Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2008-014
Dokument-ID : IM 2008-014
Saksnummer : 08/3014 (17/02805-3)
Sist endret : 13.07.2017
Dokumentdato : 12.06.2008
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet

Mandat for faglige og koordinerende oppgaver vedrørende bosetting - Regionkontor Vest

1. Innledning 

Mandatet definerer og avgrenser de oppgaver og det ansvar Regionkontor Vest (RKV) har for å sikre nødvendig kontakt og samordning mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og følge opp og kvalitetssikre UDIs bosettingsrelaterte arbeidsoppgaver.

Mandatet skal vurderes, og eventuelle endringer foretas, i forbindelse med direktoratets årlige virksomhetsplanlegging.

2. Samordning med IMDi

En egen samarbeidsavtale regulerer kontakten mellom UDI og IMDi på de av direktoratenes arbeidsområder som har med bosetting å gjøre.

2.1 Oppfølging av Særavtale mellom UDI og IMDi om bosetting

RKV representerer Region- og mottaksavdelingen (RMA) på kontaktmøter med IMDi Vest (bosettingsansvarlig kontor i IMDi) når direktoratene ser behov for slike møter.

RKV har ansvar for at bosettingsperspektivet blir ivaretatt i ledermøtene mellom UDI og IMDi når det er aktuelt. Det innebærer å 

 • forberede saker

 • delta i møtene ved behov

2.2 Rutineutvikling og -vedlikehold

RKV ivaretar UDIs rutineportefølje på bosettingsfeltet. Det innebærer å

 • ­kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende samarbeidsrutiner med IMDi

 • ­identifisere eventuelle behov for nye rutiner og utvikle slike i samarbeid med UDIs enheter og IMDi Vest.

3. Oppfølging og kvalitetssikring av UDIs bosettingsrelaterte arbeidsoppgaver

3.1 Plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid

RKV sikrer nødvendig fokus UDIs bosettingsrelaterte oppgaver gjennom å

 • gi innspill til plan- og budsjettarbeidet

 • ­gi innspill til rapportering til departementet

3.2 Fagutvikling og kvalitetssikring

RKV ivaretar fagutviklingen i mottakenes bosettingsforberedende arbeid, basert på innspill fra IMDi Vest og erfaringene fra eget tilsynsarbeid. Det innebærer å

 • ­gi innspill til arbeidet med RMAs årlige rundskriv om satsingsområder for ordinære mottak

 • ­gi innspill til ledelse og fagenheter om aktuelle problemstillinger

 • ­foreta konsekvensvurderinger av endrede rammebetingelser for bosettingsarbeidet, eksempelvis som resultat av UDIs årlige tildelingsbrev eller i forbindelse med regelverks- og praksisendringer

 • ­lede og/eller følge opp eventuelle prosjekter, herunder nødvendige høringsrunder

 • ­initiere nødvendige opplæringstiltak, i samarbeid med IMDi Vest

 • ­gi innspill til innføring og utvikling av tekniske systemer, eksempelvis DUF og SESAM

 

Kontakt: UDI Regionkontor Vest

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo