Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2011-007
Dokument-ID : IM 2011-007
Saksnummer : 12/3781-46
Sist endret : 01.01.2014
Dokumentdato : 22.03.2011
Mottakere :

Alle i Utlendingsdirektoratet

Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven og statsborgerloven


Red.anm.: Internmeldingen er under revidering som følge av overgang til nytt saksbehandlingssystem for generelle saker. (4. juni 2015)


1. Innledning

2. Rapporteringsplikt etter utlendingsloven og statsborgerloven

2.1. Rapporteringsplikten etter utlendingsloven

2.2. Rapporteringsplikten etter statsborgerloven

3. Prioritet

4. Ansvarsfordeling

4.1. Saksbehandlernes ansvar

4.2. Enhetsledernes ansvar

5. Identifisering av saker

5.1. Saker som alltid skal rapporteres til departementet

5.2. Saker som skal rapporteres om etter en helhetlig vurdering

6. Oversendelse til departementet og formkrav til oversendelsen

7. Saksbehandling i DUF og websak

8. Offentlig innsyn

1. Innledning

Det overordnede formålet med rapporteringsordningen for positive vedtak er å oppnå en større sammenheng mellom politiske mål og vurderinger og praksis i utlendings- og statsborgerskapssaker.

Denne internmeldingen omfatter UDIs egne rutiner for forberedelse, beslutning og oversendelse av positive vedtak til overordnet departement.

Internmeldingens formål er å sikre at UDI gjør overordnet departement kjent med positive vedtak fattet av UDI eller UNE som UDI mener bør danne grunnlag for ny praksis eller som kan være aktuelle for overprøving i stornemnd eller domstolene.

I henhold til utlendingsloven § 76  tredje ledd og statsborgerloven § 27 fjerde ledd kan overordnet departement beslutte at positive vedtak fattet av UDI skal overprøves av UNE.

I henhold til utlendingsloven § 79 annet ledd og statsborgerloven § 27 sjette ledd kan overordnet departement beslutte at positive vedtak fattet av UNE skal overprøves i domstolen.

Overprøving av positive vedtak innebærer i hovedsak at stornemnda i UNE eller domstolene kan avgi en prinsipp¬uttalelse i en enkeltsak, som får virkning for praksis i tilsvarende saker. Overprøvingen får ikke betydning for den konkrete saken som blir rapportert inn, med mindre vedtaket blir kjent ugyldig.

Positive vedtak etter utlendingsloven skal rapporteres til enten Justis- og beredskaps-departementet (JD) eller Arbeidsdepartementet (AD), jf GI-22/2010. Positive vedtak etter statsborgerloven skal rapporteres til Barne- og likestillingsdepartementet, jf Q-30/2011.

Denne internmeldingen omfatter ikke rapportering om enkeltsaker etter utlendingsloven eller statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Rutiner for slike saker er regulert i egne retningslinjer.

2. Rapporteringsplikt etter utlendingsloven og statsborgerloven

Rapporteringsplikten for saker etter utlendingsloven og saker etter statsborgerloven er noe ulikt innrettet.

2.1. Rapporteringsplikten etter utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i instruksen GI-24/2010 Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven, presisert UDIs rapporteringsplikt og angitt hva slags type saker som de ønsker å få seg forelagt.

Terskelen for å rapportere inn enkeltsaker til JD eller AD er meget høy. Utgangspunktet er at det bare er positive vedtak av spesiell karakter som skal rapporteres til departementet.

Når det gjelder positive vedtak som UDI mener bør danne grunnlag for ny praksis, presiseres det at hovedregelen er at departementet skal ha godkjent ny praksis før praksisen iverksettes. Rutiner for foreleggelse av forslag til praksis¬endringer fremgår av IM 2011-008 Praksisrapportering til overordnet departement (JD, AD eller BLD). Foreleggelse av praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse.

Formkrav til oversendelse av saker etter utlendingsloven fremgår av GI-22/2010 Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven, og departementets tilbakemeldinger. Formkravene er innarbeidet i vedlagte maler.

Positive vedtak etter utlendingsloven skal rapporteres til JD eller AD. Hvilket departement som er det rette i en aktuell sak, fremgår av vedlegg til GI-22/2010.

2.2. Rapporteringsplikten etter statsborgerloven

Barne- og likestillingsdepartementet har i instruksen Q-2011-023 ”Utlendingsdirektoratets rapportering til departementet på statsborgerfeltet – styringsforhold” presisert UDIs rapporteringsplikt nærmere. Rapporteringsplikten som gjelder statsborger¬feltet er utformet både generelt og konkret, se Q-23/2011 punkt 2 og 3. Den konkrete rapporteringsplikten som fremgår av instruksens punkt 3 medfører at UDI oftere skal rapportere om positive vedtak etter statsborgerloven enn etter utlendingsloven.

Når det gjelder positive vedtak som UDI mener bør danne grunnlag for ny praksis, presiseres det at hovedregelen er at departementet skal ha godkjent ny praksis før praksisen iverksettes. Rutiner for foreleggelse av forslag til praksis¬endringer fremgår av IM 2011-008 Praksisrapportering til overordnet departement (JD, AD eller BLD). Foreleggelse av praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse.

Formkrav til oversendelse av saker etter statsborgerloven fremgår av Q-30/2011 Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter statsborgerloven, og departementets tilbakemeldinger. Formkravene er innarbeidet i vedlagte mal.

3. Prioritet

Det løper frister for når departementene kan beslutte at overprøving av positive vedtak kan skje. For å kunne overholde fristene skal UDI oversende de aktuelle vedtakene senest seks uker etter at vedtak er truffet. Sakene må gis høy prioritet.

4. Ansvarsfordeling

Det er avdelingsdirektøren eller dennes stedfortreder som beslutter om en sak er av en slik karakter at det er nødvendig å rapportere den til departementet.

4.1. Saksbehandlernes ansvar

Alle saksbehandlere som fatter vedtak etter utlendingsloven og statsborgerloven har ansvar for å identifisere saker som kan være aktuelle for oversendelse til departementene. De har videre ansvar for å løfte saken til enhetsleder. Det samme gjelder ved vurdering av UNEs klagevedtak.

4.2. Enhetsledernes ansvar

Når en sak oppfyller ett eller flere kriterier for oversendelse til overordnet departement, skal enhetslederen i Oppholdsavdelingen (OPA) eller Asylavdelingen (ASA) sørge for at saken behandles i linjen og legges frem for avdelingsdirektøren eller dennes stedfortreder.

Områdelederen og fagstaben involveres i tråd med avdelingens rutiner. Det samme gjelder dersom enhetslederen etter en helhetsvurdering kommer til at et positivt vedtak bør oversendes departementet for vurdering av overprøving.

Når det er besluttet at en sak skal rapporteres til departementet, har enhetslederen i den aktuelle fagenheten ansvar for at saken ferdigstilles for oversendelse til overordnet departement innen fastsatt frist.

5. Identifisering av saker

UDI har ansvar for å rapportere om positive vedtak fra både UDI og UNE. UNE rapporterer imidlertid selv til departementet om alle vedtak med dissens i UNE der flyktningstatus er innvilget, og alle vedtak som er behandlet i stornemnd.

5.1. Saker som alltid skal rapporteres til departementet

a. Positive vedtak som UDI ønsker skal danne grunnlag for ny praksis, men der det på grunn av hasteaspektet ved saken ikke har vært mulig å forelegge den generelle praksisen for departementet på forhånd, skal alltid rapporteres til departementet.

b. Positive vedtak der det er knyttet vesentlig tvil til tolkningen av en lov, forskrift eller instruks, og der saken antas å være av politisk interesse, skal oversendes overordnet departement. Hvorvidt et lovtolkningsspørsmål skal forelegges overordnet departement før eller etter at positivt vedtak er fattet, avhenger av om lovtolkningsspørsmålet er av generell art eller om spørsmålet er knyttet til avgjørelsen av en enkeltsak.

Departementene kan ikke gripe inn i enkeltsaker og påvirke utfallet av disse. UDI skal derfor heller ikke forelegge spørsmål om forhåndsgodkjennelse av et vedtak UDI ønsker å fatte i en enkeltsak. Det presiseres at UDI er underlagt departementets instruksjonsmyndighet også når det gjelder generelle lovtolkningsspørsmål, og at slike spørsmål normalt skal forelegges for departementet før vedtak fattes. Rutinene for foreleggelse av lovtolkningsspørsmål fremgår av IM 2011-008.

c. På statsborgerfeltet er det i tillegg presisert enkelte typer positive vedtak som skal rapporteres til departementet, se  Q-23/2011 punkt 3.

Departementene kan også på eget initiativ anmode UDI om oversendelse av konkrete enkeltsaker.

5.2. Saker som skal rapporteres om etter en helhetlig vurdering

UDI må selv, med utgangspunkt i instruksene GI-24/2010 og Q-23/2011, foreta en totalvurdering av hvilke positive vedtak som bør oversendes overordnet departement. Regelverksenheten i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) kan bistå ved vurdering av aktuelle saker.

Vedtakene må være egnet for overprøving. UDIs positive vedtak kan overprøves i stornemnd, og det er ikke noe krav om at UDIs vedtak anses som ugyldig. Overprøving av UNEs vedtak vil derimot gjøres i domstolene. For at UNEs vedtak skal anses som egnet for overprøving, må det derfor være grunnlag for å hevde at UNEs vedtak er ugyldig.

6. Oversendelse til departementet og formkrav til oversendelsen

Oversendelser fra UDI til departementene skal som hovedregel gå fra direktøren.

På statsborgerfeltet er det imidlertid enkelte rapporteringspunkter som ikke vil by på tvil om det skal rapporteres eller ikke, se instruks Q-23/2011 punktene 2 b, 3 a, b og d. Slike saker kan gå fra avdelingsdirektøren.

AUA skal ha kopi av oversendelsesbrev og vedlegg.

Oversendelsen må være ferdigstilt innen fristen og utformet i tråd med fastsatte formkrav. Det understrekes at departementene kun anser seg informert når formkravene i GI-22/2010 og Q-30/2011 er fulgt.

For saker etter utlendingsloven skal formkravene under følges. Tilsvarende formkrav gjelder saker etter statsborgerloven, se Q-30/2011. Bruk vedlagte maler. Malene sørger for at formkravene er fulgt og fungerer for øvrig som en huskeliste for hva som skal inngå i oversendelsen av positive vedtak.

 1. Rapportering om positivt vedtak skal være skriftlig og skal sendes departementet i eget brev.

 2. Avhengig av sakstype skal rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven sendes Justisdepartementet, Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen eller til Arbeidsdepartementet, Arbeidsmarkedsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen. Justisdepartementet skal ha kopi av alle slike rapporteringer til Arbeidsdepartementet. En liste over den konkrete arbeidsfordelingen mellom JD og AD ligger som vedlegg til instruks GI-22/2010.

 3. UDIs redegjørelse skal angi hvorfor saken forelegges overordnet departement. Videre skal kopi av vedtaket og eventuelt andre dokumenter av særlig viktighet i saken vedlegges. I den grad vedtaket ikke gir tilstrekkelig anvisning på de vurderinger som er foretatt, skal UDI i oversendelsen gi en egen redegjørelse for dette.

Rapporteringen skal ha følgende faste overskrift: ”Rapportering om positivt vedtak i henhold til utlendingsloven (§ 76 tredje ledd eller § 79 annet ledd), etterfulgt av en kort beskrivelse av hva saken går ut på. Hvis saken gjelder vedtak fattet av av UDI, er rett hjemmel utlendingsloven § 76 tredje ledd. Hvis saken gjelder vedtak fattet av UNE, er rett hjemmel utlendingsloven § 79 annet ledd.

7. Saksbehandling i DUF og websak

Oversendelse av positivt vedtak til overordnet departement skal registreres som KORU på den aktuelle saken i DUF. Dette gjøres ved å opprette et dokument i eSak der det kort fremgår at saken er rapportert til departementet. Selve rapporteringen skal behandles og registreres i websak.

Enhetslederen i den ansvarlige fagenheten skal påse at saken blir behandlet og registrert riktig i websak.

Velg aktuell mal og importer malen i websak på denne måten:

Velg ”Acos WebSak (Enkeltsak)” og deretter ”Til Acos Websak”

Fyll ut skjemaet:

1. Opprette ny sak eller koble til eksisterende sak.

2. Endre tittelen på journalposten.

 • Tittel for UDIs positive vedtak etter utlendingsloven er: ”Rapportering om positivt vedtak i henhold til utlendingsloven § 76 tredje ledd(+ kort beskrivelse av saken)”.

 • Tittel for UNEs positive vedtak etter utlendingsloven er: ”Rapportering om positivt vedtak i henhold til utlendingsloven § 79 annet ledd (+ kort beskrivelse av saken)”.

 • Tittel for UDIs positive vedtak etter statsborgerloven er: ”Rapportering om positivt vedtak i henhold til statsborgerloven § 27 fjerde ledd (+ kort beskrivelse av saken)”.

 • Tittel for UNEs positive vedtak etter statsborgerloven er: ”Rapportering om positivt vedtak i henhold til statsborgerloven § 27 sjette ledd (+ kort beskrivelse av saken)”.

3. Velg dokumenttype ”utgående brev”.

4. Velg rett departement som mottaker (se vedlegg til GI-22/2010 for arbeidsforedeling mellom Justisdepartementet og Arbeidsdepartementet, statsborgersaker skal til BLD).

5. Begge boksene ”velg” og ”hoveddok” skal være avhuket.

Malen importeres til websak når du trykker ”kopier til websak” i WORD.

8. Offentlig innsyn

UDIs praksisredegjørelser til departementet er i utgangspunktet offentlige, jf. offentleglova § 3. Rapporteringer om positive vedtak omhandler imidlertid enkeltsaker og vil som oftest inneholde opplysninger som skal eller bør unntas fra offentlig innsyn etter offentleglova.

Når en rapportering om positivt vedtak inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller medhold av lov, skal opplysningene unntas fra offentlig innsyn, jf. offentleglova § 13. Offentlegforskrifta § 9 fjerde ledd sier at det kan gjøres unntak fra offentlig innsyn i enkeltsaker etter utlendingsloven, se RS 2016-006.

Meroffentlighet skal alltid vurderes, jf. offentleglova § 11.

Utlendingsdirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer om rett til innsyn i dokument etter offentleglova i RS 2016-006. Justis- og politidepartementets ”Rettleiar til offentleglova” gir en god beskrivelse av hvordan offentleglova skal forstås.

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Endret: IM 2011-007 Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven og statsborgerloven (01.01.2014)

  Internmeldingen er oppdatert i forbindelse med ny prosessordning i sikkerhetssaker.

 • IM 2011-007 Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven og statsborgerloven (15.08.2012)

  Internmeldingen er oppdatert med rapporteringsrutiner også på statsborgerfeltet, og fått ny tittel.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo