Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-019
Dokument-ID : IM 2010-019
Saksnummer : 09/4361
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen
Regionkontorene

Asylavdelingens varslingsrutiner til politiet og Region- og mottaksavdelingens Fagstab ved opplysninger om trussel mot liv og sikkerhet i behandling av asylsaker

1. Innledning

Formålet med denne interne meldingen er å dekke politiets behov for opplysninger samt å holde Region- og mottaksavdelingens (RMA) Fagstab orientert slik at de kan vurdere om de skal informere mottakene. Forholdene som det skal rapporteres om, jfr. punkt 2 nedenfor, må være av mer kvalifisert art for å utløse rapporteringsplikten.

Under behandlingen av en søknad om beskyttelse, særlig under intervjuet, men også i vedtaksfattingen, forekommer det at intervjuer/saksbehandler avdekker opplysninger om at søkeren har vært involvert i kriminalitet, eller at det knytter seg andre forhold til søkeren som det er viktig for politiet, og mottaksapparatet å bli gjort kjent med. Det er nødvendig å utarbeide varslingsrutiner om særlige forhold knyttet til den enkelte asylsøkeren som kan sette asylsøkerens eller andres liv og sikkerhet i fare.

Denne interne meldingen tar ikke for seg mottakenes rapporteringsplikt om forholdene i mottakene.

2. Rapporteringsplikten

Ansatte i asylavdelingen, særlig saksbehandlere som foretar intervjuer eller fatter vedtak i søknader om beskyttelse, skal rapportere om forhold knyttet til søkeren som kan være en trussel mot liv eller sikkerhet. Søkerne som blir ekskludert fra flyktningstatus etter utlendingsloven § 31, skal intervjuer eller saksbehandler alltid rapportere om til politiet med oppfordring om å igangsette etterforskning for å avdekke eventuelle straffbare forhold.

Disse opplysningene vil som hovedregel være underlagt taushetsplikt, men vil kunne unntas etter forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 5 og 6. Det vises også til eget rundskriv RS 2010-149 om taushetsplikt og personlige opplysninger i utlendingssaker.

3. Nærmere om trussel mot liv og sikkerhet

Trussel mot liv og sikkerhet kan omfatte følgende forhold:

a) kriminelle handlinger begått i og utenfor riket,

b) psykiske lidelser,

c) alvorlige helseproblemer, herunder smittsom sykdom,

d) voldelig adferd eller omsorgssvikt overfor barn,

e) sosiale forhold som gir grunnlag for bekymring (herunder menneskehandel og tvangsekteskap).

3.1. Fremgangsmåte ved rapportering

Intervjuer eller saksbehandler skal rapportere så snart vedkommende blir kjent med forholdene som utløser rapporteringsplikten.

I sakene som omfatter kriminelle forhold skal intervjueren eller saksbehandleren sende brev til den enhet hos politiet som har ansvar for asylsaker. Det skal også sendes kopi av brevet til RMA Fagstab.

I saker som omfatter psykiske lidelser, smittsom sykdom og sosiale forhold skal intervjueren eller saksbehandleren sende melding om dette til RMA Fagstab med kopi til politiet. Hvis det skulle oppstå situasjoner der det fremkommer opplysninger om meget alvorlige sykdommer/helsetilstand som det er nødvendig at helsepersonell ved mottaket straks må bli gjort kjent med av hensyn til søkeren selv eller dennes omgivelser, sendes det i tillegg melding om dette til helseansvarlig ved mottaket.

I sakene som omfatter voldelig adferd eller omsorgssvikt overfor barn skal det sendes bekymringsmelding til RMA Fagstab som vurderer om de skal ta kontakt med barnevernet.

3.1.1. Fremgangsmåte ved kontroversielle saker

Saker hvor det er tvil om rapporteringsplikten inntreffer eller som er kontroversielle skal forelegges nærmeste leder.

Sakene som er omtalt i denne interne meldingen og som blir fulgt opp skal også rapporteres ifølge Eskaleringspyramiden, jfr. IM 2010-012.

4. Unntak fra rapporteringsplikten

Unntak fra rapporteringsplikten gjelder der det er åpenbart at politi og regionkontor/asylmottak allerede er orientert om forholdene.

5. Saksbehandling i RMA Fagstab

Når Fagstaben har mottatt rapport som nevnt, vurderer de hvorvidt de skal orientere regionkontoret og asylmottaket om de forholdene som utløste rapporteringen. Hvilke tiltak som bør/må iverksettes overfor den aktuelle asylsøkeren vil i mange tilfeller først kunne avklares etter samtale med det aktuelle regionkontoret. I saker som omfattes av rapporteringsplikten vil det som regel i flere dokumenter (som for eksempel registreringsskjemaet, egenerklæringen, eventuelle medisinske dokumenter og asylintervjuet) fremkomme flere sensitive opplysninger om søkeren. Det er viktig at korrespondansen i slike saker kun tilflyter dem som skal behandle den aktuelle saken. Fagstaben vil derfor sende aktuelle dokumenter pr. brev til regionlederen ved det regionkontoret søkeren sogner til. Regionlederen tildeler saksbehandler som sørger for at korrespondansen og hvem som er saksbehandler ved regionkontoret blir registrert i DUF. Hvis regionkontoret kommer til at de skal informere asylmottaket som søkeren tilhører, retter de henvendelsen direkte til lederen av mottaket. Enhver som behandler slike saker skal sørge for at det kun er de som skal behandle saken som får tilgang til sakens dokumenter.

Hvis Fagstaben kommer til at det ikke er grunn til å forfølge saken videre, legges korrespondansen fra intervjueren/saksbehandleren i dokument 0 i asylsaken. 

 

Hanne Jendal
Avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo