Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-009
Dokument-ID : IM 2013-009
Saksnummer : 12/3420-9
Sist endret : 19.05.2015
Dokumentdato : 06.06.2013
Mottakere :

Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen

Retningslinjer for Region- og mottaksavdelingens arbeid med enslige mindreårige


1. Innledning

2. Ankomstfasen og flytting til ordinært mottak

2.1 Logistikk for enslige mindreårige som kommer alene

2.2 RMAs oppfølging av enslige mindreårige med følgeperson

3. Flytting

3.1 Flytting mellom transittmottak ved antatt voksen alder

3.2 Flytting fra transitt til ordinære mottak

3.3 Søknad om flytting til nytt mottak

3.4 Vurdering av flytting mellom mottak og omsorgssenter

3.5 Flytting av enslige mindreårige som fyller 18 år

3.6 Flytting til privat adresse

3.6.1 Bekymringsmelding om enslig mindreårig som flytter til privat adresse

3.6.2 Enslig mindreårig som ønsker seg til/tilbake til mottak

4. Enslige mindreårige som antas å ha foreldre i Norge

5. Bekymringsmelding om etterlatte barn

6. Behandling av permisjonssøknader

7. Enslige mindreårige som forsvinner fra mottak

8. RMAs ansvar for enslige mindreårige i barnevernsinstitusjon

9. Vurdering av alternativ mottaksplassering (AMOT) og regionkontorets oppfølging

10. Bosettingsforberedende arbeid

11. Kontraktsoppfølging – kontroll av omsorgstilbudet i mottak

12. RMAs ansvar for arbeid med retur

12.1 Melding om retursamtale i Sesam

12.2 Assistert retur

12.3 Tvangsretur av enslige mindreårige

12.4 Dublinretur

13. Tilskudd og refusjoner

13.1 Aktivitetsmidler

13.2 Ekstraordinære driftstilskudd 

1. Innledning

Internmeldingen har som formål å tydeliggjøre ansvarsfordeling, samordne og sikre felles rutiner i Region- og mottaksavdelingen (RMA) i arbeidet med enslige mindreårige i tilknytning til mottaksfeltet. Dette omfatter alle som er registrert som enslige mindreårige, og som bor i, eller ønsker mottaksplass.

Meldingen omhandler oppgaver som er spesielle for enslige mindreårige sammenliknet med andre asylsøkere. For øvrig gjelder UDIs retningslinjer for oppfølging av asylmottak og personer med rett til å bo i asylmottak. Spesielt for enslige mindreårige, se RS 2015-009 om forsvinninger fra mottak, RS 2011-002 om flytting og permisjoner, RS 2011-034 om omsorgsarbeid, RS 2012-012 om individuell kartlegging og tiltaksplan, RS 2012-018 om oppvekstmiljø, medvirkning og aktiviteter.

UDI har det overordnete omsorgsansvaret for enslige mindreårige i mottak og skal legge til rette for trygt og sikkert botilbud. Den daglige oppfølgingen er lagt til mottak/avdelinger for enslige mindreårige. For enslige mindreårige med følgeperson i ordinære mottak har følgepersonen ansvar for den daglige oppfølgingen.

RMA fagstab har koordineringsansvar for arbeidet med enslige mindreårige i RMA.

2. Ankomstfasen og flytting til ordinært mottak

2.1 Logistikk for enslige mindreårige som kommer alene

Regionkontor Øst (RKØ) følger opp transittmottakene for enslige mindreårige og har ansvar for logistikken mellom dem. Kontoret samarbeider med Koordineringsenheten (KOR) og Barnefaglig enhet (BFE) i Asylavdelingen (ASA) om forhold som er knyttet til asylprosessen i transittfasen. Region Midt-Norge (RKM) har ansvar for fordeling fra transitt til ordinære mottak. RKØ og RKM samarbeider om spesielle behov som bør ivaretas, bl.a. mottaksplass i nærheten av slektninger, helsebehov, mistanke om ofre for menneskehandel eller tvangsekteskap.

2.2 RMAs oppfølging av enslige mindreårige med følgeperson

Enslige mindreårige med følgeperson flytter som regel sammen med følgepersonen i mottakssystemet. RKØ skal ha oversikt over enslige mindreårige med følgeperson i deres mottak, behandle meldinger fra mottakene og se til at de praktiserer UDIs retningslinjer for enslige mindreårige.

RKØ skal påse at ankomsttransitt kontrollerer om registreringen i Sesam er fullstendig. Dersom ASA (som regel Koordineringsenheten eller BFE) eller transittmottaket oppdager at enslige mindreårige med følgeperson ikke er registrert med denne relasjonen i DUF, skal de melde fra til TE. Når TE eller et regionkontor får kjennskap til at det bor en enslig mindreårig med følgeperson på deres mottak uten at det er registrert i DUF, skal dette etterregistreres, se DUF-brukerveiledning av 18.10.2011: Omregistrering av EM og følgeperson. Regionkontoret gir beskjed til mottaket om å endre koden i Sesam til GEM/JEM, jf. Sesam brukerveiledning punkt 5.2.4.

Når det er grunn til bekymring for omsorgen til en enslig mindreårig med følgeperson, skal barnevernet varsles med en bekymringsmelding. RKØ skal påse at dette følges opp av transittmottakene.

RKM varsler det regionkontoret som har ansvar for tilflyttingsmottaket når de fordeler enslig mindreårig med følgeperson fra transitt.

3. Flytting

3.1 Flytting mellom transittmottak ved antatt voksen alder

Når RKØ får melding om at transittmottak for enslige mindreårige antar at en beboer er voksen, skal de innhente begrunnelse fra mottaket, jf. IM 2010-018 Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak - vedtaksmyndighet og kriterier. RKØ vurderer mottakets begrunnelse.

 • Når RKØ vurderer det som overveiende sannsynlig at en registrert enslig mindreårig er over 20 år, fatter de skriftlig vedtak om flytting. Vedtaket begrunnes.

 • Flyttingen gjennomføres snarest og tildelingen gis samme prioritet som for nyankomne. Flytting kan skje uten endring av alder og prosedyrekode i DUF.

 • Transittmottaket for voksne har ansvar for å følge de som innkalles til aldersundersøkelse for å sikre at det er rett person som møter opp til undersøkelsen. RKØ skal legge til rette for at dette er mulig å gjennomføre i praksis.

Hensikten med å flytte asylsøkere som mest sannsynlig er over 20 år fra transittmottak for enslige mindreårige, er å gi bedre beskyttelse for de som mest sannsynlig er reelt mindreårige.

3.2 Flytting fra transitt til ordinære mottak

RKM har ansvar for fordeling fra transitt til ordinære mottak.  Registrerte enslige mindreårige som har fått resultat av aldersundersøkelsen som sannsynliggjør at de er voksne, eller har fått vedtak som fastsetter voksen alder, overføres til ordinære mottak for voksne. De øvrige får tildelt plass i ordinære mottak/avdelinger for enslige mindreårige.

Hvis ikke RKM eller RKØ har fastsatt flyttedag, skal flyttetidspunktet avtales mellom transittmottaket og det ordinære mottaket for enslige mindreårige etter at RKM har sendt flyttemelding i Sesam.

Ved flytting av personer med særskilte behov skal RKM og RKØ samarbeide. RKØ skal sikre at transittmottakene har gode rutiner for å overføre informasjon om særskilte behov til RKM og til neste mottak. Det må gis tilstrekkelig tid til transittmottakene, slik at de kan overføre informasjon om særskilte behov som det må tilrettelegges for, før den mindreårige flytter. RKØ skal påse at transittmottakene sender individuell kartlegging til ordinært mottak så snart som mulig etter fordeling.

3.3 Søknad om flytting til nytt mottak

Det enkelte regionkontor behandler søknader om flytting til annet mottak og fatter vedtak om innvilgelse eller avslag i DUF. Enslige mindreårige blir ikke satt på nasjonal venteliste, men blir vurdert umiddelbart i samarbeid mellom de aktuelle regionkontorene. Regionkontoret der ønsket tilflyttingsmottaket ligger, skal fatte vedtak om innvilget eller avslått søknad om ny mottaksplass. Dersom begrunnelsene for flyttesøknaden tillegges stor vekt, skal søknaden innvilges. Flyttingen gjennomføres så snart det er ledig plass og det ikke kommer i konflikt med andre hensyn. Flyttingen må avklares med RKM for å unngå dobbeltbooking.

Flyttesøknaden behandles for øvrig etter ordinær prosedyre, jf. RS 2011-045 Rutiner for flytting mellom og fra ordinære mottak.

Sentrale kriterier for å prioritere flytting mellom mottak etter søknad:

 • har slektninger eller familievenner i rimelig nærhet av mottaket, som søker ønsker å flytte til. Slektninger tolkes videre enn kriteriene for voksne, jf. RS 2011-045 pkt. 3.1.  Den funksjonelle relasjonen (emosjonell nærhet, trygghet, omsorg, positiv interesse) tillegges større vekt enn biologiske relasjoner.

 • trenger medisinsk spesialbehandling som krever flytting (må dokumenteres).

 • er nasjonalt og språklig isolert på det mottaket som beboeren søker flytting fra.

 • andre psykososiale begrunnelser for miljøskifte.

3.4 Vurdering av flytting mellom mottak og omsorgssenter

RKØ vurderer flytting mellom transittmottak for enslige mindreårige og omsorgssenter dersom omsorgspersonene mener at ungdommen er vesentlig eldre eller yngre enn 15 år og avviker fra målgruppen for omsorgstilbudet. I transittfasen har RKØ kommunikasjonen med Bufetat og avtaler flytting. Anmodning om flytting fra et omsorgstilbud på grunn av overveiende sannsynlig avvikende alder skal begrunnes skriftlig. Kopi av aldersvurderingen oversendes BFE.

Dersom personen har fått tidspunkt for aldersundersøkelse og/eller asylintervju, må BFE forespørres før flyttingen kan gjennomføres. Dersom det har gått to-tre uker etter at asylsøknaden ble registrert, skal vedtak om flytting normalt vente til resultatet av aldersundersøkelsen foreligger.

Etter at asylintervjuet er gjennomført, er det RKM som vurderer flytting og har kommunikasjon med Bufetat. Når alderen er fastsatt i asylvedtaket, plasseres den mindreårige i det omsorgstilbudet som er tilrettelagt for vedkommendes aldersgruppe.

3.5 Flytting av enslige mindreårige som fyller 18 år

Når enslige mindreårige fyller 18 år mens de bor i mottak/avdeling for enslige mindreårige, skal de flytte til ordinær avdeling, fortrinnsvis på samme mottak. Regionkontoret fatter vedtak om flytting gjennom DUF-prosessen UDI initierer flytting.

Følgende forhold gir grunnlag for å vurdere utsatt flytting til nytt mottak:

 • medisinsk behandling som bør fullføres før flytting

 • pågående barnevernssak

 • vedtak i asylsaken som medfører bosetting eller retur innen kort tid

 • avslutning av et skoleår/-semester, maksimum utsettelse desember eller mai/juni.

 • andre forhold som gjør at vedkommende bør få være i ro, vurderes i samråd med regionkontoret.

3.6 Flytting til privat adresse

3.6.1 Bekymringsmelding om enslig mindreårig som flytter til privat adresse

Regionkontoret skal påse at mottaket sender bekymringsmelding til barnevernet i tilflyttingskommunen når en enslig mindreårig flytter til en oppgitt adresse uten at det er inngått avtale om offentlig hjelp til flytting til kommune. Offentlig hjelp vil si AMOT-avtale med UDI, jf. RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering, eller bosetting v/IMDi. Når regionkontoret får kjennskap til at det bor enslige mindreårige privat i deres region, som ikke har bodd i mottak, skal regionkontoret sende bekymringsmelding.

 • Når den enslige mindreårige har en pågående asylsak på flyttetidspunktet, skal regionkontoret tilby tilflyttingskommunen avtale om alternativ mottaksplassering og informere IMDi når det inngås avtale. Det er barnevernet i tilflyttingskommunen som vurderer om referansepersonen og bostedet er forsvarlig omsorgstilbud, eller om de vil gi et annet omsorgstilbud.

 • Dersom barnevernet anbefaler at den enslige mindreårige flytter tilbake til mottaket, skal regionkontoret tildele plass.

Når den enslige mindreårige har fått oppholdsvedtak i asylsaken før han/hun flyttet, skal regionkontoret varsle IMDi, slik at de kan følge opp eventuell bosetting med kommunen

3.6.2 Enslig mindreårig som ønsker seg til/tilbake til mottak

Når en enslig mindreårig har bodd privat og ønsker å få plass i mottak, skal det regionkontoret han/hun henvender seg til, undersøke om vedkommende er i transittfasen eller har kommet videre i asylprosessen.

 • Enslige mindreårige som har bodd i mottak før, skal primært få mottaksplass i den regionen som mottaket lå i.  Henvendelsen formidles videre til ansvarlig regionkontor. Alle flyttinger til ordinære EM-mottak må avklares med RKM.

 • RKØ tildeler plass i transittmottak til dem som fortsatt er i transittfasen.

 • RKM tildeler plass til dem som er ferdige med asylintervjuet og som har flyttet privat uten å ha bodd i ordinært mottak.

Enslige mindreårige som ønsker mottaksplass, skal få tildelt plass umiddelbart. Dersom de ikke kan reise til tildelt mottak samme dag, skal regionkontoret avklare om de har trygge boforhold til neste dag. Hvis ikke, skal regionkontoret, eventuelt i samarbeid med barnevernet finne egnet sted for overnatting. De som ikke har bodd i mottak tidligere, eller flyttet privat fra transitt, får dekket reiseutgiftene av UDI. For en enslig mindreårig som vil tilbake til ordinært mottak, skal Regionkontoret dekker reiseutgiftene som direkte refunderbare kostnader første gang. Dersom dette skjer flere ganger, gjøres det individuelle vurderinger om eventuelt trekk i basis. Personer som har vært i psykisk ubalanse eller har vært i en presset situasjon kan fritas for trekk i basis.

4. Enslige mindreårige som antas å ha foreldre i Norge

Når regionkontoret får opplysninger om at en enslig mindreårig kan ha foreldre i Norge, skal de henvende seg til saksbehandler i BFE for å få deres vurdering av sannsynligheten for foreldre/barn-relasjonen. ASA/BFE vurderer behov for eventuell DNA-undersøkelse. ASAs vurdering av relasjonen legges til grunn for vurdering av felles bosted.

Av hensyn til barnets sikkerhet, bør flytting til felles bosted vente til relasjonen er avklart, dersom det ikke er sterke grunner som tilsier at de bør flytte sammen tidligere. Sterke grunner kan være at barnet åpenbart kjenner den voksne som mor eller far og har et sterkt ønske om å flytte til ham/henne. I de sakene der de flytter sammen før relasjonen er vurdert av ASA, skal barnevernet varsles. Ved begrunnet bekymring for omsorgssituasjonen skal varslingen utformes som en bekymringsmelding.

Dersom det trekker ut før barn og foreldre kan flytte sammen, skal RMA legge til rette for at de kan ha samvær med hverandre, dersom barnet ønsker det. Jfr. Barneloven § 43 første ledd og barns rett til samvær med foreldre. Dersom barnet og foreldrene bor i forskjellige regioner, skal regionkontorene, eventuelt aktuelt omsorgssenter og regionkontor, samarbeide om løsninger som ivaretar barnets behov så langt det er mulig Det kan være aktuelt å flytte den voksene nærmere barnet.

5. Bekymringsmelding om etterlatte barn

Barn av asylsøkere som blir forlatt av sine foreldre i Norge, er i utgangspunktet ikke enslige mindreårige, men ASA kan vurdere å omgjøre prosedyrekoden. For å ivareta omsorgssituasjonen for disse barna, skal mottaket sende bekymringsmelding til barnevernet der de bor, jf. Q-06/2010 Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner. Dersom ASA endrer prosedyrekoden til enslig mindreårig, kan barnevernet vurdere hva som er beste omsorgsløsning for barna og eventuelt anmode UDI om mottaksplass for ungdom mellom 15 og 18 år. Generelt er det lite gunstig for barn som har bodd sammen med foreldrene på mottak i lang tid, kanskje flere år, å komme på mottak for enslige mindreårige

6. Behandling av permisjonssøknader

UDIs regelverk for håndtering av permisjonssøknader, RS 2011-002V2 Rutiner for mottakenes behandling av permisjonssøknader og permisjoner for enslige mindreårige beboere, ligger til grunn for bestemmelsene nedenfor.

 • Regionkontoret skal behandle følgende permisjonssøknader:

  • fra dublinere og beboere i transitt

  • søknad om mer enn 14 dagers permisjon fra ordinært mottak.

 • Regionkontrets behandling skal bygge på mottakets forarbeid og forslag til vedtak.

7. Enslige mindreårige som forsvinner fra mottak

Mottakene skal melde fra om enslige mindreårige som forsvinner fra mottaket, se RS 2015-009. RMA har følgende oppgaver:

 • Mottakets regionkontor skal loggføre eget og mottakets arbeid i saker der en enslig mindreårig er forsvunnet. Ved avvik i melderutinene skal dette følges opp umiddelbart.

 • Mottakets regionkontor skal påføre opplysninger om omstendighetene rundt forsvinningen i mottaksmerknadsfeltet i DUF.

 • Dersom det blir bekreftet at den mindreårige oppholder seg på en kjent adresse, skal regionkontoret omregistrere personen og melde vedkommende inn i DUF igjen.

 • Regionkontorene melder fra om nye opplysninger til RKØ.

 • RKØ har det koordinerende ansvaret for å følge opp sakene som gjelder enslige mindreårige som er meldt saknet fra mottak, herunder påse at regionkontorene og mottakene følger gjeldende retningslinjer.

 • AUA lager rapporter over enslige mindreårige som forsvinner fra mottak og personer som har kommet til rette igjen.

8. RMAs ansvar for enslige mindreårige i barnevernsinstitusjon

Regionkontoret skal samarbeide med den lokale barnevernstjenesten når de har fattet vedtak om omsorgstilbud til en enslig mindreårig som har bodd i mottak.

 • Barnevernstjenesten skal bli orientert om vedtak i asylsaken, slik at de kan forberede den mindreårige på bosetting eller retur.

 • Barnevernet skal oppfordres til å videreføre mottakets arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan, eventuelt at de bruker egne verktøy som imøtekommer den mindreåriges behov. Formålet er å gi IMDi og aktuell bosettingskommune tilstrekkelig informasjon slik at de kan tilrettelegge bo- og omsorgstilbudet til den mindreåriges behov. Opplysningene i kartleggingen kan også være relevante ved eventuell forberedelse til, og gjennomføring av retur.

 • Regionkontoret formidler kontakt mellom barnevernstjenesten og IMDi når en enslig mindreårig i barnevernstiltak skal bosettes.

 • Regionkontoret og RTE samarbeider med barnevernstjenesten om returarbeidet for enslige mindreårige som bor i barnevernstiltak når de har fått avslag på asylsøknaden.

 • Regionkontoret skal delta i ansvarsgruppe dersom barnevernstjenesten oppretter det og har behov for UDIs deltakelse.

Regionkontoret skal kontrollere og sikre at det står kontaktopplysninger til barnevernstjenesten i DUF i feltet for personopplysninger under Adresse og supplere med eventuelt nye opplysninger.

9. Vurdering av alternativ mottaksplassering (AMOT) og regionkontorets oppfølging

I prinsippet kan alle enslige mindreårige asylsøkere vurderes for alternativ mottaksplassering. Aktuelle kriterier:

 • Den mindreårige har slektninger/familievenner som det er viktig å ha nærhet til.

 • Den mindreårige har særskilte behov som ikke kan dekkes gjennom mottakstilbudet.

Regionkontoret skal følge opp kontakten med kommunen etter at barnet/ungdommen har flyttet dit. Blant annet kan kommunen ha behov for veiledning i transittfasen og for elektronisk tilgang til informasjonsprogrammet.

Regionkontoret skal varsle IMDi når en enslig mindreårig som bor i kommune med AMOT-avtale, får oppholdstillatelse og skal bosettes.

10. Bosettingsforberedende arbeid

Regionkontoret følger opp at mottakene utfører det bosettingsforberedende arbeidet og at det individuelle kartleggings- og planarbeidet blir gjennomført i samsvar med kravene i RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlige mottak og RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak. Særavtale mellom UDI og IMDi om bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger regulerer samarbeidet mellom RMA og IMDi (red.anm: særavtalen er under revidering).

11. Kontraktsoppfølging – kontroll av omsorgstilbudet i mottak

Kontroll II ved mottak og avdelinger for enslige mindreårige skal omfatte møte med representanter for beboerne i tillegg til møte med mottaksledelsen og driftsoperatøren, jf. IM 2012-007 Tilsyn/etterkontroll pkt. 3.3.

12. RMAs ansvar for arbeid med retur

Arbeidet med retur av enslige mindreårige reguleres av IM 2012-021: Ansvars- og oppgavefordeling mellom Region- og mottaksavdelingen og Asylavdelingen i saker om retur av enslige mindreårige asylsøkere.

12.1 Melding om retursamtale i Sesam

Regionkontoret sender melding til mottakene og omsorgssentrene via Sesam om at de skal gjennomføre retursamtale med de som har fått avslag på asylsøknaden. Dette gjelder også enslige mindreårige som har fått tidsbegrenset tillatelse frem til fylte 18 år, jf. utlendingsforskriften § 8-8 første ledd. RMA ved RTE eller regionkontoret skal også ha retursamtaler og sikre informasjon til personer som bor privat og som har fått avslag.

12.2 Assistert retur

RMAs hovedansvar for assistert retur er plassert i Returenheten. Returenheten forvalter UDIs avtale med IOM, som er kontraktspartner for gjennomføring av assistert retur. Returenheten skal samarbeide med IOM, RKØ og øvrige regionkontorer, og ved behov Bufdir/Bufetat og deres omsorgssentre, for å ivareta et helhetlig omsorgsperspektiv ved assistert retur av enslige mindreårige.

12.3 Tvangsretur av enslige mindreårige

ASA ved BFE har ansvar for å koordinere tvangsretur til hjemlandet etter at utreisefristen har gått ut og frivillig retur med IOM ikke kan gjennomføres. (se ref. til IM ovenfor).

12.4 Dublinretur

Politiets utlendingsenhet (PU) har ansvar for retur av asylsøkere som skal tilbakeføres til første asylsøkerland etter Dublin-II forordningen. RMA v/RKØ har ansvar for å legge til rette for overføring av omsorgsansvaret til det første asylsøkerlandet så langt det er mulig ut fra systemet i det andre landet og den kommunikasjonen det er mulig å oppnå. Målgruppen er personer som antas å være reelt enslige mindreårige. 

13. Tilskudd og refusjoner

13.1 Aktivitetsmidler

RMA Fagstab forvalter tiltaksmidler til barn og unge i mottak inkl. enslige mindreårige. RKØ avgir innstilling til søknader som dekker flere regioner. Søknader vedrørende enkeltmottak behandles av det enkelte regionkontor.

13.2 Ekstraordinære driftstilskudd

Når en enslig mindreårig blir innlagt på sykehus og har behov for å ha en omsorgsperson hos seg, skal regionkontoret dekke ekstra utgifter til vikar, reise og opphold etter søknad om ekstraordinære driftsmidler fra mottaket.

For øvrig gjelder IM 2010-049: Rutiner for UDIs søknadsbehandling og oppfølging av ekstraordinære tiltak i mottak.

 

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Ny: IM 2013-009 Retningslinjer for Region- og mottaksavdelingens arbeid med enslige mindreårige (06.06.2013)

  Internmeldingen har som formål å tydeliggjøre ansvarsfordeling, samordne og sikre felles rutiner i Region- og mottaksavdelingen (RMA) i arbeidet med enslige mindreårige i tilknytning til mottaksfeltet. Dette omfatter alle som er registrert som enslige mindreårige, og som bor i, eller ønsker mottaksplass.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo