Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-015
Dokument-ID : IM 2014-015
Saksnummer : 17/01287-4
Sist endret : 23.03.2018
Dokumentdato : 19.08.2014
Mottakere :

Asylavdelingen

Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for at nyankomne asylsøkere mottar informasjon om de norske lovforbudene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Formålet er å forebygge tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og bistå de som kan være utsatt.

Informasjonen skal gis ved et informasjonsskriv, se vedlegg til denne internmeldingen.[1] Søkere skal underskrive informasjonsskrivet for å bekrefte at de har forstått informasjonen.

2. Hvem skal motta informasjon og underskrive informasjonsskrivet?

Alle asylsøkere som kommer fra land der kjønnslemlestelse og tvangsekteskap praktiseres, med unntak av land i 48-timers prosedyre, skal motta informasjonen. Se vedlagte lister over de aktuelle landene.

Kun søkere over 18 år skal underskrive informasjonsskrivet. Søkere under 18 år skal ikke underskrive, men skal få spørsmål om de har forstått informasjonen. Medfølgende barn skal også motta informasjonen, dersom det er praktisk gjennomførbart og barnets alder og modenhet tilsier det.

3. Hvem skal gi informasjon og innhente underskrift?

 • NOAS

Etter avtale med UDI skal Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) gi informasjon og innhente underskrift i forbindelse med informasjons- og veiledningsprogrammet som de gjennomgår for nyankomne asylsøkere.

 • Saksbehandler i Asylavdelingen

Dersom søkeren ikke har mottatt informasjonen av NOAS, skal Asylavdelingens Koordineringsenhet (KOR) skrive merknad i DUF der det fremgår at søkeren ikke har hatt samtale med NOAS. ASAs saksbehandler skal i slike tilfeller gi informasjon og innhente underskrift under asylintervjuet.

Enslige mindreårige under 14 år tilbys ikke samtale med NOAS, og skal få informasjon under asylintervjuet. Informasjonen skal tilpasses barnets alder og modenhet.

4. Gjennomføring

 • Skriv ut vedlagt informasjonsskriv som inneholder oversettelse til søkerens morsmål eller annet språk søkeren forstår før samtalen.

 • Gi søkeren en innledende forklaring, for eksempel:

Norske myndigheter har bestemt at alle asylsøkere fra land der kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap praktiseres skal få informasjon om at dette er forbudt i Norge. De skal også få informasjon om hvor de kan få hjelp hvis de er utsatt.

Vi har kjennskap til at kjønnslemlestelse / tvangsekteskap forekommer i områder (ev. blant grupper) i hjemlandet ditt.

Jeg skal nå gjennomgå informasjonen. Hvis det er noe du ikke forstår, må du si i fra.

 • Gå gjennom informasjonen med søkeren og spør til slutt om søkeren har forstått informasjonen.

 • Spør om søkeren har spørsmål eller kommentarer til informasjonen. Dersom søkeren har spørsmål, skal det følges opp av den som gir informasjonen. Se UDIs nettsider om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap for mer informasjon og brosjyrer på ulike språk.

 • Gi søkeren kopi av informasjonsskrivet og eventuelt utskrift av brosjyre på aktuelt språk dersom søkeren ønsker mer informasjon. [2]

 • Hvis søkeren er over 18 år: Be søkeren underskrive for å bekrefte at han eller hun har forstått informasjonen.

 • Hvis søkeren ikke ønsker å underskrive: Spør hva som er grunnen og skriv søkerens forklaring i merknadsfeltet.

 • Underskriv for å bekrefte at informasjonen er gitt.

5. Arkivering i DUF

Den siden av informasjonsskrivet som inneholder underskrifter og eventuelle merknader skal arkiveres i Datasystemet for utlending- og flyktningsaker (DUF) som et sensitivt dokument. I merknadsfeltet skrives «Informasjon om lovforbud mot kjønnslemlestelse / tvangsekteskap».

NOAS oversender den siden av informasjonsskrivet som inneholder underskrifter og eventuelle merknader til UDI ved KOR, som arkiverer dokumentet i DUF.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab[1] Informasjonsskrivet om forbud mot kjønnslemlestelse er oversatt til arabisk, fransk, engelsk, sorani, somali, amharisk, tigrinia, swahili, oromo. Informasjonsskrivet om forbud mot tvangsekteskap er oversatt til urdu, arabisk, fransk, engelsk, tyrkisk, farsi, dari, somali, sorani, tamil, pashto, tigrinia, bengali, russisk, oromo, amharisk, nord-kurdisk (kurmanji/badini), uzbekisk, swahili, hindi.

[2] Helsedirektoratets brosjyre om helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse gir kortfattet informasjon om kjønnslemlestelse (oversatt til arabisk, fransk, somali og engelsk). Bufdirs brosjyre om konvensjoner og lover om tvangsekteskap gir en kort oversikt over aktuelt lovverk om tvangsekteskap, og inneholder kontaktinformasjon til hjelpeinstanser (oversatt til arabisk, engelsk, farsi, pashto, russisk, somali, sorani, tyrkisk og urdu)

Siste endringer
 • Endret: IM 2014-015 Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (23.03.2018)

  Punkt 3 i internmeldingen er endret fordi det ikke lenger gis informasjon om lovforbud i ankomstsamtalen.

 • Endret: IM 2014-015 Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (16.01.2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Endret: IM 2014-015 Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (14.10.2014)

  ASAs internmelding om hvilken informasjon nyankomne asylsøkere skal få om forbudene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er oppdatert. Det er nå retningslinjer for hvem som skal gi informasjon til enslige mindreårige under 16 år, og den nedre aldersgrensen på 12 år for å gi denne informasjonen er fjernet. Ellers er landene i 48-timersprosedyren tatt ut av landlistene i vedlegg 1 og 2, og nå ligger informasjonsskrivene på de ulike språkene samlet i vedlegg 3 og 4.

 • Ny: IM 2014-015 Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (19.08.2014)

  Ny internmelding for Asylavdelingen som gir retningslinjer for formidlingen av informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Ansvaret er nå overført fra Politiets utlendingsenhet til UDI. NOAS er gitt i oppgave å gi informasjonen, men saksbehandlere i ASA skal gi informasjonen under asylintervjuet i de tilfeller der søkere ikke har mottatt informasjon fra NOAS. Informasjonsskrivene som skal benyttes er også revidert og listene over aktuelle nasjonaliteter er oppdatert, se vedlegg. Flere oversettelser av informasjonsskrivene vil bli publisert ettersom de blir klare.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo