Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-007
Dokument-ID : IM 2014-007
Saksnummer : 10/2110-5
Sist endret : 13.05.2014
Dokumentdato : 13.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for Schengen-koordinator i UDI

1. Innledning

Ansvaret for å koordinere direktoratets arbeid med Schengen-feltet ligger til Analyse- og utviklingsavdelingen. Denne instruksen definerer Schengen-koordinatorens ansvar og oppgaver og angir målsettinger for arbeidet.

2. Generelt om koordinatorrollen

AUAs koordineringsansvar innebærer faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å sikre helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle spørsmål og policy skal avklares eller ivaretas.

Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren foreslå strategier og prioriteringer, ta initiativ til prosesser og være en pådriver i arbeidet med å avklare UDIs posisjon som fagorgan, og slik sikre at ulike avdelinger har lik policy for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

Koordinatoren skal være orientert om virksomhetens arbeid knyttet til Schengen. Funksjonen skal bidra til å identifisere og videreformidle problemstillinger som berører avdelingene. Koordinatoren kan ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift på ulike prosesser på feltet.

3. Schengen-koordinatorens oppgaver

Schengen-koordinatoren skal bidra til at UDI tar stilling til generelle problemstillinger på Schengen-feltet som er direkte relevant for UDIs oppgaver relatert til fri bevegelse av tredjelandsborgere i Norge og i resten av Schengen-området, samt til bekjempelse av ulovlig innvandring. Dette vil i første rekke si grensekontroll og visumfeltet med oppgaver relatert til:

 • utvikling og tilpassing av nasjonalt regelverk og retningslinjer til Schengen-regelverket
 • vedlikehold og videreutvikling av nasjonale IT-systemer som UDI har ansvar for (f.eks. NORVIS) og som er koblet til EU/Schengen-systemer (VIS, SIS II, EURODAC)
 • utvikling av fremtidige systemer for automatisert grensepassering «Smart Borders» (EES/RTP)
 • personvern og kryptert e-kommunikasjon mellom Schengen-medlemstater
 • retningslinjer for inngåelse og oppdatering av visum-representasjonsavtaler med andre Schengen-medlemstater

Schengen-koordinatorfunksjonen dekker blant annet organisering og samhandling internt og eksternt, rapportering, høring, regelverksarbeid og generelle problemstillinger relatert til Schengen-fagfeltet. Koordinatoren skal inviteres til og kan delta i aktuelle Schengen-relaterte arbeidsgrupper, spesielt når arbeidsgruppens mandat involverer flere avdelinger. Avdelingene skal holde koordinatoren underrettet om aktuelle saker relatert til Schengen-samarbeidet innenfor sine ansvarsområder. I kommunikasjon med EU-kommisjonen og Rådssekretariatet skal Schengen-koordinatoren alltid settes i kopi.

Oppgavemengden kan variere og dekkes per i dag av flere medarbeidere i Internasjonal enhet.

3.1  Mål

Hovedmålet for Schengen-arbeidet i UDI er å sørge for at Norges internasjonale forpliktelser ivaretas på en god og effektiv måte gjennom et løpende samarbeid mellom UDIs operative, administrative og tekniske avdelinger samtidig som vi holder oss innenfor rammen av vårt nasjonale regelverk.

Schengen-koordinatoren har som mål å:

 • Sikre styring og prioritering av UDIs samlede aktivitet på Schengen-feltet, slik at UDI når målsettinger nedfelt i tildelingsbrevet og andre bestillinger fra overordnet departement.
 • Sikre et hensiktsmessig og målrettet samarbeid mellom avdelingene slik at kompetansen på regelverks- og systemområdet blir brukt på best mulig måte
 • Utvikle fagfeltet og bidra med fagkompetanse i forbindelse med utvikling og implementering av lovgivning og retningslinjer
 • Sikre fri bevegelse for tredjelandsborgere for korttidsopphold gjennom 
  • å gi forslag til overordnede strategier,
  • delta med fagkompetanse på departements-, nordisk og EU/Schengen-nivå,
  • gi innspill til overordnet departement med forslag til nytt/endret nasjonalt regelverk tilpasset Schengen-regelverket
  • bidra til implementering av nytt regelverk og opplæring
 • Sikre at Utlendingsdirektoratet har enhetlig profil slik at det fremstår samordnet utad og som en tydelig og kompetent aktør i Schengen-samarbeidet med overordnet departement, Utenriksdepartementet og Politidirektoratet/politiet samt med myndighetene i Norden, andre Schengen-MS og med EU-kommisjonen.

3.2 Arbeidsoppgaver

Schengen-koordinatoren skal:

 • Sikre at UDIs ledelse er løpende informert om nye forslag og tiltak på EU/Schengen-området som kan ha en direkte innvirkning på Utlendingsdirektoratets oppgaver, enten Norge er rettslig forpliktet til å følge forslagene og tiltakene eller ikke.
 • Bidra til at UDI utfører nødvendig arbeid for en korrekt implementering av det internasjonale regelverket for korttidsopphold (maksimum 90 dager i enhver 180 dagers periode) i Norge og i resten av Schengen-området innen gitte rammer.
 • Bidra til at UDI er på linje med Utenriksdepartementet og Justisdepartementet i sin politikk med hensyn til fri bevegelse av tredjelandsborgere med korttidsopphold i Norge og Schengen-området.
 • Sikre at det etableres ad hoc arbeidsgrupper på tvers av avdelingene med nødvendig faglig og teknisk kompetanse for å oppfylle UDIs forpliktelser i henhold til forrige kulepunkt.
 • Bidra til dialog både mellom de forskjellige avdelinger som er ansvarlige for Utlendingsdirektoratets IT-systemer, og mellom nevnte avdelinger og de operative avdelingene.
 • Sikre at UDI bidrar med høy kompetanse i Schengen-opplæring av eksterne samarbeidspartnere, herunder politiet, utenriksstasjonene og Sysselmannen på Svalbard.
 • Invitere medarbeidere med relevante oppgaver for Schengen-feltet til halvårlige samlinger hvor det informeres om nyutviklinger innen EU/Schengen-området og om fremdrift for Schengen-prosjekter som er igangsatt i Utlendingsdirektoratet.
 • Delta i Asyltrendgruppa, som ledes av AUA v/ESA, og gi løpende informasjon her om trender og bevegelser innen Schengen-området.
 • Sikre at overordnet departement får fortløpende referater fra de Schengen-møtene som UDI har ansvar for.
 • Etablere og utvikle et nettverk av kontakter i EU-kommisjonen (HOME), den norske EU-delegasjonen samt i de nordiske og øvrige Schengen-landene.

3.3 Avgrensning av fagfelt

Oppgavene avgrenses mot:

 • EØS-feltet (spesielle rettigheter til tredjelandsfamiliemedlemmer),
 • Dublin (EURODAC) og retur, 
 • datalagring (både alfanumerisk og biometrisk informasjon), og 
 • personvernet som også bygger på Norges internasjonale forpliktelser etter EU-regelverket.

4. Organisering og nettverksgruppe

Schengen-koordinatorrollen er plassert i AUA/INE. Koordinatoren rapporterer til leder for Internasjonal enhet og møter i ledermøtet i AUA ved behov. All disponering av ressurser skal gå i linjen.

Schengen-koordinatoren skal lede en nettverksgruppe med deltagere fra Oppholdsavdelingen (OPA), Asylavdelingen (ASA), Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) og Regelverksenheten (RVE). Avdelingsdirektørene kan delta etter eget ønske. Nettverksgruppen skal som utgangspunkt ha to faste samlinger pr år. Schengen-koordinatoren har ansvar for å utarbeide agenda med aktuelle Schengen-saker hvor flere avdelinger og/eller etater er involvert. Gruppemedlemmene skal utarbeide og bidra med egne sakspresentasjoner på oppdrag fra koordinator. De skal også holde sine ledere oppdatert og har et selvstendig ansvar for å følge opp aktuelle saker innen de fristene som Schengen-koordinatoren har gitt.


Stephan Mo
avdelingsdirektør 
 
 
Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Siste endringer
 • Ny: IM 2014-007 Instruks for Schengen-koordinator i UDI (13.05.2014)

  Instruksen for UDIs Schengen-koordinator er revidert og i ny versjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo