Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2008-023
Dokument-ID : IM 2008-023
Saksnummer : 2008/003991 (17/02805)
Sist endret : 13.07.2017
Dokumentdato : 21.08.2008

Rutiner for oppfølging av nyetablerte asylmottak

1. Innledning 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å sikre at asylmottak drives i tråd med krav og intensjoner i styringsdokumentene. Det gjøres gjennom kontraktsoppfølging og kontroll, samt informasjon, rådgiving og opplæring. Disse oppgavene blir ivaretatt av UDIs regionale enheter (regionkontorene). Se UDIs Rundskriv 2011-003 Reglement for drift av ordinære mottak  (Driftsreglementet).

Under oppstartsfasen som, avhengig av driftsoperatørs erfaring, strekker seg fra tre til seks måneder, skal regionkontoret ha et særlig fokus på personalets behov for opplæring, informasjon og rådgivning. Denne interne meldingen fastsetter hvilke rutiner som gjelder for denne oppfølgingen, samt til dokumen­tasjon av hvilken opplæring og oppfølging som er gitt. 

2. Opplæring

I henhold til Driftsreglementet har UDI og driftsoperatør et delt ansvar for opplæring av de mottaksansatte. Erfarne driftsope­ratører må forventes å kunne ta en stor del av opplæringen selv, mens nye operatører i større grad vil være avhengige av opplæring fra UDI.

2.1 Ved oppstart

Regionkontorene skal sikre at mottakspersonalet får den opplæringen som er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Det gjelder i første rekke administrative og økonomiske rutiner, herunder bruk av System for elektroniske samhandling mellom mottak og UDI (SESAM). Hvis driftsoperatør selv ikke kan ta ansvar for denne opplæringen, skal den gis av regionkontorene.

2.2 Kurs for nyansatte

Regionkontoret skal gjennomføre kurs for nyansatte, gjerne i et tverr-regionalt samarbeid. Kurset skal være basert på en felles mal og gi grunnleggende innføring i utlendingsforvaltningen og i mottaksdrift. Alle nyansatte bør ha gjennomgått kurset senest tre måneder etter tilsetting. UDI kan kreve at mottaksansatte deltar på denne opplæringen. 

3. Informasjon, rådgiving og kontroll

UDI forventer ikke at nyetablerte mottak kan ivareta samtlige krav under oppstartsfasen. Hvis det oppdages alvorlige feil og mangler, vil regionkontoret likevel kunne gi pålegg om retting. Jf. Driftsreglementet.

I denne perioden skal regionkontoret sikre at mottakspersonalet får nødvendig informasjon og rådgivning. Dersom en mottaksleder ikke selv tar kontakt, skal regionkontoret sørge for ukentlig telefonkontakt de første to månedene.

3.1 Besøk ved mottaket

Regionkontoret skal besøke et nyetablert mottak innen tre måneder etter oppstart, primært for rådgiving og for å gi informasjon. Hvis det er behov for det skal kontoret også gjennomføre nødvendige kontroller.

3.2 Kontakt med vertskommunen

Et besøk på mottaket bør kombineres med et møte med vertskommunen. Hvis dette ikke lar seg gjøre skal regionkontoret kontakte administrasjonen for å innhente synspunkter på samarbeidet med mottaket og på de utfordringer vertskommunen står overfor som tjenesteyter. Om nødvendig skal regionkontoret gi informasjon og veiledning når det gjelder verskommunens ansvar og relevante tilskuddsordninger.

3.3 Behovsvurdert kontroll

Regionkontoret gjennomfører ikke ordinær kontroll i oppstartsåret, med mindre særlige grunner tilsier det. En eventuell kontroll skal ikke være basert på protokollen for årets ordinære kontroll, men på den kunnskapen regionkontoret har opparbeidet seg om mottaksdriften.  

4. Dokumentasjon

Regionkontoret skal dokumentere de aktivitetene som er nevnt over i en egen logg. Se vedlegg. Dersom det blir gjennomført ordinær kontroll skal både bakgrunn, gjennomføring og oppfølging dokumenteres, og en egen rapport fra kontrollen skal inngå i dokumentasjonen.

All dokumentasjon om oppfølgingen av et nyetablert mottak skal inngå i dokumentgrunnlaget når det første ordinære tilsynet gjennomføres.

 

Kontakt: Regionkontorene

 

Siste endringer
 • Endret: IM 2008-023 Rutiner for oppfølging av nyetablerte asylmottak (13.07.2017)

  Internmeldingen har fått ny tittel i tråd med gjeldende begrepsbruk. Statlige mottak er erstattet med asylmottak.

 • Endret: IM 2008-023 Rutiner for oppfølging av nyetablerte statlige mottak (12.07.2017)

  Internmeldingen er oppdatert i tråd med gjeldende begrepsbruk. Begrepet tilsyn er erstattet med kontroll, og statlige mottak med asylmottak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo