Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 9. Absolutt vern mot utsendelse (non refoulement) (§§ 73 - 74)
 • RegulationAttatchment § 73. Absolutt vern mot utsendelse

  En utlending kan ikke sendes til et område der vedkommende ville være i en situasjon som nevnt i § 28 første ledd bokstav a, med mindre:

  a) utlendingen er utelukket fra beskyttelse etter § 31, eller

  b) utlendingen med rimelig grunn anses som en fare for rikets sikkerhet eller har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn ut­gjør en fare for det norske samfunn.

  En utlending kan ikke sendes til et område der vedkommende ville være i en situasjon som nevnt i § 28 første ledd bokstav b. Vernet etter denne be­stemmelsen gjelder også ved situasjoner som nevnt i første ledd bokstav a og b.

  Vernet etter første og annet ledd gjelder også ut­sendelse til et område der vedkommende ikke ville være trygg mot å bli sendt videre til et slikt område som nevnt i § 28 første ledd.

  Vernet etter første til tredje ledd kommer til anvendelse ved alle former for vedtak etter loven.

 • RegulationAttatchment § 74. Oppholdstillatelse for en utlending som har vernet mot utsendelse etter § 73 som sitt eneste grunnlag for opphold

  En utlending som har vernet mot utsendelse etter § 73 som sitt eneste grunnlag for opphold i riket, kan gis en midlertidig oppholdstillatelse inntil hinderet for utsendelse bortfaller. Det kan også fastsettes at tillatelsen ikke skal gi rett til å ta arbeid. Oppholdstil­latelse etter denne paragrafen gir ikke rett til å besøke andre Schengenland. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder om varighet og fornyelse av til­latelser etter denne paragrafen.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-033544  Asyl - Utlendingsloven § 17, jf. §§ 16 og 15(22.07.2008)
LB-2007-071944  Asyl - Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven §15, §16 og §17(22.07.2008)
LB-2008-081478 Enslig, mindreårig asylsøker. Barnekonvensjonen. Prøvelsesrett(05.03.2009)
LB-2008-124644  Ugyldighet. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 15. EMK art. 3(06.03.2009)
LB-2008-133506 Asyl - Utlendingsloven § 17 første ledd. Flyktningkonvensjonens artikkel 1 A(14.08.2009)
LB-2009-40197 Hjelp til ulovlig innreise. Straff. Utlendingsloven § 47 tredje ledd bokstav b jf. § 15(25.09.2009)
LB-2009-47754 LB-2009-47754 Gyldighet av UNEs vedtak. Tvil om asylsøkerens troverdighet. Utl § 15 .1 ( Ny Utl § 73 1.-3. ledd) og § 8.2 ( Ny Utl § 38)(10.12.2009)
LB-2009-51140 Gyldighet av UNEs vedtak om tilbakekall av innvilget asyl jf. § 18.2 (§ 37 ny Utl) og § 15.1 (§ 73 1.-3. ledd ny Utl) samt § 8.2 (§ 38 ny Utl) jf. §15.2 (§ 28.7 ny Utl)(09.12.2009)
LB-2009-79447 Ugyldighet. Utlendingsloven § 15. 1. ledd ( Ny Utl § 73.1.-3. ledd)(16.12.2009)
LB-2010-142363 Absolutt vern mot retur. Utvisning. Utlendingsloven 2008 § 73 og § 28(30.09.2011)
LB-2010-147688 Asylsak. Utlendingsloven av 1988(08.08.2011)
LB-2010-165331 Utlendingsloven (1988) § 17, jf. § 15 og § 16. Flyktningkonvensjonen artikkel 1 A. Tvisteloven § 9-16. For sent fremsatt anførsel.(04.03.2011)
LB-2010-195609 Utlendingsrett. Asyl. Iransk konvertitt(30.12.2011)
LB-2012-138333 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)(12.09.2013)
LB-2012-166185 Utlendingsloven § 28. Konvertering.(27.03.2014)
LB-2013-117123 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.(23.01.2014)
LB-2013-14235 Beskyttelse (asyl). utl. § 28. Risiko for kjønnslemlestelse.(10.05.2013)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(23.09.2014)
LB-2013-41190 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(17.09.2013)
LB-2013-5389 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(13.11.2013)
LB-2013-65555 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(01.07.2013)
LB-2015-145756 Utlendingsrett. Forholdsmessighetsvurdering. Utvisning. Utlendingloven (2008) § 70.(13.06.2016)
LB-2015-156827 Asyl (beskyttelse). Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Begrenset tillatelse. Etiopia.(09.01.2017)
LB-2015-182462 Opphold på humanitært grunnlag. Helse. (03.11.2016)
LB-2015-41670-2 Utlendingsrett. Asyl. Grunnlag for beskyttelse. Utlendingsloven § 28 første og fjerde ledd og § 73.(19.01.2016)
LB-2015-86502 Utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Taliban.(09.02.2016)
LB-2016-105126 Tilbakekall. Gyldighet. Flyktningstatus. Feilaktig faktisk forutsetning. Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e. EMK artikkel 8.(04.10.2017)
LB-2016-57751 Asyl (beskyttelse). Forfølgelse. Sur place. Etiopia(18.01.2018)
LB-2017-129432 Utelukkelse fra beskyttelse. Medvirkning til ikke-politisk forbrytelse. Feil lovforståelse. Utlendingsloven § 31 første ledd bokstav b(02.10.2018)

UNHCR anbefalinger

Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo