Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 71. Utvisningens virkning og varighet

Enhver gyldig tillatelse til opphold i riket opphø­rer å gjelde når et vedtak om utvisning er endelig. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om virkningen av et vedtak om utvisning for søknader om oppholdstillatelse som ikke er avgjort på utvis­ningstidspunktet.

Utvisningen er til hinder for senere innreise i ri­ket. Innreiseforbudet kan gjøres varig eller tidsbe­grenset, men ikke for kortere tidsrom enn ett år. Inn­reiseforbudet kan etter søknad oppheves dersom nye omstendigheter tilsier det. Dersom særskilte omsten­digheter foreligger, kan den som er utvist, etter søk­nad få adgang til riket for kortvarig besøk selv om innreiseforbudet ikke oppheves, men som regel ikke før to år er gått fra utreisen.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Høyesterettsavgjørelser

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-004749-1  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven § 15-2 bokstav b(04.08.2008)
LB-2007-004749-2  Arbeids- og oppholdstillatelse. Domstolenes prøvelsesadgang(04.08.2008)
LB-2010-101192 Brudd på utlendingsloven. Utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 første ledd bokstav a, jf. annet ledd.(17.06.2011)
LB-2010-39317 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd(29.12.2010)
LB-2011-28528  Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(25.04.2012)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (04.06.2012)
LB-2012-147977 Utlendingsloven, utvisning pga straffbare handlinger. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b.(06.05.2013)
LB-2012-79121 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 66 første ledd.(12.11.2013)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(21.02.2014)
LB-2014-116444 Utlendingsrett. Utvisning. Innreiseforbud.(28.05.2015)
LB-2014-189721 Strafferett. Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2014-191283 Overtredelse av innreiseforbud. Uaktsomhet. Ghana.(20.03.2015)
LB-2014-196991 Utlendingsrett. Uaktsom overtredelse av innreiseforbud. Utlendingsloven § 108.(03.03.2015)
LB-2015-103003 Strafferett. Brudd på innreiseforbud. Frifinnelse. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2015-58641 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Utlendingsloven § 70. Utlendingsforskriften § 17-3.(05.03.2016)
LB-2015-64751 Utlendingsrett. Utvisning. Kriminalitet. Forholdsmessighet.(25.11.2015)
LB-2015-96119 Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2016-143934 Straff. Innreiseforbud. Flyktningekonvensjonen(16.06.2017)
LB-2016-154398 Utvisning. Grov narkotikaforbrytelse. Forholdsmessighet. Familiesplittelse.(09.01.2018)
LB-2016-163622 Innreiseforbud. Utvisning. Ugyldighet.(10.01.2017)
LB-2016-204102 Utvisning. Tilbakekall. Uriktige opplysninger om identitet. (13.03.2018)
LB-2017-156261 Varig innreiseforbud. Retten til famlieliv. EMK art. 8.(21.09.2018)
LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.(20.02.2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(08.01.2019)
LE-2016-81088 Utvisning. Innreiseforbud. Straff. Schengen.(25.01.2017)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo