Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-053
Dokument-ID : IM 2010-053
Saksnummer : 2010/001291-2
Dokumentdato : 20.09.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Mandat for asyltrendgruppa

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har siden april 2005 ledet et tverretatlig arbeid med å utarbeide prognoser for utlendingsforvaltningen. Fra høsten 2008 har dette arbeidet vært organisert i to arbeidsgrupper: Prognosegruppe asyl og Prognosegruppe opphold. UDIs Enhet for statistikk og analyse (ESA) har vært sekretariat for begge gruppene og har også formannskapet i dem. Begge gruppene rapporterer til Kostnadsgruppa for utlendingsforvaltningen som igjen rapporterer til departementenes Beregningsgruppe for utlendingsforvaltningen.

Prognosegruppe asyl utarbeider prognoser og beregninger for nye asylsøknader, vedtak, vedtaksutfall og klager, belegg i mottak og bosettingsbehov. Arbeidet i Prognosegruppe asyl danner en viktig del av grunnlaget for plan- og budsjettarbeid i de berørte etatene, og har hatt som mål å sikre en felles forståelse av hvordan og når de ulike etapper i saksbehandlingen vil påvirke etatenes virksomhet og ressursbruk.

For å få et grunnlag for antagelsene om den framtidige utviklingen i antall asylsøknader til Norge er det opprettet en egen gruppe som skal levere relevant bakgrunnsinformasjon. Denne betegnes Asyltrendgruppa.

2. Formål

Formålet med Asyltrendgruppas arbeid er å framskaffe og presentere grunnlag for å vurdere omfang og sammensetning av asylsøknadene til Norge på kort og mellomlang sikt, dvs. over de neste ett til to år. UDIs ledergruppa skal også være en målgruppe for gruppas arbeid.

Analysen gjøres i lys av den faktiske utviklingen i asylsøknadene til Norge og tilgjengelig kunnskap om omfang og sammensetning av (forsøk på) ulovlig innvandring og asylsøknader til Europa som helhet og til enkelte europeiske land. Det skal legges særlig vekt på land som ligger nær Norge eller som erfaringsmessig har opplevd en lignende utvikling i antall og sammensetning av asylsøknadene som vår.

3. Kilder til informasjon

De viktigste kildene for Asyltrendgruppas vurderinger vil være

 • informasjon om reiseruter og irregulær innvandring til Norge og Europa som framkommer gjennom Frontex, andre europeiske samarbeidsorganer og gjennom politiets eget arbeid

 • statistikk og annen informasjon om asylsøknader som kommer fra andre europeiske land og/eller formidles gjennom EUROSTAT, UNHCR og IGC

 • informasjon om relevante endringer regelverk og/eller praksis i Norge og andre europeiske land, transittland i og utenfor Europa eller for Schengen-området

4. Deltakere og ledelse

Asyltrendgruppa skal bestå av fagpersoner fra PU, UNE og UDI. I tillegg til sekretariatet i UDI v/AUA-ESA deltar fra UDI personer fra Asylavdelingen og AUA/INE. Ved behov vil andre enheter eller etater, som for eksempel Landinfo, kunne inviteres til å delta i gruppa. Asyltrendgruppas arbeid ledes av UDI.

5. Arbeidsform

Gruppas medlemmer skal løpende følge utviklingen i ulovlig innvandring og asylsøknader til Norge og enkelte europeiske land, samt relevante endringer i regelverk eller praksis, gjennom de kilder som de har god tilgang til.

Asyltrendgruppa møtes regelmessig for å drøfte den aktuelle utviklingen. Bidrag fra gruppens medlemmer sammenstilles i et notat av gruppens sekretariat. Tidspunkter og hyppighet for møter og for rapportering til Prognosegruppe asyl skal være tilpasset kalenderen for Prognosegruppe asyls rapporter til etatenes Kostnadsgruppa for utlendingsforvaltningen og arbeidet i departementenes Beregningsgruppe for utlendingsforvaltningen. 

6. Rapportering

Det ferdige notatet sendes til Prognosegruppa asyl før den møtes. Notatet skal danne grunnlag for å diskutere de prognosene som skal oversendes til Kostnadsgruppa og videre til Beregningsgruppa (se ovenfor). Asyltrendgruppas notat følger med til Beregningsgruppa.

Asyltrendgruppas notat skal ha følgende innhold (med ansvarlig etat/enhet):

 • en anbefaling til Prognosegruppa asyl (Asyltrendgruppa v/sekretariatet)

 • statistisk material for Norge og andre land (UDI v/AUA-ESA)

 • annen informasjon om utviklingen i ulovlig innvandring til Europa og tiltak mot slik innvandring ved Schengen-områdets ytre grenser og i transittland (PU)

 • informasjon om forhold i opprinnelsesland (Landinfo)

 • informasjon om andre lands regelverk og praksis (UDI v/AUA-INE) 

 • informasjon om endringer i norsk regelverk og praksis (UDI v/ASA og UNE)

Asyltrendgruppas notat er unntatt offentlighet med henvisning til Offentleglovas paragraf 14. 

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo