Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-012
Dokument-ID : IM 2013-012
Saksnummer : 12/1730-21
Sist endret : 01.06.2015
Dokumentdato : 10.10.2013
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen, alle regionkontorene

Internmelding om alternativ mottaksplassering

1. Innledning

2. Saksbehandling

2.1. Regionkontorenes saksforberedelser

2.2. Regionkontorenes vurdering av søknad om alternativ mottaksplass

2.3. Avtalen med kommunen

2.4. Registrering

3. Oppfølging av avtalen med kommunen

3.1 Ved oppholdstillatelse

3.2 Ved endelig avslag

 

1. Innledning  

Denne internmeldingen beskriver rutiner for behandling av søknader om alternativ mottaksplassering og hvilke enheter som har ansvar for saksbehandlingen. Målet med rutinene er å sikre likebehandling og forutsigbarhet for søkere så vel som for Utlendingsdirektoratet (UDI).

Formålet med alternativ mottaksplassering er å legge til rette for et tilpasset botilbud utenfor asylmottak til personer med særlige behov. Ordningen er regulert i UDIs RS 2013-013.

Jobber du i en kommune eller i et mottak, se RS 2013-013 for retningslinjer for saksbehandlingen av søknader om alternativ mottaksplassering.

2. Saksbehandling

Det er UDIs regionkontor som behandler søknader om alternativ mottaksplass i kommuner innen egen region.

Hvis søknaden kommer fra en person som bor i mottak og gjelder en alternativ mottaksplass utenfor regionen, skal regionkontoret der mottaket befinner seg vurdere om søker oppfyller kriteriene for slik plassering, før saken overføres til riktig regionkontor for videre behandling og anmodning til aktuell kommune.

Blir behovet for alternativ mottaksplass avdekket i transitt, skal søknad om alternativ mottaksplass sendes til det regionkontoret som aktuell kommune hører inn under. Dersom saken ikke er avklart før overføring fra transitt til ordinært mottak skal UDI, i den grad dette er mulig, tilstrebe å gi personen mottaksplass i den regionen eventuell familie befinner seg.

2.1. Regionkontorenes saksforberedelser

I alle saker om alternativ mottaksplass skal regionkontoret:

 • motta en skriftlig og begrunnet søknad om alternativ mottaksplass fra personen selv
 • registrere søknaden.  Se brukerveiledning eSak behandling av inngående korrespondanse på UDISIA.
 • innhente samtykkeerklæring fra søker, for nødvendig videreformidling av personopplysninger i saker der dette kan ha betydning for kommunens avgjørelse (for eksempel personmappe og beboermappe fra mottaket). Samtykkeerklæringen skal vedlegges søknaden. Mottaket kan være behjelpelig med dette.
 • innhente samtykkeerklæring for videreformidling av helseopplysninger, dersom søker har kjent helseproblematikk som krever tilrettelegging av bosituasjonen. Samtykkeerklæringen skal vedlegges søknaden. Mottaket kan være behjelpelig med dette.
 • NB. Formidling av journalførte helseopplysninger skal kun skje mellom kommunenes helsekontor jf. SHDIR-IS-2004-22, Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger pkt. 2.4.
 • påse at saken er så godt opplyst som mulig før anmodning sendes kommunen

Ved søknad fra enslig mindreårig skal regionkontoret:

 • motta en skriftlig og begrunnet søknad fra den mindreåriges representant
 • kontakte IMDis regionkontor for en uttalelse om det er forhold som er relevante for en eventuell plassering

I saker der begrunnelsen for alternativ mottaksplassering er at den enslige mindreårige har nær familie eller omsorgsperson(er) i en kommune, skal regionkontoret innhente en skriftlig vurdering av familiens/omsorgsperson(ene)s omsorgsevne fra barnevernet eller annen relevant kommunal instans, jf. barnevernloven § 3-4. Hvis slik vurdering ikke kan framskaffes, eller hvis den er negativ, skal alternativ mottaksplassering ikke iverksettes.

2.2. Regionkontorenes vurdering av søknad om alternativ mottaksplass

Regionkontorets vurderinger kan gi grunnlag for en anmodning til kommunen om alternativ mottaksplassering. Regionkontorene skal se hen til kriteriene i RS 2013-013 punkt 2 og vurdere søknaden og eventuell tilleggsdokumentasjon (legeerklæring o.l.).

Samarbeidende helsepersonell kan få tilgang til opplysninger i pasientjournal etter helsepersonelloven § 25. Andre som yter helsehjelp kan også få tilgang til journalopplysninger ved behov, hjemlet i helsepersonelloven § 45. Det er nødvendig å innhente pasientens samtykke.

Dersom søker allerede oppholder seg i kommunen skal regionkontoret, i tillegg til vurdering av om søker oppfyller kriteriene for alternativ mottaksplass, foreta en vurdering av søknaden med vekt på personens botid i kommunen og øvrig tilknytning til kommunen.

Hvis personen kvalifiserer til alternativ mottaksplassering skal regionkontoret presentere søknaden med innstilling til den aktuelle kommunen. Gjelder saken botilbud for enslig mindreårig asylsøker, kan UDI etter individuell vurdering be om en beskrivelse av den oppfølgingen kommunen vil gi i avtaleperioden.

2.3. Avtalen med kommunen

Dersom kommunen aksepterer å inngå avtale om alternativ mottaksplass skal regionkontoret utarbeide avtale og oversende den til kommunen for signering.

Regionkontoret skal følge brukerveiledningen: DUF arbeidsprosess, INA-mottak, Avtale om alternativ mottaksplassering.

I saker som gjelder enslige mindreårige, kan regionkontoret etter individuell vurdering:

 • innhente en skriftlig plan for kommunens oppfølging i avtaleperioden, som vedlegg til avtalen. Se RS 2013-013.
 • sørge for at avtalen inneholder en klar intensjon om at den mindreårige, hvis det er ønskelig, kan bli bosatt i kommunen, forutsatt at asylsøknaden fører til oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting.
 • innhente individuell kartleggings- og tiltaksplan fra mottaket for videresending til kommunen sammen med avtalen.

2.4. Registrering

Når avtalen kommer tilbake fra kommunen i signert stand skal regionkontoret signere avtalen og returnere ett eksemplar av avtalen til kommunen. Ett eksemplar av avtalen sendes NOARK for journalføring i UdiSak.

3. Oppfølging av avtalen med kommunen

Regionkontorene skal ha oversikt over alle løpende avtaler og oppholdsstatus til personer som omfattes av disse. Rapport med grunnlagsdata for alternativ mottaksplasseringer sendes fra Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) / Enhet for statistikk og analyse (ESA) til regionkontorene hvert tertial. Grunnlagsdata skal gjennomgås og oppdateres og returneres AUA.

UDI utbetaler tilskudd til kommuner med avtale, i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og frekvenser. Ved utbetaling skal brukerveiledningen DUF arbeidsprosess, INA-mottak, UDI følger opp alternativ mottaksplassering følges.

Regionkontorenes oppfølgingsansvar inkluderer alle saker fra og med 01.01.2006, også de som er inngått etter tidligere ordning med direktebosetting.  

3.1 Ved oppholdstillatelse

Når en person har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting skal regionkontoret orientere avtalekommunen skriftlig, med kopi til personen og IMDI, om at avtalen opphører og personen kan bosettes.

UDI skal forberede sluttavregning av tilskudd kontrollert mot tidligere utbetalinger og opplysninger i DUF, samt registrere og utbetale sluttoppgjør til kommunen.

3.2 Ved endelig avslag

Når en person har fått endelig avslag, skal regionkontoret:

 • avklare om vedkommende kvalifiserer til forlenget alternativ mottaksplassering i avtalekommunen, eventuelt i samråd med kommunen.
 • informere kommunen og personen om avslag og eventuelt opphør av avtalen, samt orientere om videre tilbud i mottak for personen, i påvente av utreise.

Regionkontoret skal benytte brukerveiledningen: DUF, INA-mottak, UDI følger opp alternativ mottaksplass.

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-012 Internmelding om alternativ mottaksplassering (22.10.2013)

  Internmeldingen punkt 2.4 er oppdatert. Ett eksemplar av avtalen skal sendes NOARK for journalføring i WebSak.

 • Ny: IM 2013-012 Internmelding om alternativ mottaksplassering (11.10.2013)

  Ny internmelding for ansatte på regionkontorene om saksbehandling av søknader om alternativ mottaksplassering (AMOT).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo