Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2011-020
Dokument-ID : IM 2011-020
Saksnummer : 17/00857-24
Sist endret : 01.09.2017
Dokumentdato : 20.09.2011
Mottakere :

Region og mottaksavdelingen

Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger


1. Innledning

1.1. Målgruppe for tiltaket

2. Målsetting

3. Koordinering

4. Kriterier for bruk av TA-plass

5. Saksbehandlingsrutiner

5.1. Flytting til tilrettelagt avdeling

5.2. Flytting fra tilrettelagt avdeling

5.3. Melding til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

5.4. Gjennomgang av belegg

1. Innledning

Tilrettelagte avdeling (TA) er et individuelt tilrettelagt botilbud tilknyttet ordinære mottak. Avdelingene har døgnbemanning og krav om psykiatrisk sykepleier, men er ingen behandlingsinstitusjon. Nødvendig medisinsk behandling er helsevesenets ansvar.

1.1. Målgruppe for tiltaket

TA-plassene er forbeholdt personer med særskilte oppfølgingsbehov, primært:

 • Personer med psykiske og/eller fysiske lidelser.
 • Personer som trenger hjelp og oppfølging i forhold til hverdagsmestring gjennom aktiviteter i dagliglivet (ADL-trening) og botrening.

Tildeling av plass på tilrettelagt avdeling er basert på en individuell vurdering, og kan bli trukket tilbake når forholdene tilsier det. Se punktene 5.1 Flytting til tilrettelagt avdeling og 5.2 Flytting fra tilrettelagt avdeling. Flytting vedtas i henhold utlendingsforskriften §§ 17-28 og 17-29 jf. utlendingsloven § 95.

 2. Målsetting

Rutinene skal

 • sikre tydelig ansvarsplassering og felles saksbehandlingsrutiner for alle regionkontor i Region- og mottaksavdelingen (RMA) når det gjelder bruk og tildeling av TA-plasser
 • sikre alle regionkontor lik mulighet for tildeling av plass

3. Koordinering

Regionkontor Vest (RKV) er koordinerende enhet for tildeling av TA-plasser. Dette innebærer at:

 • RKV skal sikre at alle regionkontor i RMA har tilgang til plasser på tilrettelagt avdeling, også de som ikke har tilrettelagt avdeling i egen region.
 • Regionkontorene skal løpende informere RKV på e-post om alle innvilgelser av TA-plasser jf. pkt 5.1.
 • Hver mandag sender RKV ut en oversikt over ledige plasser og fordeling/tildeling av plasser til alle regionkontor.
 • Som hovedregel tildeler RKV plass i den regionen personen sokner til, men tilgang på ledige plasser nasjonalt, samt eventuelle særskilte forhold, er styrende for hvilken tilrettelagt avdeling som blir tildelt.
 • RKV administrerer en eventuell venteliste.

4. Kriterier for bruk av TA-plass

Flytting til tilrettelagt avdeling kan skje

 • fra ordinært mottak, transittmottak eller EMA-mottak dersom personen har fylt 18 år
 • fra kommune/institusjon/Politiets Utlendingsenhet (PU) eller andre, når personen har rett til plass i mottak

Innvilgelse av TA-plass skal skje etter at aktuelt regionkontor har foretatt en vurdering av personens behov og av hvor hensiktsmessig plasseringen vil være. Ved innvilgelse av plass bør vedkommende ha en viss innsikt i egen situasjon. TA-plasser skal ikke benyttes til personer som åpenbart ikke vil kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Personer det søkes plass for skal være kjent med søknaden og bør ha signert skjema for samtykke til utlevering av helseopplysninger(RS 2010-196V2) som skal være vedlagt søknaden.

Før plassering av bosettingsklare og personer med endelig avslag, skal henholdsvis IMDi og PU kontaktes for dialog om muligheter for rask bosetting eller rask retur som alternativ til TA-plass.

5. Saksbehandlingsrutiner

Det er det enkelte regionkontor som saksbehandler innvilgelse av plass og rutiner for saksbehandling er identiske for alle.

Søknad om TA-plass saksbehandles etter

 • initiativ fra beboer/tidligere beboer i mottak i egen region
 • initiativ fra mottak i egen region
 • henvendelse fra annen RMA-enhet, politi, sykehus/institusjon eller annen relevant faginstans
 • initiativ fra kommune/institusjon når personen har rett til plass i mottak.

5.1. Flytting til tilrettelagt avdeling

Regionkontorene saksbehandler forespørsler om plass på tilrettelagt avdeling på følgende måte:

 • Regionkontorene vurderer og fatter vedtak om TA-plass, og informerer deretter RKV om personens DUF-nummer, nasjonalitet, kjønn, behov for bolig tilrettelagt for rullestol og kort om bakgrunnen for plasseringen. RKV trenger denne informasjonen blant annet for å kunne foreta en prioritering ved fordelingen av plasser dersom det ikke er nok ledige TA-plasser til alle søkere, og enkelte derfor må plasseres på venteliste.
 • RKV tildeler plass på en avdeling, og sender hver mandag ut en oversikt til alle regionkontor over siste ukes fordeling av plasser på TA og informasjon om eventuell venteliste.

Vedtak om flytting skal være skriftlig og fattes av regionkontorene etter gjeldende saksbehandlingsrutiner. Søknader og innvilgelse / avslag skal føres i DUF på personen den gjelder. Ved registrering av melding i Sesam til mottakene skal det noteres at avsendermottak skal ta kontakt med mottak personen skal flytte til. For å sikre god informasjonsflyt skal koordinator ved regionkontoret som har behandlet søknaden, sende søknad per post til den TA personen skal flytte til dersom beboer har signert samtykke. Dette skal gjøres snarest etter tildeling av plass. Dersom samtykkeerklæring ikke er signert, kan søknad ikke oversendes TA.

5.2. Flytting fra tilrettelagt avdeling

Det er det regionkontor som den aktuelle tilrettelagte avdelingen sokner til som fatter vedtak om å flytte en person fra avdelingen. Som hovedregel skal beboeren tilbake til den regionen vedkommende sokner til. Dersom beboeren skal tilbake til en annen region enn TA ligger i, skal regionkontoret som fatter vedtaket informere mottakende regionkontor i forkant av flyttingen slik at de er med på å finne et egnet mottakstilbud.

Flytting fra tilrettelagt avdeling kan skje når

 • vedkommende ikke lenger har behov for plassen
 • vedkommende ikke nyttiggjør seg plassen (inkludert forsvinninger)
 • regionkontoret vurderer at andre har større behov for plassen, jf. punkt 5.4

Vedtak om flytting skal være skriftlig, og skal fattes av regionkontoret etter gjeldende saksbehandlingsrutiner.

5.3. Melding til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IMDi har ansvar for bosetting. Hvis personer med oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting overføres til eller fra tilrettelagt avdeling skal regionkontorene benytte følgende rutiner for varsling:

 • Regionkontoret som fatter vedtak om plass i tilrettelagt avdeling skal informere IMDis regionale enhet om flyttingen (flyttedato og mottak). Dette gjelder også dersom den tilrettelagte avdelingen personen skal flytte til ligger i en annen region.
 • Dersom en person overføres fra tilrettelagt avdeling til et ordinært mottak skal regionkontoret som den aktuelle tilrettelagte avdelingen sokner til varsle IMDis regionale enhet om flyttingen (flyttedato og hvilket mottak).

5.4. Gjennomgang av belegg

De regionkontor som har tilrettelagt avdeling i sin region skal drøfte hver enkelt beboer annen hver måned med avdelingsleder på tilrettelagt avdeling. Denne beboergjennomgangen skal skje i forkant av regionkontorenes videomøter. Hensikten med dette er å identifisere saker hvor det er mulig å påvirke botiden på TA, sikre god gjennomstrømning og kapasitetsutnyttelse, og på denne måten redusere eventuell ventetid for plassering på tilrettelagt avdeling.

Følgende rutiner skal følges:

 • Hvis en person ikke nyttiggjør seg tilbudet på tilrettelagt avdeling, eller personens behov vurderes slik at de kan håndteres på et ordinært mottak, skal regionkontoret vurdere tilbakeføring til ordinært mottak.
 • Hvis en person får endelig avslag skal regionkontoret kontakte returansvarlig enhet i UDI og PU for å undersøke fremdriften i uttransporteringssaken, og om PU ønsker et samarbeid om uttransporteringen.
 • Regionkontoret skal ha tett dialog med IMDi om bosetting og personens behov for tilrettelegging ved bosetting i en kommune.

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt:
Regionkontorene i RMA

Siste endringer
 • Endret: IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger (01.09.2017)

  Internmeldingen er endret under punkt 5.1 når det gjelder rutiner for saksbehandling. I tillegg er det gjort enkelte språklige korrigeringer.

 • Endret: IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger (17.06.2014)

  RMAs internmelding med rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger er endret siden avdelingene f.o.m. 17. juni 2014 endrer navn fra forsterkede til tilrettelagte avdelinger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo