Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2009-017
Dokument-ID : IM 2009-017
Saksnummer : 2009/004863
Dokumentdato : 09.11.2009
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

UDIs interne rutiner for effektrapportering og evaluering av regelverks- og praksisendringer

1. Bakgrunn

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal rutinemessig rapportere til ­overordnet departe­ment om virkninger av regelverks- og praksisendringer, jf. det årlige tildelingsbrevet. I tillegg kan departementet innhente effektrapporter gjennom særskilte bestillinger. Formålet med rapporteringene er å gi god styringsinformasjon og å undersøke om regelverk og praksis fungerer som forutsatt.

Den endelige effektrapporten skal inneholde

 • Sammenlikning – situasjonen før og etter endringen

 • Analyse – endringen i et større bilde, andre påvirkningsfaktorer

 • Konklusjon – oppfyller endringen sitt formål

 • Beskrivelse – effekter av en regelverks- eller praksisendring

 • Eventuelle forslag til oppfølging

UDI har utarbeidet rutiner for å kunne gjennomføre systematiske vurderinger av effekter av regelverks- og praksisendringer. Rutinene skal sørge for at overvåking og vurdering av effekter planlegges i forbindelse med iverksettelsen av regelverks- og praksisendringene. Rutinene skal også sørge for at berørte avdelinger er involvert i planleggingen og oppfølgingen av arbeidet med effektrapporteringene.

2. Arbeidsform

Det er etablert et team som skal forberede og følge opp arbeidet med å vurdere virkningene av regelverks- og praksisendringer. Teammandat følger som vedlegg.

Teamet innhenter nødvendig informasjon fra DUF, berørte enheter i UDI og eventuelt andre kilder som kan belyse virkningene av en regelverks- eller praksisendring. Teamets produkt er effektrapporter til departementet og UDIs ledelse.

3. Avgrensning av saker

Utvalget av saker som skal være gjenstand for effektrapportering vil fremgå av tildelingsbrevet eller særskilte bestillinger fra departementet eller UDIs ledelse.

Arbeidet med effektrapporteringene vil hovedsakelig være rettet mot virkninger som følge av endringer i regelverk eller praksis. Evaluering av gjeldende regelverk kan følge samme fremgangsmåte som er beskrevet her, med visse justeringer.

Rutinene som beskrives nedenfor gjelder regelverks- og praksisendringer som er besluttet. Rutinene her gjelder altså ikke arbeidet med høringer og praksisforeleggelser, som følger egne rutiner.

4. Saksgang og linjeforankring

4.1. Innledende fase

Når en regelverks- eller praksisendring er besluttet, forbereder teamkoordinator sak for innledende teammøte.

Teammøtet går gjennom endringen og utarbeider oppfølgingsplan etter fast mal, se vedlegg.

Oppfølgingsplanen er teamets arbeidsdokument og skal gi oversikt over oppgave- og ansvarsfordelingen knyttet til den aktuelle effektrapporteringen. Planen skal også inneholde tydelige frister.

4.2. Overvåkingsfase

Overvåkingen skal så langt råd er starte når regelverks- eller praksisendringen blir iverksatt.

Teamdeltakerne fra ASA, OPA og RMA følger opp egen avdeling og informerer de enhetene som berøres av den kommende effektrapporteringen. Teamdeltakerne skal bidra til at berørte enheter overvåker endringen på en hensiktsmessig måte.

Teamdeltakerne fra AEF og AUA har ansvar for å følge opp arbeidet med statistikk og registreringer på bakgrunn av oppfølgingsplanen.

Hvis det kort tid etter at en regelverks- eller praksisendring er iverksatt viser seg at endringen får utilsiktede konsekvenser eller at forventet effekt ikke slår til, skal den aktuelle fagavdelingen vurdere om saken skal rapporteres til departementet umiddelbart, jf. rutinene for kortsiktig effektrapportering.

4.3. Innsamlings- og bearbeidingsfasen

AUA henter ut foreløpige tall og innkaller til teammøte en måned før effektrapportering skal finne sted. Teamet utarbeider en bestilling om rapportering til de berørte enhetene. Teammøtet kan utgå dersom det er tilstrekkelig å sende skriftlig bestilling til avdelingene.

Teamdeltakerne bearbeider og samordner sin avdelings innspill før de sendes teamkoordinator. Utkast til effektrapport utarbeides av teamkoordinator med aktiv bistand fra teamdeltakerne. På den måten vil utkastet være kvalitetssikret horisontalt før det forankres i ledelsen i de berørte avdelingene.

4.4. Ferdigstillingsfase

Utkastet til effektrapport skal forankres i avdelingsledelsen i de ulike avdelingene. Høringsrunden kan skje skriftlig i tråd med vanlige høringsrutiner eller muntlig i et høringsmøte med berørte avdelinger. På grunn av tidsfristene som gjelder for effektrapporteringene, gis det kort høringsfrist. Teamkoordinator innarbeider eventuelle innspill fra avdelingsledelsen.

Teamkoordinator har ansvar for at effektrapporten foreligger innen den fristen som er satt for behandling i direktørmøtet og/eller oversendelse til departementet.

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo