Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 23. Oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket

Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket når følgende vilkår er oppfylt:

a) Søkeren er fylt 18 år.

b) Lønns- og arbeidsvilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

c) Søkeren omfattes av en kvote fastsatt av departementet eller stillingen kan ikke besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området. Unntak gjelder dersom utlendingen i medhold av internasjonale avtaler som Norge er bundet av, har rett til oppholdstillatelse for å utføre arbeid. Unntak gjelder også for utenlandske sjøfolk som arbeider om bord på utenlandsk registrert skip.

d) Det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men unntak kan gjøres etter en konkret vurdering av stillingens art.

Kongen kan fastsette i forskrift at det skal kunne gis forhåndstilsagn om oppholdstillatelse for å utføre arbeid innen bestemte næringsgrener som har behov for ekstra bemanning i avgrensede perioder.

Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset arbeid (gruppetillatelse). Utlendinger som omfattes av en slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuelle oppholdstillatelser.

Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver kan få adgang til å la en arbeidstaker arbeide mens søknaden om oppholdstillatelse er under behandling (ordning med tidlig arbeidsstart), herunder sette vilkår for at en arbeidsgiver kan omfattes av ordningen, pålegge arbeidsgiver plikter for å benytte ordningen og gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av ordningen med tidlig arbeidsstart.

Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse, situasjonen ved arbeidsledighet og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-048 Arbeidsgiver og oppdragsgiver - utlendingsloven §§ 23 og 24, jf utlendingsforskriften §§ 6-9 annet ledd og 6-16 fjerde ledd(20.11.2009)
RS 2010-103 Oppholdstillatelse til utlendinger som skal utføre ufaglært arbeid - utlendingsforskriften § 6-4(30.11.2009)
RS 2010-129 Hva som regnes som tilstrekkelig lønn i saker om oppholdstillatelse for arbeidstakere og tjenesteytere - utlendingsloven §§ 23 første ledd bokstav b og 24 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften §§ 6-10 og 6-13 annet ledd(23.09.2010)
RS 2010-131  Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3(05.12.2009)
RS 2010-144 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse til faglærte(22.07.2011)
RS 2010-179 Oppholdstillatelse for sjøfolk på utenlandsk registrerte skip – utlendingsloven § 23 jf utlendingsforskriften § 6-6(18.07.2011)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(20.04.2011)
RS 2011-032 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse utlendingsloven § 5, jf. utlendingsforskriften § 1-1 første, annet, tredje og sjette ledd(14.11.2011)
RS 2013-006 Arbeidstilbudsskjemaet - utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-9 (04.02.2013)
RS 2014-018 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd(30.07.2014)
RS 2017-003 Oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Argentina, Australia, Japan og New Zealand – jf. utlendingsforskriften § 6-27(21.08.2017)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo