Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-018
Dokument-ID : IM 2014-018
Saksnummer : 17/01957-1
Sist endret : 15.05.2017
Dokumentdato : 03.11.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre


1. Innledning

2. Når kommer Dublin III-forordningen til anvendelse?

2.1 Den enslige mindreårige har familiemedlemmer eller slektninger i en annen medlemsstat

2.1.1 Vurdering av slektskapet

2.2 Den enslige mindreårige har ikke familiemedlemmer eller slektninger i en annen medlemsstat

2.3 Den enslige mindreårige har fått innvilget flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse i en annen medlemsstat

3. Bosetting

4. Saksforberedelser i UDI

4.1 Aldersundersøkelse

4.2 Informasjon fra andre land (artikkel 34-søk)

5. Ansvarsfastsettelse: Hvilket medlemsland er ansvarlig for å realitetsbehandle søknaden om beskyttelse?

5.1 Anmodning til mulig ansvarsland

5.2 Bestridelse

5.3 Anmodning fra andre medlemsland

6. Vurdering og fastsettelse av alder

7. Når fattes Dublin-vedtak?

7.1 Unntak fra Dublin-behandling

7.2 Vurdering av barnets beste

8. Kommunikasjon med fylkesmannen

1. Innledning

Denne internmeldingen gir retningslinjer for behandling av saker som omhandler enslige mindreårige asylsøkere i Dublin-prosedyre.

2. Når kommer Dublin III-forordningen til anvendelse?

Enslige mindreårige asylsøkere behandles etter andre regler enn voksne asylsøkere under Dublin III-forordningen. Det er kun artiklene 8, 16 og 17 som regulerer de tilfellene der saken til en enslig mindreårig skal Dublin-behandles. Dublin-behandling etter artiklene 16 og 17 blir ikke omtalt nærmere her.

2.1 Den enslige mindreårige har familiemedlemmer eller slektninger i en annen medlemsstat

Når den enslige mindreårige har familiemedlemmer som nevnt i artikkel 2 (g) eller søsken som befinner seg i en annen medlemsstat, er denne medlemsstat ansvarlig for å behandle søknaden om beskyttelse forutsatt at dette er til barnets beste, jf. artikkel 8 (1).

Når den enslige mindreårige har slektninger som nevnt i artikkel 2 (h) som befinner seg i en annen medlemsstat, og det er fastslått at slektningen kan ta seg av vedkommende, er denne medlemsstat den ansvarlige forutsatt at dette er til barnets beste, jf. artikkel 8 (2).

Når den enslige mindreårige har familiemedlemmer, søsken eller slektninger som befinner seg i mer enn én medlemsstat, skal ansvarlig medlemsstat avgjøres ut fra hva som er til barnets beste, jf. artikkel 8 (3).

2.1.1 Vurdering av slektskapet

Ved vurderingen av om den anførte relasjonen skal legges til grunn, kreves det sannsynlighetsovervekt. Søkeren har ansvaret for å sannsynliggjøre slektskapet, men saksbehandleren skal ta hensyn til at søkeren er et barn ved vurderingen av hvilke bevis som kreves. I noen tilfeller kan det innhentes DNA-test, se RS 2010-035.

2.2 Den enslige mindreårige har ikke familiemedlemmer eller slektninger i en annen medlemsstat

Når den enslige mindreårige ikke har familiemedlemmer eller slektninger i et europeisk land og har søkt om beskyttelse i mer enn én medlemsstat, er ansvarlig medlemsstat som hovedregel det landet hvor søkeren befinner seg, jf. artikkel 8 (4).

Dette gjelder ikke dersom søkeren har fått avslag på søknaden om beskyttelse i den andre medlemsstaten, jf. Justis- og beredskapsdepartementets instruks 2013-003-GI. Da er ansvarlig medlemsstat det landet hvor søknaden ble realitetsbehandlet.

Innvilget opphold på humanitært grunnlag etter realitetsbehandling i et annet medlemsland behandles på samme måte som avslag.

2.3 Den enslige mindreårige har fått innvilget flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse i en annen medlemsstat

Dublin III-forordningen kommer ikke til anvendelse i de tilfeller der den enslige mindreårige er innvilget flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse etter realitetsbehandling i et annet medlemsland. I disse tilfellene fatter UDI vedtak etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Punkt 5 og 7 i denne internmeldingen kommer ikke til anvendelse i slike saker.

3. Bosetting

Enslige mindreårige asylsøkere med sak i Dublin-prosedyre får som regel plass i transittmottak for enslige mindreårige. Etter resultat av aldersundersøkelsen foreligger skal RMAs regionkontor fordele søkere til ordinære mottak for enslige mindreårige i samråd med Dublinenheten i ASA, i tråd med IM 2013-009 Retningslinjer for Region- og mottaksavdelingens arbeid med enslige mindreårige. RMA kan gjøre unntak blant annet når søkeren vurderes som åpenbart overårig eller i situasjoner med presset kapasitet i mottakssystemet.

4. Saksforberedelser i UDI

4.1 Aldersundersøkelse

Søkeren skal få tilbud om aldersundersøkelse, se RS 2010-183. Dette gjelder likevel ikke dersom søkeren fremlegger verifiserbare identitetsdokumenter som bekrefter oppgitt alder, eller søkeren åpenbart er under 18 år.

Når resultatet på aldersundersøkelsen har kommet, skal BFE sende en intern melding til oppgaveboksen «Dublin 3 – ema – aldersundersøkelse» i DUF. Dublinenheten sender resultatet til advokat og representant, med rimelig svarfrist.

4.2 Informasjon fra andre land (artikkel 34-søk)

Samtidig som UDI venter på resultat fra aldersundersøkelsen, skal en saksbehandler i Dublinenheten vurdere videre saksgang. Hvis opplysningene i saken tilsier at det er nødvendig med mer informasjon fra andre medlemsland, sendes oppgaven til «Dublin 3 – artikkel 34 – til» med utfyllende beskrivelse om hva slags informasjon som ønskes. Informasjon som er særlig relevant er

 • registrert identitet og alder i medlemslandet
 • om det har blitt gjennomført en aldersundersøkelse og eventuelt resultatet av denne
 • søkerens status i medlemslandet
 • om søkeren har familie i det aktuelle medlemslandet eller om myndighetene har informasjon om familiemedlemmer i andre europeiske land

Saksstøttende team i Dublinenheten skal sende søket til de aktuelle medlemslandene. Etter utsendelse returneres oppgaven til «Dublin 3 – ema – aldersundersøkelse». Medlemslandene har fem uker på seg å svare på slike henvendelser.

Artikkel 34 gir også en adgang til å be et annet medlemsland om informasjon som gjelder realitetsbehandlingen av en sak. BFE kan be Dublinenheten om å sende artikkel 34-søk dersom de vil ha informasjon om identitet/ID-dokumenter, familiemedlemmer, asylgrunnlag og grunnlaget for avgjørelser som er tatt i saken.

Når UDI ber om kopi av dokumenter, asylgrunnlag eller grunnlaget for avgjørelser som er tatt i saken må samtykkeskjema som søkeren signerte under politiregistreringen legges ved i artikkel 34-søket.

Nærmere retningslinjer om artikkel 34-søk fremgår av IM 2013-014 Rutiner for håndtering av mulig Dublinsak (DM).

5. Ansvarsfastsettelse: Hvilket medlemsland er ansvarlig for å realitetsbehandle søknaden om beskyttelse?

5.1 Anmodning til mulig ansvarsland

Dublinenheten skal så raskt som mulig anmode ansvarlig medlemsstat om å ta ansvar for søkeren når søkeren

 • er enslig mindreårig og har familie eller slektninger i medlemsstaten,
 • er enslig mindreårig og har fått avslag på søknaden om beskyttelse i medlemsstaten, eller
 • anses som voksen

Dublinenheten kan sende anmodning selv om resultat fra aldersundersøkelse eller svar fra artikkel 34-søk ikke foreligger. Dersom det ikke foreligger et svar på artikkel 34-søk i saken før anmodning sendes, skal Dublinenheten be om tilsvarende informasjon i anmodningen.

Det må opplyses i anmodningen

 • at søkeren hevder å være mindreårig,
 • om resultatet av foretatt aldersundersøkelse eller andre aldersvurderinger, og
 • om vi har informasjon om annen familie i Europa.

Når det er grunnlag for å sende anmodning til ansvarlig medlemsland, skal saksstøttende team på Dublinenheten tildele advokat. På tidspunktet for anmodning må prosedyrekoden være ED. Saksbehandleren sender underretning om anmodning til advokat og representant så fremt PU ikke informerte om mulig Dublin-behandling under registreringen av søknaden.

5.2 Bestridelse

Dersom den anmodede medlemsstat ikke samtykker til overtakelse eller tilbaketakelse kan Dublinenheten bestride avslaget på samme måte som i vanlige Dublinsaker, se RS 2014-001 punkt 2.2.2. Dette gjelder også når avslaget skyldes at medlemslandene har ulik praksis om behandling av enslige mindreårige asylsøkere under Dublin III-forordningen, se spesielt instruks 2013-003-GI.

Dublinenheten skal i alle tilfeller som berører et barn vektlegge hensynet til barnet og ønsket om en rask avklaring. Når Dublinenheten bestrider et avslag skal enheten samtidig vurdere om søkeren bør intervjues av BFE for å unngå unødvendig ventetid. Dublinenheten varsler BFE om at søkeren kan intervjues, mens BFE avventer med å fatte realitetsvedtak frem til søkerens Dublin-status er avklart.

5.3 Anmodning fra andre medlemsland

Når Dublinenheten mottar en anmodning om overtakelse etter artikkel 8 (1) til (3) skal saksbehandleren vurdere om slektskapet er sannsynliggjort i tråd med punkt 2.1, og barnets beste i tråd med punkt 7.2 så langt det passer. Dersom saksbehandleren mener at anmodningen inneholder for lite informasjon til å ta en beslutning skal saksbehandleren vurdere å ta kontakt med det anmodende landet og oppklare saken per telefon for å unngå unødvendig saksbehandlingstid.

Når Dublinenheten mottar en anmodning om tilbaketakelse etter artikkel 18 jf. artikkel 8 (4) skal saksbehandleren i utgangspunktet akseptere eller avslå anmodningen i tråd med instruks 2013-003-GI.

6. Vurdering og fastsettelse av alder

Dublinenheten skal vurdere søkerens alder etter gjeldende retningslinjer i PN 2012-011 punkt 3 med unntak av punkt 3.1. Det er søkerens alder på søknadstidspunktet som er avgjørende for Dublin-behandling. Dersom det legges til grunn at søkeren var under 18 år på søknadstidspunktet, gjelder reglene om ansvarsfastsettelse i Dublin III-forordningen som om søkeren er mindreårig, selv om han eller hun har fylt 18 år før vedtak fattes av UDI.

I utgangspunktet skal resultatet fra aldersundersøkelsen foreligge før det tas stilling til søkerens alder. Dersom undersøkelsen gir uttrykk for tvil, skal dette komme søkeren til gode.

Dublinenheten skal foreta en konkret helhetsvurdering av søkerens alder. I tillegg til det som fremgår av PN 2012-011 punkt 3.2, er andre relevante momenter:

 • oppgitt og registrert alder i andre medlemsland
 • resultatet av en aldersundersøkelse i et annet medlemsland

I hvilken grad slike resultater vektlegges avhenger av metoden som er brukt for å fastsette alderen i medlemslandet. Ved tvil om alder kan Dublinenheten konferere med BFE.

Dublinenheten kan endre alder ved vedtak uten aldersundersøkelse dersom

 • det er åpenbart avvik fra oppgitt alder,
 • det foreligger en medisinsk aldersundersøkelse i et annet medlemsland som UDI anser som forsvarlig, eller
 • det foreligger andre sterke indikasjoner på at oppgitt alder ikke er korrekt

Dersom Dublinenheten tillegger opplysninger som ikke er kjent for søkeren stor vekt i vurderingen, skal UDI informere søkeren om dette og gi ham eller henne anledning til å uttale seg. Opplysningene skal sendes til søkerens advokat og representant med rimelig svarfrist.

7. Når fattes Dublin-vedtak?

Dublinenheten skal fatte vedtak etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b når det foreligger sannsynlighetsovervekt for at søkeren er:

 • over 18 år, ansvarlig medlemsstat har akseptert å ta søkeren tilbake som voksen (Dublin III-forordningen artikkel 12-14 og 18 gjelder fullt ut) og unntaksbestemmelsen i utlendingsforskriften § 7-4 kommer ikke til anvendelse,
 • mindreårig, ansvarlig medlemsstat bekrefter at søkeren har familiemedlemmer eller slektninger der, medlemsstaten aksepterer å ta ansvar for søkeren etter artikkel 8 (1) eller (2), og overføring er til beste for barnet, eller
 • mindreårig, har fått behandlet søknad om beskyttelse i en annen medlemsstat, ansvarlig medlemsstat har akseptert å ta søkeren tilbake etter artikkel 18, og unntaksbestemmelsen i utlendingsforskriften § 7-4 kommer ikke til anvendelse. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen.

I vedtak som berører barn skal det fremkomme hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon, herunder hvordan hensynet til barnets beste er vektlagt, jf. utlendingsforskriften § 17-1a.

Dublinenheten skal ikke fatte vedtak etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b når det foreligger sannsynlighetsovervekt for at søkeren er mindreårig og en annen medlemsstat har opplyst at søkerens søknad om beskyttelse ikke er blitt ferdigbehandlet der. Dublinenheten skal oversende saken til BFE for realitetsbehandling. Dublinenheten endrer prosedyrekode til EM og sender oppgaven til «BFE – venter på booking» med teksten «Til realitetsbehandling» i merknadsfeltet.

7.1 Unntak fra Dublin-behandling

Selv om ansvar er etablert har Norge anledning til å ta en sak til realitetsbehandling, jf. artikkel 17 (1) og utlendingsloven § 32 annet ledd. Saken skal unntas fra Dublin-behandling dersom søkeren har en tilknytning til riket som gjør at Norge er nærmest til å realitetsbehandle søknaden om beskyttelse, eller det foreligger særlige grunner, jf. utlendingsforskriften § 7-4. I saker som berører enslige mindreårige asylsøkere er terskelen for å unnta saken fra Dublin-behandling noe lavere enn for voksne. For en nærmere anvisning på vilkårene om tilknytning og særlige grunner, se RS 2014-001 punkt 3.2.

7.2 Vurdering av barnets beste

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn og som foretas av norske myndigheter, jf. Barnekonvensjonen artikkel 3. Hensynet til barnets beste skal veie tungt i enhver vurdering, men det må likevel foretas en avveining mot andre hensyn, herunder innvandringsregulerende hensyn.

Medlemsstatene skal også etter Dublin III-forordningen respektere hensynet til barnets beste i alle prosedyrer som er fastsatt i forordningen, se artikkel 6 (1). UDI skal foreta en konkret helhetsvurdering av individuelle forhold for å avgjøre om en sak skal unntas fra Dublin-behandling. I vurderingen av barnets beste skal det i henhold til artikkel 6 (3) særlig tas hensyn til:

 • mulighetene for familiegjenforening
 • den mindreåriges trivsel og sosiale utvikling
 • sikkerhetshensyn, særlig dersom det er en risiko for at barnet er offer for menneskehandel
 • den mindreåriges egen mening avhengig av dens alder og modenhet

I vurderingen av om saken skal unntas fra Dublin-behandling kan det også legges vekt på:

 • barnets alder
 • barnets behov for stabilitet og kontinuitet
 • barnets fysiske og psykiske helsetilstand
 • barnets oppholdstid i og tilknytning til Norge, herunder igangsatte oppfølgingstiltak fra barnevernet
 • barnets oppholdstid i og tilknytning til ansvarslandet
 • mottaksforholdene i ansvarslandet

8. Kommunikasjon med fylkesmannen

I juli 2013 gikk ansvaret for å tildele representanter og verger over til fylkesmannen. UDI er derfor ansvarlig for å underrette fylkesmannen når søkerens alder, prosedyrekode eller status i saken endres. Kommunikasjonen skal skje per kryptert e-post til fylkesmannen i fylket der søkeren bor.

Dersom søkeren sendes til realitetsbehandling i BFE og prosedyrekoden endres fra ED til EM, skal Dublinenheten sende en melding om dette per e-post.

Når en søker blir vurdert som overårig, endrer Dublinenheten normalt alder når det fattes vedtak. Dublinenheten skal sende en kopi av oversendelsesbrevet til fylkesmannen.

Når søkeren blir vurdert som mindreårig på vedtakstidspunktet, sender Dublinenheten beskjed til fylkesmannen dersom vi ikke samtykker til utsatt iverksettelse (behandling etter Dublin II-forordningen). Etter Dublin III-forordningen har UNE ansvaret for å orientere fylkesmannen i slike saker.

Representanten har tilgang til alle saksdokumenter og skal bli satt i kopi ved underretning, vedtak og klage.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
 • Endret: IM 2014-018 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre (15.05.2017)

  Internmeldingen er endret ved at det er fjernet tekst som gjelder ankomstsamtale, i og med at de som er i Dublin-behandling ikke får dette tilbudet lenger. Språket i internmeldingen er også oppdatert.

 • Ny: IM 2014-018 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre (03.11.2014)

  Ny internmelding til UDI som gir retningslinjer for behandlingen av saker som omhandler enslige mindreårige asylsøkere i Dublin-prosedyre.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo