Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2015-004
Dokument-ID : IM 2015-004
Saksnummer : 14/4472-6 (17/02067)
Sist endret : 08.03.2019
Dokumentdato : 27.04.2015
Mottakere :

Asylavdelingen

Rutiner for bekreftelse på opphold på samme vilkår i fornyelsesaker

1. Innledning

Denne internmeldingen har som formål å klargjøre rutinene for å gi rett til opphold på samme vilkår mens en søknad om fornyelse er til behandling i Asylavdelingen. Bekreftelsen kan sendes direkte til søkeren eller den offentlige instansen som etterspør informasjonen for eksempel NAV, skattekontor og lignende.

Når Asylavdelingen mottar en søknad om fornyelse skal det umiddelbart sendes ut bekreftelse på opphold på samme vilkår, dersom søkeren fyller kriteriene for dette. Det samme gjelder fornyelsessaker som er til behandling og hvor bekreftelsesbrev ikke er sendt ut tidligere. Bekreftelsen sendes rutinemessig ut maskinelt (ADA).

Begrepet «opphold på samme vilkår» betyr i denne sammenheng at personen har rett til å oppholde seg og arbeide i Norge mens søknaden om fornyelse er til behandling.

Utlendingsloven (utl) § 61 sjette og syvende ledd regulerer en utlendings rett til fortsatt opphold på samme vilkår mens søknad om fornyelse er til behandling. Utlendingsforskriften (utf) § 10-25 gir retningslinjer for når utlendingen kan få opphold på samme vilkår når en person har søkt om fornyelse av en fornybar tillatelse senere enn én måned etter utløpet av tidligere tillatelse.

Internmeldingen omhandler ikke bekreftelse på lovlig opphold for å kunne inngå ekteskap i Norge. Dette reguleres av RS 2014-021 «Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a». Internmeldingen omhandler ikke bekreftelse på opphold på samme vilkår ved søknad om fornyelse av § 74 tillatelser.

2. Søkt tidligere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse

Personen har rett på opphold på samme vilkår inntil søknaden om fornyelse er avgjort, hvis den forrige tillatelsen var fornybar og han har søkt om fornyelse tidligere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse. Dette følger av utl § 61 sjette ledd.

3. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse

Dette punktet omhandler søknad om fornyelse på samme grunnlag.

Etter retningslinjene i utf § 10-25 skal saksbehandler legge vekt på om søknaden kan påregnes innvilget i vurderingen om personen skal få opphold på samme vilkår når han eller hun har søkt fornyelse for sent. I asylsaker vil tillatelsen ofte bli fornyet selv der vedkommende har søkt for sent. Retningslinjene etter utf § 10-25 tilsier derfor at saksbehandler kan gi bekreftelse på opphold på samme vilkår selv der personen har søkt fornyelse for sent. Se for øvrig punkt 3.2 for tilfeller der søkeren har søkt fornyelse senere enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse.

Videre skal man etter retningslinjene i utf § 10-25 legge vekt på om tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I alle fornyelsessaker etter utl § 28 vil tillatelsen danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I saker som er begrenset etter utl § 38 femte ledd vil tillatelsen ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I motsetning til de fleste andre saker der det blir gitt slike begrensinger er imidlertid formålet et varig opphold. De fleste av disse fornyelsessøknadene kan påregnes innvilget. Det vil derfor vanligvis være grunnlag for å gi bekreftelse på opphold på samme vilkår i disse sakene, jf utf § 10-25. 

De vurderingene som ligger til grunn for følgende typetilfeller i dette IMet, er begrunnet i de ovenfornevnte momentene.

3.1. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse eller etter utløpet av tidligere tillatelse

Hvis ikke annet følger av punktene under så skal personer som har søkt fornyelse senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse i utgangspunktet få bekreftelse på lovlig opphold.

3.2. Søkt senere enn seks måneder etter utløpet av tillatelsen

Dersom personen søker fornyelse senere enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse, så skal personen ikke få bekreftelse på opphold på samme vilkår. I disse sakene bør enheten sende ut et brev til vedkommende der det fremgår at personen ikke har opphold på samme vilkår som tidligere og derfor ikke har rett til å arbeide i Norge mens søknaden om fornyelse er til behandling.

3.3. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse og det er åpenbart at søknaden om fornyelsen skal avslås

I saker der personen har søkt om fornyelse senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse, og det er åpenbart ut fra sakens dokumenter at fornyelsen skal avslås, så skal ikke personen få rett på opphold på samme vilkår frem til søknaden om fornyelse blir behandlet. Et eksempel på tilfelle det vil være åpenbart at søknaden ikke skal fornyes, er der grunnlaget for førstegangstillatelsen ikke lenger er til stede, jf utl § 61 første ledd. Dette eksemplet gjelder imidlertid kun ved behandlingen av fornyelser etter utl § 38, og ikke ved utl § 28. Se for øvrig punkt 3.4 og 3.5.

3.4. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse og har vedtak om utvisning

Dersom en person har fått vedtak om utvisning og har søkt fornyelse senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse, så skal personen ikke få bekreftelse på opphold på samme vilkår. Når en person har fått vedtak om utvisning, vil utvisningsvedtaket være en omstendighet som gir grunn til å nekte vedkommende opphold i riket, jf utl § 61 første ledd, jf § 59. Fornyelsessøknaden vil derfor ikke kunne «påregnes innvilget» etter utf § 10-25 og personen skal av den grunn ikke få bekreftelse på opphold på samme vilkår. Også i saker der en person med § 28-tillatelse har fått vedtak om utvisning, vil ikke fornyelsessøknaden kunne «påregnes innvilget» jf utf § 10-25, men i disse sakene vil personen oftest også ha fått sin oppholdstillatelse tilbakekalt, se punkt 3.5.

3.5. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse og har vedtak om tilbakekall

Dersom en person har fått vedtak om tilbakekall og har søkt fornyelse senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse, så skal personen ikke få bekreftelse på opphold på samme vilkår. Bakgrunnen for denne praksisen er at ved tilbakekall er ikke lenger grunnlaget for tillatelsen til stede, og søkeren vil derfor ikke få fornyet sin oppholdstillatelse etter utl §§ 28 eller 38. Fornyelsessøknaden kan i disse tilfellene ikke «påregnes innvilget» etter utf § 10-25.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen 
 

Siste endringer
 • Endret: IM 2015-004 Rutiner for bekreftelse på opphold på samme vilkår i fornyelsesaker (08.03.2019)

  Det er lagt inn en presisering under innledningen om at bekreftelsen på opphold på samme vilkår sendes rutinemessig ut maskinelt (ved hjelp av roboten ADA).

 • Endret: IM 2015-004 Rutiner for bekreftelse på opphold på samme vilkår i fornyelsesaker (14.06.2017)

  Internmeldingen er oppdatert med et nytt avsnitt under innledningen. Ved søknad om fornyelse skal Asylavdelingen sende ut en bekreftelse på opphold på samme vilkår, dersom søkeren fyller kriteriene for dette.

 • Ny: IM 2015-004 Rutiner for bekreftelse på opphold på samme vilkår i fornyelsesaker (27.04.2015)

  Ny internmelding til Asylavdelingen med rutiner for når en person kan få bekreftelse på opphold på samme vilkår mens en søknad om fornyelse er til behandling.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo