Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2015-002
Dokument-ID : IM 2015-002
Saksnummer : 14/4584-3
Dokumentdato : 22.01.2015
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Rutiner for annenhåndsbehandling i Oppholdsavdelingen

1. Formål og avgrensning

Internmeldingen fastsetter og tydeliggjør rutiner og ansvar for annenhåndsbehandling i Oppholdsavdelingen. Annenhåndsbehandling i denne internmeldingen har som formål å heve saksbehandlerens kompetanse, og innebærer at en saksbehandler som et ledd i saksbehandlingen får sakene sine vurdert av enhetsleder eller en medarbeider som enhetsleder utpeker. Enhetsleder har ansvaret for organiseringen av annenhåndsbehandlingen i sin enhet.

Områdene og enhetene kan beslutte at visse typer saker, f.eks. spesielle tvilssaker, skal vurderes av enhetsleder eller en annenhåndsbehandler på enheten. Denne situasjonen faller utenfor denne internmeldingen. Formålet med slike ordninger vil typisk være å sikre en enhetlig praksis, og ikke kompetanseheving for den enkelte medarbeideren.

Internmeldingen omhandler ikke de tilfeller hvor en sak eskaleres og må behandles i linjen. Linjebehandling er regulert i IM 2011-009.

Annenhåndsbehandling er ett av flere virkemidler som skal sikre at saksbehandlingen i avdelingen er i tråd med standardene for god saksbehandling.

2. Annenhåndsbehandlere: utvelgelse og oppgaver

Enhetsleder utpeker én eller flere medarbeidere som skal fungere som annenhåndsbehandlere i enheten. Enhetsleder skal se hen til den aktuelle medarbeiderens faglige nivå.

Annenhåndsbehandleren skal holde enhetsleder orientert om utviklingen til medarbeidere vedkommende har ansvar for å følge opp.

3. Når skal annenhåndsbehandling benyttes?

Enhetsleder beslutter om en medarbeider skal legge saker i annenhånd. Annenhåndsbehandling er særlig aktuelt i følgende situasjoner:

 • Medarbeideren er under opplæring. Typisk vil det være aktuelt for nyansatte og medarbeidere som har flyttet mellom avdelinger, områder eller enheter.
 • Medarbeideren har av andre grunner behov for å heve kompetansen sin innenfor et saksfelt.

Enhetsleder skal til enhver tid ha oversikt over hvilke medarbeidere i enheten som legger saker i annenhånd.

Annenhåndsbehandling skal synliggjøres ved at vedtaket i saken har to underskrifter, eller ved at det fremgår av et notat i saken at den er behandlet i annenhånd.

4. Når skal annenhåndsbehandling opphøre?

Enhetsleder beslutter opphør av bruk av annenhåndsbehandling.  Avgjørelsen tas i samråd med annenhåndsbehandleren. Annenhåndsbehandlingen skal ikke avsluttes før medarbeideren behandler sakene i tråd med standardene for god saksbehandling som gjelder for de aktuelle sakstypene. Opphør av bruk av annenhåndsbehandling kan også skje gradvis.

Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen

Siste endringer
 • Ny: IM 2015-002 Rutiner for annenhåndsbehandling i Oppholdsavdelingen (22.01.2015)

  Internmeldingen fastsetter og tydeliggjør rutiner og ansvar for annenhåndsbehandling som kompetansehevingstiltak i Oppholdsavdelingen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo