18.02.2010)
Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser (29.12.2009)

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo