Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-006
Dokument-ID : IM 2014-006
Saksnummer : 10/1888-10
Sist endret : 29.03.2017
Dokumentdato : 12.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for ID-koordinator i UDI

1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har ansvaret for å koordinere direktoratets arbeid med identitetsspørsmål gjennom opprettelse av en funksjon som ID-koordinator.

Hovedmålet for arbeidet med identitet i UDI er at utlendingsmyndighetene så langt det er mulig skal klarlegge identiteten til utlendinger som søker opphold i Norge. Ved enhver søknad etter utlendings- eller statsborgerlovgivningen skal utlendingsmyndighetene vurdere og ta stilling til søkerens ID-opplysninger.

Denne instruksen definerer ID-koordinatorens ansvar og oppgaver, og angir målsetninger for arbeidet.

2. Generelt om koordinatorrollen

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren foreslå strategier og prioriteringer, og bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger.

Koordinatoren skal være orientert om virksomhetens ID-arbeid. Funksjonen skal også bidra til å identifisere og videreformidle problemstillinger som berører avdelingene. Koordinatoren kan ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift på ulike prosesser på feltet.

3. ID-koordinatorens oppgaver

Koordinators oppgave omfatter alle generelle og overordnete problemstillinger om identitet. Dette inkluderer alle problemstillinger knyttet til vurdering av identitet i utlendingssaker og den lovgivning og retningslinjer som regulerer dette området. Aktuelle problemstillinger er hva som skal til for å anse at en utlending har fremlagt dokumentasjon på identitet eller sannsynliggjort sin identitet og hvilken betydning dette skal få i forskjellige sakstyper, samt hvilken vekt utlendingsmyndighetene bør legge på ulike ID-dokumenter, -opplysninger og -undersøkelser. ID-koordinatoren har et samordningsansvar, men arbeidet med de generelle og overordnede problemstillingene skal utøves i samarbeid med avdelingsledelsen og de øvrige avdelinger. Oppholdsavdelingen i direktoratet har et særlig ansvar for å følge opp arbeidet med vurderinger av identitet i saker etter statsborgerloven.

Koordinatoren kan delta i aktuelle arbeidsgrupper, spesielt når mandatet er avdelingsovergripende. Koordinatoren kan også delta som AUAs representant i arbeidsgrupper sammen med eksterne etater når det gjelder identitetsarbeid.

3.1 Mål:

ID-koordinatoren har som mål å bidra til:

 • å sikre helhet i UDIs og utlendingsforvaltningens arbeid med identitet.
 • å sikre at UDI bidrar med fagkompetanse i regelverks- og strategiutvikling internt og eksternt, og at praksis er lik. 
 • Utvikling av fagfeltet gjennom forslag til overordnede prioriteringer.
 • at UDI utvikler et godt samarbeid internt og med eksterne etater, med spesiell oppmerksomhet på samarbeidet med politiet og skattemyndighetene. 
 • at UDI er samordnet i samarbeidet med Justis- og beredskapsdepartementet om regelverksutvikling, herunder orienteringer om praksis- og lovtolkningsspørsmål etter utlendings- og statsborgerloven. 
 • at det utvikles gode løsninger for registreringer om ID-opplysninger, -dokumenter, -undersøkelser og – vurderinger, samt at tilsvarende opplysninger synliggjøres i de vedtak UDI fatter.

3.2 Arbeidsoppgaver

ID-koordinatoren skal:

 • lede og koordinere arbeidet i arbeidsgruppen for koordinering av ID-arbeid i direktoratet (ID-gruppa). 
 • sikre at UDI gir gode faglige tilbakemeldinger på eksterne høringer, bestillinger og forespørsler som berører ID-arbeid.
 • sammen med avdelingene fortløpende vurdere behov for revisjon og endringer i UDIs rundskriv om: 
  • registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven (ID-rundskrivet) (RS 2012-009)
  • registrering av navn ved søknad om første gangs tillatelse (RS 2010-163)
  • personkontroll og kontroll av originale identitetsdokument ved søknader om visum og oppholdstillatelse (RS 2011-040)
 • holde seg oppdatert om pågående arbeid med identitet av generell karakter i UDI og hos relevante samarbeidspartnere i den grad det berører UDI, og informere om dette internt i UDI når det er behov for det.
 • følge opp generelle problemstillinger som er behandlet i ID-gruppa og som er lagt fram av AUA. 
 • å initiere forskning på feltet, og at relevante konklusjoner fra FOU-prosjekter kan påvirke regelverk og praksis.

4. Organisering og arbeidsgrupper

Stillingen er plassert i AUA. Koordinatoren møter i ledermøtet i AUA ved behov. All disponering av ressurser skal gå i linjen.

Det er etablert egen arbeidsgruppe som drøfter problemstillinger knyttet til arbeidet med identitet; Gruppe for koordinering av ID-arbeid i direktoratet (ID-gruppa) der mandatet framgår av IM 2008-025.

5. Ressurser

Funksjonen som koordinator utgjør omtrent 10 månedsverk.

Deltakelse i arbeidsgruppa anslås til å utgjøre 2 dagsverk per måned for hver avdeling.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Ny: IM 2014-006 Instruks for ID-koordinator i UDI (12.05.2014)

  Instruksen for UDIs ID-koordinator er revidert. Den nye instruksen presiserer særlig ID-koordinatorens arbeidsoppgaver.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo