Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-010
Dokument-ID : IM 2014-010
Saksnummer : 10/1891-9
Dokumentdato : 24.06.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for barnefaglig koordinator i UDI

1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har ansvaret for å koordinere direktoratets arbeid med barnefaglige spørsmål. Denne instruksen definerer barnefaglig koordinators ansvar og oppgaver og angir målsetninger for arbeidet.

Hovedmålet for arbeidet med barnefaglige spørsmål er at barnets beste ivaretas i alle ledd av direktoratets saksbehandling, at man har et barnerettslig perspektiv og at forpliktelsene etter barnekonvensjonen og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk ivaretas. Videre er det en målsetning at UDI bidrar som en viktig premissleverandør i utviklingen av feltet.

2. Generelt om koordinatorrollen

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

Koordinatoren skal være orientert om virksomhetens barnefaglige arbeid. Funksjonen skal også bidra til å identifisere og videreformidle problemstillinger som berører avdelingene. Koordinatoren kan ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift på ulike prosesser på feltet.

3. Barnefaglig koordinators oppgaver

Koordinators oppgaver omfatter alle generelle og overordnede problemstillinger knyttet til barnefaglige spørsmål, herunder også enslige mindreårige asylsøkere. Det vil blant annet si spørsmål knyttet til barnekonvensjonen, regelverksarbeid og praksisarbeid. Barnefaglig koordinator har et samordningsansvar, men arbeidet med de generelle og overordnede problemstillingene skal utøves i samarbeid med avdelingsledelsen og de øvrige avdelingene.

Koordinator kan delta i aktuelle arbeidsgrupper, spesielt når arbeidet er avdelingsovergripende. Koordinator kan også delta som AUA sin representant i arbeidsgrupper sammen med eksterne etater når det gjelder arbeid som ligger innenfor koordinators mandat.

3.1. Mål

Barnefaglig koordinator har som mål å bidra til:

 • styring og prioritering av det generelle barnefaglige arbeidet i UDI
 • hensiktsmessig samarbeid mellom avdelingene og en felles forståelse av praksis, prioriteringer og mål
 • utvikling av fagfeltet gjennom forslag til overordnede prioriteringer og ved å bidra med fagkompetanse i forbindelse med utvikling og implementering av lovgivning og retningslinjer
 • at direktoratet har en enhetlig praksis på spørsmål knyttet til barn og enslige mindreårige asylsøkere, slik at direktoratet fremstår som samordnet, tydelig og kompetent aktør i samarbeid med overordnet departement, og andre samarbeidspartnere

3.2. Arbeidsoppgaver

Barnefaglig koordinator skal

 • lede og koordinere arbeidet i barnefaglig nettverk
 • bidra til at UDI gir gode faglige tilbakemeldinger på høringer, bestillinger og forespørsler som berører barnefaglige problemstillinger
 • løfte opp problemstillinger og avvik i praksis der dette er kjent for koordinator
 • holde seg oppdatert om pågående arbeid med barnefaglige spørsmål av generell karakter og informere om dette internt i UDI når det er behov for det
 • bidra til forskning på feltet, samt at relevante konklusjoner fra FOU-prosjekter kan påvirke regelverk og praksis

4. Organisering og nettverksgruppe

Stillingen er plassert i AUA. Koordinatoren møter i ledermøtet i AUA ved behov. All disponering av ressurser skal gå i linjen.

Det er opprettet en nettverksgruppe med faste representanter fra Region- og mottaksavdelingen (RMA), Asylavdelingen (ASA) og Oppholdsavdelingen (OPA). AUA leder nettverksgruppen. Gruppen skal som utgangspunkt ha faste møter en gang i måneden. Nettverksmedlemmene er koordinatorens kontaktpunkter til avdelingene og skal bidra til målet om god intern involvering i ulike prosesser.

Nettverket skal identifisere og kunne behandle avdelingsovergripende saker, og foreslå videre prosess. Medlemmene vil videre være koordinatorens ressurspersoner på eget fagfelt når det gjelder utviklingsarbeid, høringer og arbeid med interne og etatsovergripende problemstillinger. Koordinator har ansvar for å utarbeide saksliste og innkalle til møter, men alle avdelingene kan melde inn generelle problemstillinger de mener bør behandles i nettverket. Andre avdelinger og prosjekter kan involveres ved behov. Medlemmene i nettverksgruppen skal holde sin avdeling oppdatert og orientert om arbeidet i nettverket, herunder spørsmål av prinsipiell karakter. Opprettelsen av gruppen skal ikke påvirke den ordinære linjebehandlingen, og avdelingene vil fortsatt være formell mottaker av for eksempel bestillinger.

5. Ressurser

Funksjonen som koordinator utgjør åtte månedsverk.

Deltakelse i nettverket anslås å utgjøre ett dagsverk per måned for hver avdeling.

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Siste endringer
 • Ny: IM 2014-010 Instruks for barnefaglig koordinator i UDI (24.06.2014)

  Instruksen for barnefaglig koordinator i UDI er revidert og i ny versjon. Den nye instruksen tar særlig sikte på å presisere koordinatorens arbeidsoppgaver.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo