Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-015
Dokument-ID : IM 2013-015
Saksnummer : 15/08195-36
Sist endret : 14.10.2019
Dokumentdato : 28.09.2015
Mottakere :

Asylavdelingen

Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen


1. Innledning

2. Retningslinjer om landpraksis

2.1. Formen på retningslinjer om landpraksis

2.2. Opplysninger som kan unntas fra offentlighet

2.3. Nye retningslinjer om landpraksis

2.3.1. Oppstart

2.3.2. Utforming av retningslinjen

2.3.3. Høring

2.3.4. Linjebehandling

2.3.5. Publisering

2.4. Oppdateringer ved faktiske eller normative endringer

2.4.1. Oppstart

2.4.2. Høring

2.4.3. Linjebehandling

2.4.4. Oppdatering av vedlegg

2.4.5. Redaksjonell anmerkning

3. Praksisforeleggelser og orienteringer

4. Rapportering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

1. Innledning

Landspesifikk praksis i asylsaker etableres ved avgjørelser av et visst antall like saker, ved linjebehandling i Asylavdelingen (ASA) eller ved instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Landspesifikk praksis skal publiseres i UDI Regelverk innen tre uker etter praksisetableringen.

Landpraksisansvarlige i fagstaben har fremdriftsansvaret for utarbeidelsen og oppdateringen av retningslinjer om landpraksis, og for praksisforeleggelser, orienteringer og rapporteringer.

2. Retninglsinjer om landpraksis

ASAs retningslinjer om landpraksis skal gi en dekkende og tydelig beskrivelse av etablert praksis som er spesifikk for det enkelte land. Retningslinjenes omfang vil variere med størrelsen på porteføljen og i hvilken grad det er etablert fast praksis. Det skal ikke skrives landpraksis for porteføljer der det er så få saker at det ikke kan sies å være etablert noen fast praksis.

Innholdet i landpraksis skal gjenspeile praksis som fremgår av eventuelle landspesifikke nick i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF).

Retningslinjene om landpraksis skal i første rekke være et godt verktøy for saksbehandlerne i ASA. Samtidig skal de gi informasjon om Utlendingsdirektoratets (UDI) praksis til asylsøkere, advokater og andre aktører.

2.1. Formen på retningslinjer om landpraksis

Mal for landpraksis skal benyttes, se IM 2013-015V1 Mal for skriving av retningslinjer om landpraks. Malen kan tilpasses dersom det er hensiktsmessig. Retningslinjene skal inneholde lenker til relevante bestemmelser og retningslinjer. Innholdet i regelverk og retningslinjer gjengis kun i den grad det er nyttig ut fra saksbehandlernes behov. Landinformasjon skal kun tas med i den grad det er nyttig for å belyse og begrunne praksis. Landinformasjonen som fremgår av landpraksis skal være kvalitetssikret av Landinfo. Se vedlegg for ytterligere veiledning.

2.2. Opplysninger som kan unntas fra offentlighet

En retningslinje om landpraksis er i utgangspunktet et offentlig dokument, se RS 2016-006. UDI har adgang til å unnta opplysninger fra offentlighet dersom det er påkrevd av kontrollhensyn, jf. offentleglova § 24 første ledd. Detaljerte sammenstillinger av momenter som tillegges vekt i troverdighets- og risikovurderinger og som ikke kan kontrolleres på annen måte enn ved søkeres forklaring, kan unntas fra offentlighet etter denne bestemmelsen. Tilsvarende kan konkrete opplysninger om hvilke profiler som vurderes for utelukkelse eller varsling unntas offentlighet etter offentleglova § 24 første ledd.

Videre kan UDI unnta opplysninger fra offentlighet, dersom det er påkrevd av hensyn til Norges utenrikspolitiske hensyn, jf. offentleglova § 20. Før landpraksis offentliggjøres på UDI Regelverk skal Regelverksenheten (RVE) innhente anbefaling om unntak etter denne bestemmelsen fra Utenriksdepartementet.

2.3. Nye retningslinjer om landpraksis

2.3.1. Oppstart

Dersom det er etablert landspesifikk praksis, skal lederen i enheten med fagansvaret for det aktuelle landet ta initiativ til ny retningslinje om landpraksis.

Ved oppstart av arbeidet avtaler landpraksisansvarlige i fagstaben og vedtaksenheten en hensiktsmessig samarbeidsform og setter en fremdriftsplan.

2.3.2. Utforming av retningslinjer om landpraksis

Enheten med fagansvar for det aktuelle landet, skal skrive ned (eventueltorientere om) etablert praksis og relevant landkunnskap, mens landpraksisansvarlige i fagstaben har det overordnede ansvaret for den skriftlige utformingen og kvaliteten på det rettslige innholdet.

2.3.3. Høring

Rutiner for høring følger av IM 2010-28V3.

Landpraksisansvarlige i fagstaben skal sende utkastet på høring til:

 • F1 og eventuelle bistandsenheter
 • Regelverksenheten (RVE) i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA)
 • Oppholdsavdelingen (OPA)
  • OPA skal høres om praksis hvor OPA gjør tilsvarende vurderinger innenfor sin saksportefølje, som praksis for å vurdere identitet eller reisedokument. Ved tvil kan OPAs fagsjef kontaktes
 • Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)
  • Landinfo skal høres om landinformasjon som fremgår av landpraksis. Landinfo er eksterne, og utkastet sendes derfor til Landinfo som et utgående dokument i UdiSak.

Innarbeiding av høringsinnspill skal skje i nært samarbeid mellom landpraksisansvarlige i fagstaben og aktuell enhet.

2.3.4. Linjebehandling

Landpraksisansvarlige i fagstaben skal påse at innholdet er forankret hos enhetsleder og områdeleder. Det endelige utkastet godkjennes av fagsjefen eller avdelingsdirektøren, se IM 2018-009V3.

2.3.5. Publisering

Landpraksisansvarlige i fagstaben følger rutinen for bestilling av nye retningslinjer, se IM 2018-009.

2.4. Oppdateringer ved faktiske eller normative endringer

Ofte vil faktiske endringer (ny landinformasjon eller nye anførsler) eller normative endringer (nye rettskilder) medføre at ASA må oppdatere landpraksis.

2.4.1. Oppstart

Når praksis har blitt etablert, justert eller endret, eller ved endringer i landinformasjonen gjengitt i retningslinjen om landpraksis, skal enhetslederen eller landansvarlig kontakte landpraksisansvarlige i fagstaben, for oppdatering av landpraksis.

Når det er nye rettskilder (for eksempel instruks fra departementet, høyesterettsdom, stornemndvedtak eller anbefaling fra UNHCR) av betydning for praksis, skal landpraksisansvarlige i fagstaben ta initiativ til å oppdatere landpraksis.

2.4.2. Høring

Rutine for høring følger av IM 2010-28V3.

Landpraksisansvarlige i fagstaben vurderer hvem som skal høres, eventuelt om høring er åpenbart unødvendig jf. IM 2019-001 Behandling av høringssaker i Utlendingsdirektoratet punkt 3.1.1.

Ordinær høringsfrist er tre uker, men det kan settes kort høringsfrist dersom saken er ukomplisert eller haster, jf. IM 2018-009 punkt 4.7.

2.4.3. Linjebehandling

Landpraksisansvarlige i fagstaben skal påse at endringen er forankret hos enhetsleder og områdeleder. Endringen skal godkjennes av fagsjefen eller avdelingsdirektøren før publisering, med mindre det kun er gjort ikke-materielle endringer, jf.  IM 2018-009V3.

2.4.4. Oppdatering av vedlegg

Landpraksisansvarlige i fagstaben har myndighet til å bestille endring av vedlegg på UDI Regelverk, jf. IM 2018-009V3. Vedlegg skal som hovedregel ikke sendes på høring, jf. IM 2018-009 punkt 4.7.

2.4.5. Redaksjonell anmerkning

I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å skrive en redaksjonell anmerkning i påvente av oppdatering. En slik anmerkning bør bare anvendes dersom ny praksis vil bli etablert innen kort tid, og skal ikke stå på UDI Regelverk i mer enn seks måneder. Landpraksisansvarlige i fagstaben sender kort notat til RVE i UdiSak, der vi foreslår anmerkning og angir når landpraksis vil kunne oppdateres.

3. Praksisforeleggelser og orienteringer

Før ASA kan iverksette ny praksis, må vi vurdere om UDI har plikt til å forelegge spørsmål eller orientere Justis- og beredskapsdepartementet om praksisendringen, jf. GI-023/2010 og IM 2011-008.

Ved behov kan enhetslederen be landpraksisansvarlige i fagstaben vurdere om en praksisendring omfattes av foreleggelsesplikten.

Landpraksisansvarlige i fagstaben har det koordinerende ansvaret for å utarbeide utkast til praksisforeleggelser eller orienteringer.

Det er spesielle formkrav og malen for oversendelse skal benyttes, se vedlegg til IM 2011-008.

Se rutiner for praksisendring i arbeidsrommet om beskyttelse.

4. Rapportering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

Når UNHCR utgir nye landspesifikke anbefalinger eller ASA etablerer ny praksis, skal vi vurdere om praksis er i strid med UNHCRs anbefalinger og om vi har rapporteringsplikt, jf. G 01/2010.

Landpraksisansvarlige i fagstaben skal undersøke med aktuell enhet om praksis er i strid med de nye anbefalingene. Dersom praksis er i strid med UNHCRs anbefalinger skal landpraksisansvarlige i fagstaben skrive utkast til rapportering.

Dersom anbefalingene gjelder et land der det er utarbeidet retningslinjer om landpraksis, skal landpraksisansvarlige i fagstaben ta initiativ til å oppdatere retningslinjen.

 

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

 

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (14.10.2019)

  Internmeldingen er endret som følge av at arbeidet med landpraksis i asylsaker ikke følges opp av en «Landpraksisgruppe», men av medarbeidere i fagstaben. Det er videre gjort noen forenklinger i teksten, og begrepet "landpraksisnotat" er endret til "retningslinjer om landpraksis".

 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (06.08.2018)

  Internmeldingen er oppdatert med henvisninger til ny IM 2018-009 som erstattet opphevet IM 2016-005.

 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (28.09.2015)

  Høringsrutinene er oppdatert. Blant annet skal Oppholdsavdelingen høres dersom landpraksisnotater beskriver praksis for identitetsvurderinger og reisedokument.

 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (15.01.2015)

  Asylavdelingens intermelding er oppdatert med tydeliggjøring av hvordan Barnefaglig enhet skal involveres i arbeidet med landpraksisnotater. Praksisnotatmalen som ligger som vedlegg 2 er videreutviklet i form og innhold. Asylavdelingen har også utarbeidet en ny veiledning for skriving av landpraksisnotater som ligger som vedlegg 3.

 • Ny: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (03.12.2013)

  Internmeldingen gir retningslinjer for Asylavdelingens arbeid med å nedtegne og publisere landspesifikk praksis i asylsaker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo