Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 56. Søknad om oppholdstillatelse

Førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise i riket.

Bestemmelsen i første ledd innebærer ingen begrensning i retten til å søke asyl, jf. § 28, eller til å påberope et vern mot utsendelse, jf. § 73.

Utlendingsmyndighetene kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra vilkåret i første ledd når sterke rimelighetsgrunner tilsier det.

Dersom oppholdstillatelse søkes etter §§ 40 eller 41, og ekteskapet er inngått eller samboerforholdet er etablert i utlandet etter at referansepersonen, jf. § 39, først har vært bosatt i Norge, kan oppholdstillatelse ikke innvilges før referansepersonen har vendt tilbake til Norge og har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene, med mindre

a) saken gjelder en søknad etter § 40, og referansepersonen var til intervju i anledning saken før ekteskapet ble inngått, eller

b) søkeren har rett til innreise uten visum.

Kongen kan fastsette unntak fra første og fjerde ledd i forskrift. Kongen kan også gi nærmere bestemmelser i forskrift om fremgangsmåten ved fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og om gjennomføringen av intervjuer som nevnt i fjerde ledd.

Når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra riket, avslås søknaden på dette grunnlaget. Det samme gjelder når søkeren ikke fyller vilkårene for å reise inn i riket før tillatelse er gitt.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-015 Foreldre/vergers adgang til å søke om oppholdstillatelse fra riket på vegne av barn i utlandet – utlendingsloven § 56, jf utlendingsforskriften § 10-2 sjette ledd(20.10.2009)
RS 2010-105 Retningslinjer for forhåndsintervju etter utlendingsloven § 56 fjerde ledd bokstav a(01.12.2009)
RS 2010-120 Retningslinjer for forberedelse av søknader om familieinnvandring – utlendingsloven kapittel 6, jf. utlendingsforskriften kapittel 10 (27.01.2012)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(20.04.2011)
RS 2011-021 Retningslinjer for utenriksstasjonene om håndtering av tvangsekteskapssaker(20.04.2011)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(07.07.2011)
RS 2013-007 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 56 jf. utlendingsforskriften § 10-1 (08.02.2013)
RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2(16.12.2013)
RS 2017-003 Oppholdstillatelse for arbeidsferie til borgere av Argentina, Australia, Japan og New Zealand – jf. utlendingsforskriften § 6-27(21.08.2017)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo