Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-014
Dokument-ID : IM 2013-014
Saksnummer : 17/01954-3
Sist endret : 25.04.2019
Dokumentdato : 01.01.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Asylavdelingen

Rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM)


1. Innledning

2. Informasjon fra andre medlemsland (artikkel 34-søk)

3. Rutiner i Koordineringsenheten

4. Rutiner i landenhetene

4.1. Når landenhetene trenger ytterligere informasjon fra et annet medlemsland for å realitetsbehandle en søknad om beskyttelse

5. Rutiner i Dublinenheten 

1. Innledning

Formålet med denne internmeldingen er å klargjøre saksforløpet i saker som har prosedyrekode DM (Mulig Dublin-sak), og i hvilke tilfeller Dublinenheten kan sende artikkel 34-søk.

2. Informasjon fra andre medlemsland (artikkel 34-søk)

Artikkel 34-søk er en mekanisme i Dublin III-forordningen som medlemslandene i Dublin-samarbeidet kan benytte for å utveksle informasjon om en asylsøker. Dublinenheten kan sende et søk når det er behov for informasjon for å:

 • avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om beskyttelse,

 • behandle en søknad om beskyttelse, eller

 • gjennomføre enhver forpliktelse som følger av Dublin III-forordningen.

Tilfeller hvor artikkel 34-søk vanligvis blir sendt er når søkeren oppgir å ha:

 • avlagt fingeravtrykk i annet medlemsland

 • blitt innvilget visum/oppholdstillatelse i annet medlemsland

 • søkt om beskyttelse i annet medlemsland

 • foretatt ulovlig grensepassering eller oppholdt seg ulovlig i annet medlemsland

Dublinenheten sender som regel også artikkel 34-søk når søkeren er i besittelse av eiendeler som knytter vedkommende til et annet medlemsland. Det samme gjelder der det på basis av søkerens forklaring eller gjennom andre opplysninger er indikasjoner på at han/hun har en tilknytning til et annet medlemsland.

3. Rutiner i Koordineringsenheten

Når Koordineringsenheten mottar saker merket med prosedyrekode DM fra Politiets utlendingsenhet (PU) sendes sakene automatisk til Dublinenheten v/ ”Dublin - Siling” for videre behandling. Koordineringsenheten skal ikke booke søkeren til intervju før Dublinenheten har avklart Dublin-status i saken.

4. Rutiner i landenhetene

I saker hvor PU har merket saken med prosedyrekode NS, men det fremkommer opplysninger som tyder på at søkeren har tilknytning til et annet medlemsland, jf. punkt 2, må intervjueren følge opp dette under intervjuet. Intervjueren må så langt det er mulig forsøke å klarlegge oppholdssted, adresser, eventuelt arbeid, familierelasjoner, om søkeren hadde en oppholdstillatelse, evt. hva slags type tillatelse og dens gyldighet.

Fremkommer det nye opplysninger under intervjuet som medfører at intervjueren mener at det kan foreligge en mulig Dublin-sak, tar vedkommende kontakt med Dublinenheten på deres vakttelefon, for vurdering av om saken bør sendes dit.

Dersom saken skal sendes til Dublinenheten, endrer saksbehandleren i landenheten prosedyrekoden til DM. Etter intervjuet skal saksbehandleren slippe saken i landenhetens oppgaveboks for slippsaker i DUF, og merke saken med slippkode «artikkel 34-søk/DUB avklaring» (vises som «34» i DUF). Saksbehandleren sender en epost til _dublin@udi.no hvor det bes om at det skal sende et artikkel 34-søk til de relevante landene i Dublin-samarbeidet. Saksbehandleren i landenheten må selv skrive søket på engelsk, hvilken informasjon vi søker og hvem som skal ha beskjed når svar på søket kommer inn. Dersom vi ønsker at det skal legges ved kopi av saksdokumenter/ID-dokumenter fra et annet medlemsland må UDI legge ved signert samtykkeerklæring. Saksbehandleren som bestiller søket må fremskaffe denne.

Når Dublinenheten får svar på artikkel 34-søket skal enheten gi beskjed til person samsvarende med bestillingen av søket, uavhengig av utfall. Dersom saken skal behandles av Dublinenheten, sletter landenheten sin arbeidsprosess. Dersom saken skal realitetsbehandles, sletter Dublinenheten sin arbeidsprosess.

Landenhetene kan ta kontakt med Dublinenheten via vakttelefonen (tlf. 934 94 265) ved spørsmål om grunnlag for artikkel 34-søk.

4.1. Når landenhetene trenger ytterligere informasjon fra et annet medlemsland for å realitetsbehandle en søknad om beskyttelse

Artikkel 34 gir også en adgang til å be et annet medlemsland om informasjon som gjelder realitetsbehandlingen av en sak. Landenhetene kan be Dublinenheten om å sende artikkel 34-søk dersom de vil ha informasjon om

 • søkerens identitet/ID-dokumenter,

 • familiemedlemmers identitet,

 • oppholdssted eller reiserute,

 • asylgrunnlag, eller

 • grunnlaget for avgjørelser som er tatt i saken

Når UDI ber om kopi av dokumenter, asylgrunnlag eller grunnlaget for avgjørelser som er tatt i saken må samtykkeskjema som søkeren signerte under politiregistreringen legges ved i artikkel 34-søket.

5. Rutiner i Dublinenheten

Dublinenheten vurderer om det er grunnlag for å sende artikkel 34-søk eller anmodning.

Dublinenheten sender en anmodning om tilbaketakelse eller overtakelse for å fastsette hvilken medlemsstat som er ansvarlig for å behandle søknaden om beskyttelse. En anmodning skal sendes etter bestemte regler nedfelt i Dublin III-forordningen, herunder regler for beviskrav og frister for å sende og svare på anmodningene. Saksbehandleren som skal sende anmodningen skal endre prosedyrekode til DU før anmodningen sendes.

Dublinenheten sender vanligvis artikkel 34-søk når enheten trenger ytterligere informasjon for å avgjøre om et annet land er ansvarlig etter ansvarskriteriene i Dublin III-forordningen. Saken skal normalt ha prosedyrekode DM når Dublinenheten sender artikkel 34-søket. I saker som nevnt i punkt 4.2 skal saken beholde opprinnelig prosedyrekode.

Fristen for å svare på artikkel 34-søk er 5 uker. Saksstøttende team i Dublinenheten purrer på svar dersom det ikke er mottatt innen fristen. Saksstøttende purrer minst to ganger, med en ukes mellomrom. Etter at det har gått totalt 7 uker fra det første artikkel 34-søket ble sendt, skal Dublinenheten vurdere å sende saken til realitetsbehandling.

Dublinenheten endrer prosedyrekode til NS når det er besluttet at saken skal realitetsbehandles.

Dersom søkeren ikke er intervjuet, sender Dublinenheten saksrelevant internkorrespondanse til korrekt landenhet som skal behandle saken, med en kort beskrivelse av hvorfor saken skal realitetsbehandles.

Dersom søkeren er intervjuet, gir Dublinenheten beskjed til saksbehandleren som intervjuet søkeren, eventuelt rette landenhet at saken er klar for vedtak.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-014 Rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) (25.04.2019)

  Internmeldingen er oppdatert i tråd med omorganisering i Asylavdelingen og navn på oppgavebokser i saksbehandlingssystemet DUF.

 • Endret: IM 2013-014 Rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) (16.01.2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Endret: IM 2013-014 Rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) (11.05.2017)

  Internmeldingens punkt 4 er oppdatert med endring av rutinene vedrørende landenhetenes bestilling av artikkel 34-søk og presisering av hvem som har ansvar for hva i forbindelse med utl. § 32 første ledd bokstav a og d.

 • Endret: IM 2013-014 Rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) (16.10.2014)

  ASAs internmelding om saksforløpet i saker som er mulige dublinsaker og har prosedyrekode DM, er oppdatert. Endringer i saksbehandlingsrutiner medfører blant annet at en sak med DM-kode ikke lenger skal følge to parallelle spor, men skal få avklart Dublin-status før intervju bookes. Det er også gjort endringer i språk og struktur.

 • Endret: IM 2013-014 Internmeldning – rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) (06.03.2014)

  Internmeldingens punkt 3 og 4, rutiner i Ankomstenheten er oppdatert. Arbeidsprosessen som skal til Dublin er endret fra "eSak-asyldublin - siling" til "Dublin 3 - Siling".

 • Ny: IM 2013-014 Internmeldning – rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) (01.01.2014)

  Ny internmelding i Asylavdelingen som angir rutinene for saksforløpet i saker med prosedyrekode mulig dublinsak (DM), og i hvilke tilfeller det skal sendes artikkel 34-søk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo