Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-003
Dokument-ID : IM 2010-003
Saksnummer : 09/2182
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Retningslinjer for behandling av søknader om midlertidig og permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap ved treff i Schengen informasjonssystem, jf. utlendingsloven § 59


1. Formål

2. Verifisering av treffet

3. Retningslinjer ved behandling av søknad om første gangs oppholdstillatelse

3.1. Innledning

3.2. Når skal UDI konsultere det innmeldende Schengen-land i henhold til Schengen-konvensjonen artikkel 25 pkt. 1?

3.2.1. Søkeren har rettskrav på tillatelse.

3.2.2. Søkeren fyller vilkårene for tillatelse, men har ikke et rettskrav

3.2.3. Søkeren fyller ikke vilkårene for tillatelse

4. Fremgangsmåte ved konsultasjon

5. Fremgangsmåte når det fattes vedtak

5.1. Generelt

5.2. Søknaden innvilges

5.3. Søknaden avslås

6. Retningslinjer ved behandling av søknad om fornyet oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap

1. Formål

Denne interne meldingen gir retningslinjer ved søk og eventuelt treff i Schengen informasjonssystem (SIS) i henhold til Schengen-konvensjonens artikkel 96 når Asylavdelingen og Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknader om første gangs tillatelse, fornyet midlertidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Denne interne meldingen gjelder ikke ved søknad om visum.

2. Verifisering av treffet

Når UDI får en søknad om oppholdstillatelse til behandling via en norsk utenriksstasjon, skal den enheten som er ansvarlig for å behandle søknaden undersøke om søkeren er innmeldt i SIS i henhold til konvensjonen artikkel 96. Dersom enheten ikke får treff på søkeren i SIS, behandles saken etter de vanlige saksbehandlingsreglene. Får enheten treff, må den vurdere hvorvidt treffet samsvarer med søkerens opplysninger. Dersom enheten er i tvil, skal den kontakte Området for utvisning (OFU) v/NSIS for verifisering. OFU v/NSIS kontakter det innmeldende Schengen-land, via SIRENE-kontoret, for å verifisere treffet. Dersom treffet blir verifisert som et ikke-treff i SIS, fortsettes saksbehandlingen på vanlig måte. Dersom treffet verifiseres som et korrekt treff i SIS, følges retningslinjene i denne interne meldingen.

Når politiet mottar en søknad om oppholdstillatelse skal også de undersøke om søkeren er innmeldt i SIS. Dersom politiet får treff på søkeren og treffet verifiseres av SIRENE-kontoret, sendes saken over til UDI for videre behandling i samsvar med denne interne meldingen.

3. Retningslinjer ved behandling av søknad om første gangs oppholdstillatelse

3.1. Innledning

Dersom det er søkt om første gangs oppholdstillatelse, og søkeren ikke har tillatelse på et annet grunnlag på søknadstidspunktet, gjelder retningslinjene i dette kapitlet. Dersom søkeren har en tillatelse på et annet grunnlag på søknadstidspunktet gjelder retningslinjene i kapittel 6.

3.2. Når skal UDI konsultere det innmeldende Schengen-land i henhold til Schengen-konvensjonen artikkel 25 pkt. 1?

Når det er verifisert at søkeren er innmeldt i SIS i henhold til Schengen-konvensjonen artikkel 96, må den enheten som har ansvaret for å behandle søknaden vurdere hvorvidt søkeren fyller vilkårene for å få førstegangs oppholdstillatelse. Dersom søkeren fyller vilkårene for tillatelse, må det videre vurderes om søkeren har et rettskrav på den tillatelsen det søkes om. Med rettskrav menes at en søker fyller nærmere bestemte vilkår for en tillatelse i loven og forskriften, og etter søknad har rett til en tillatelse. Det er uansett en forutsetning at det ikke foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til Norge, jf. loven § 59.

Tre ulike situasjoner kan oppstå:

  • Søkeren har i utgangspunktet et rettskrav på en tillatelse. (For eksempel hvis han fyller vilkårene for tillatelse i henhold til utlendingsloven § 40 første ledd)
  • Søkeren fyller de øvrige vilkårene for en tillatelse, men har ikke et rettskrav på tillatelse. (For eksempel hvis han fyller vilkårene for tillatelse i henhold til utlendingsloven §§ 41 annet og tredje ledd, 46, 48 første ledd eller 52 fjerde ledd).
  • Søkeren fyller ikke de øvrige vilkårene for tillatelse.

3.2.1. Søkeren har rettskrav på tillatelse.

Dersom søkeren har rettskrav på tillatelse, skal det konsulteres med det innmeldende Schengen-land i henhold til Schengen-konvensjonens artikkel 25 pkt. 1 før det fattes vedtak.

3.2.2. Søkeren fyller vilkårene for tillatelse, men har ikke et rettskrav

Dersom søkeren fyller de øvrige vilkårene for tillatelse, men ikke har et rettskrav på tillatelsen, skal det konsulteres med det innmeldende Schengen-land, dersom ansvarlig enhet for søknaden vurderer å innvilge tillatelse til tross for at utlendingen er innmeldt i SIS.

3.2.3. Søkeren fyller ikke vilkårene for tillatelse

Dersom vilkårene for en tillatelse ikke er oppfylt, avslås søknaden på vanlig måte. Det er ikke behov for noe konsultasjon med det innmeldende Schengen-land.

4. Fremgangsmåte ved konsultasjon

Dersom ansvarlig enhet skal konsultere den innmeldende part må den ta kontakt med OFU v/NSIS, som videreformidler konsultasjonen til det innmeldende Schengen-landet via SIRENE-kontoret. Enheten må opplyse om hvilken tillatelse den vurderer å innvilge søkeren, og hvorfor den vurderer å innvilge tillatelse til tross for at søkeren er innmeldt i SIS. Svar på konsultasjonen sendes den ansvarlige enhet via SIRENE-kontoret og OFU v/NSIS.

5. Fremgangsmåte når det fattes vedtak

5.1. Generelt

Når konsultasjonen er gjennomført, kan ansvarlig enhet for søknaden fatte vedtak. Enheten må da vurdere om søknaden skal avslås i medhold av utlendingsloven § 59 fordi søkeren er innmeldt i SIS. Det skal ved denne vurderingen tas hensyn til det innmeldende Schengen-lands interesser, og det skal vektige grunner til for å innvilge en tillatelse dersom søkeren er innmeldt i SIS, jf. Schengen-konvensjonen artikkel 25 pkt. 1.

Dersom søkeren er innmeldt i SIS på grunnlag av dom for straffbare forhold, skal saken sendes OFU v/ rette landenhet for vurdering av utvisning fra Norge i medhold av loven § 66 bokstav b, ilagt straff i utlandet. Dersom det ikke er grunnlag for å opprette utvisningssak eller utvisningssaken henlegges, sendes saken tilbake til ansvarlig enhet for videre behandling av søknaden om oppholdstillatelse.

På vedtakstidspunktet har det normalt gått en stund fra søkeren ble kontrollert i SIS. Ansvarlig enhet for søknaden må derfor vurdere behovet for å kontrollere om det er registrert nye opplysninger om søkeren i SIS umiddelbart før vedtak fattes. Dersom det foreligger endringer i SIS, må en eventuell ny verifisering og konsultasjon foretas, før et vedtak fattes.

5.2. Søknaden innvilges

Dersom søknaden om oppholdstillatelse innvilges, må ansvarlig enhet gi melding til OFU v/NSIS. OFU v/NSIS sender så en henstilling til det innmeldende Schengen-landet om å slette SIS-innmeldingen. Det innmeldende Schengen-landet har imidlertid rett til å beholde innmeldingen på sin nasjonale liste.

5.3. Søknaden avslås

Det må i avslagsvedtaket alltid vises til at utlendingen er innmeldt i SIS, uansett om avslaget er på grunnlag av loven § 59 eller andre bestemmelser i loven og/eller forskriften.

Dersom det ikke opprettes utvisningssak eller utvisningssaken henlegges, og søkeren befinner seg i Norge, må det vurderes om det er grunnlag for å bortvise søkeren. Når søkeren er registrert i SIS med sikte på å nekte innreise, er loven § 17 første ledd bokstav c riktig hjemmel for bortvisning.

Dersom søkeren verken bortvises eller utvises, kan søknaden avslås på vanlig måte. Vedtaket må inneholde informasjon om at innmelding i SIS innebærer at han eller hun ikke har rett til oppholde seg i Norge (forutsatt at han eller hun ikke har et annet oppholdsgrunnlag).

6. Retningslinjer ved behandling av søknad om fornyet oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap

Dersom det er søkt om fornyet oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, eller første gangs oppholdstillatelse fra en søker som allerede har en tillatelse på annet grunnlag i Norge, gjelder retningslinjene i dette kapitlet. Retningslinjene for saksgangen i kapittel 3 gjelder så langt de passer.

Dersom det i henhold til de alminnelige vilkårene i utlendingsloven og forskriften er aktuelt å innvilge en tillatelse (eller dersom søkeren allerede har en gyldig tillatelse, for eksempel permanent oppholdstillatelse, men får avslag på søknad om statsborgerskap), må det konsulteres med det innmeldende Schengen-landet i henhold til Schengen-konvensjonens art. 25. pkt.1 før det fattes et vedtak, jf. kapittel 4. Dersom ansvarlig enhet for søknaden etter konsultasjonen ikke ønsker å gi søkeren rett til fortsatt opphold på grunn av innmeldingen i SIS, må det reises utvisningssak. Dersom det fattes vedtak om utvisning og vedtaket senere blir iverksatt eller endelig, vil søkeren kunne bli innmeldt i SIS. Det vises til intern melding for innmelding i SIS.

Dersom det ikke er aktuelt å innvilge tillatelsen, kan søknaden avslås på vanlig måte uten at konsultasjon foretas. Søkeren plikter å forlate Norge når vedtaket er endelig. Når vedtaket er endelig, kan en vurdere å bortvise utlendingen med hjemmel i utlendingsloven § 17 første ledd bokstav c. Utvisningssak kan vurderes på samme måte som når konsultasjon er foretatt i henhold til Schengen-konvensjonens art. 25.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo