Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2018-002
Dokument-ID : IM 2018-002
Saksnummer : 17/02331-19
Sist endret : 23.09.2019
Dokumentdato : 20.02.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI


1. Innledning

2. Generelt om koordinatorrollen

3. Koordinatoren i Analyse- og utviklingsavdelingen

4. Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel

5. Koordinatorer i fagavdelingene

6. Kontaktpersoner i fagavdelingene

6.1 Kontaktpersoner i Oppholdsavdelingen

6.2 Kontaktpersoner i Asylavdelingen

6.3 Kontaktpersoner i Region- og mottaksavdelingen

1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) ved Regelverksenheten (RVE) har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet mot menneskehandel.

Arbeidet organiseres av en koordinator som er plassert i RVE, som leder et internt fagnettverk mot menneskehandel. Denne internmeldingen definerer koordinatorens ansvar og oppgaver, samt angir retningslinjer for UDIs organisering av arbeidet i nettverket.

Internmeldingen definerer også ansvar og oppgaver for medlemmene i nettverket.

2. Generelt om koordinatorrollen

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

Koordinatoren skal være orientert om virksomhetens arbeid på fagfeltene. Funksjonen skal også bidra til å identifisere og videreformidle problemstillinger som berører avdelingene. Koordinatoren kan ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift på ulike prosesser på feltet.

3. Koordinator i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA)

Koordinatoren i AUA skal:

 • lede arbeidet i det interne fagnettverket

 • holde oversikt over arbeidet mot menneskehandel i UDI, og være oppdatert på praksis, trender og utvikling

 • ta initiativ til forbedringstiltak og kompetanseheving på feltet i UDI

 • sikre at UDIs interne retningslinjer legger godt til rette for at UDI identifiserer mulige ofre og følger dem opp med relevante tiltak

 • sikre at UDI gir gode faglige tilbakemeldinger på høringer, bestillinger og forespørsler som berører menneskehandel

 • koordinere UDIs oppfølging av tiltak i handlingsplaner på feltet og rapportere på dette

 • samordne UDIs innspill til den årlige rapporteringen til Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM)

 • slette karakteristikkoden "MH" fra aktuelle saker i DUF når saken er rapportert inn til KOM og det ikke lenger er behov for koden. Slettingen foregår normalt en gang i året etter at KOM sin rapport er offentliggjort

 • veilede og svare på henvendelser på fagfeltet internt og eksternt

 • delta i relevante prosesser og samarbeidsfora internt og eksternt

 • videreutvikle samarbeid med andre etater og frivillige organisasjoner og synliggjøre UDIs arbeid mot menneskehandel

 • holde seg oppdatert på forskning på fagfeltet

4. Organiseringen av nettverket mot menneskehandel

Koordinatoren i AUA leder arbeidet i UDIs nettverk mot menneskehandel.

Hovedformålet med nettverket er å sikre at avdelingene har saksbehandlere med særlig kunnskap om menneskehandel, slik at UDI kan identifisere mulige ofre, gi dem god oppfølging og fatte riktige vedtak. Medlemmene i nettverket vil også kunne veilede andre saksbehandlere og slik dele sin kompetanse.

Kjernen i nettverket er koordinatorene i AUA, Oppholdsavdelingen (OPA), Asylavdelingen (ASA) og Region- og mottaksavdelingen (RMA). Koordinatorene skal ha tett kontakt i det daglige arbeidet, og har faste møter en gang i måneden.

Det øvrige nettverket består av kontaktpersoner fra OPA, ASA og RMA. Disse skal ta særlig ansvar for enkeltsaker der søkere kan være ofre for menneskehandel. Hele nettverket møtes minst fire ganger i året. RMAs kontaktpersoner som har arbeidssted andre steder i landet deltar på møtene ved behov eller når dette er hensiktsmessig.
Nettverket vil

 • fokusere på kompetanseheving, og slik styrke medlemmenes kunnskap og trygghet i rollen

 • lære av hverandre gjennom faglig diskusjon om problemstillinger i enkeltsaker

 • identifisere prinsipielle problemstillinger som oppstår i enkeltsaker og ta initiativ til avklaring

 • bidra til lik praksis, god samordning, god informasjonsflyt og helhetlig forståelse for feltet på tvers av avdelingene

Medlemmene kan melde inn generelle problemstillinger de mener bør diskuteres i nettverket.

Ved behov kan enkelte av medlemmene i nettverket samles utenom nettverksmøtene. Dette kan være nødvendig ved høringsrunder, hastebestillinger, spesielle problemstillinger, eller for å gi veiledning i særlig vanskelige eller prinsipielle enkeltsaker. Avgjørelser i enkeltsaker tas i linja.

5. Koordinatorer i fagavdelingene

Det skal være en koordinator for menneskehandel i henholdsvis OPA, ASA og RMA. OPAs koordinator er plassert i Område for utvisning, ASAs koordinator er plassert i ASA fagstab, og RMAs koordinator er plassert i RMAs fagstab.

Koordinatorene skal:

 • holde oversikt over arbeidet mot menneskehandel i avdelingen, og være oppdatert på praksis, trender og utvikling

 • ta initiativ til forbedringstiltak og kompetanseheving på feltet i avdelingen

 • bidra til at UDI gir gode faglige tilbakemeldinger på høringer, bestillinger og forespørsler som berører menneskehandel

 • sikre at avdelingens interne retningslinjer er oppdatert, og at de legger godt til rette for at UDI identifiserer mulige ofre og følger dem opp med relevante tiltak

 • veilede og svare på henvendelser på avdelingens fagfelt og i enkeltsaker, internt og eksternt

 • delta i relevante prosesser og samarbeidsfora internt og eksternt

 • holde UDIs koordinator orientert om avdelingens praksis i menneskehandelsaker, prinsipielle problemstillinger i enkeltsaker, og generelt arbeid på feltet i avdelingen

I tillegg har hver koordinator avdelingsspesifikke ansvarsområder:

 • Koordinatoren i OPA har et særskilt ansvar for porteføljene refleksjonstillatelse og begrenset oppholdstillatelse. Dette inkluderer rapportering av statistikk og tendenser til linja og til koordinator i AUA. Koordinatoren er UDIs kontaktpunkt for eksterne henvendelser som gjelder søknader om refleksjon eller begrenset oppholdstillatelse.

 • Koordinatoren i ASA skal bidra til god tilrettelegging under asylintervjuer og sikre rask behandling av prioriterte saker.

 • Koordinatoren i RMA skal følge opp kontaktpersonene på regionkontorene gjennom jevnlige skypemøter, sikre at de har tilstrekkelig kunnskap, og veilede dem i enkeltsaker. Koordinatoren skal også påse at UDI tilbyr et godt opplæringsopplegg til ansatte i asylmottakene, for slik å sikre at mottakene har ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å identifisere og følge opp beboere på en god måte.

6. Kontaktpersoner i fagavdelingene

Avdelingene skal ha kontaktpersoner med særlig ansvar for menneskehandelsaker i enheter/områder der det er behov for slik kompetanse. Disse deltar i UDIs nettverk, og bør etter avtale med leder få mulighet til å delta på relevante seminarer og arrangementer som kan bidra til kompetanseheving. 

6.1 Kontaktpersoner i Oppholdsavdelingen

Oppholdsavdelingen har en kontaktperson i Området for familieinnvandring og en i Området for visum, arbeidstillatelser og studiesaker.

Kontaktpersonene skal

 • sikre at området har gode rutiner for identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel, og at rutinene er kjent i området

 • ta initiativ til forbedringstiltak og kompetanseheving på feltet i sitt område

 • veilede interne og eksterne i menneskehandelsaker på deres område

 • gi innspill til arbeid med høringer, retningslinjer og forespørsler som berører menneskehandel på deres område

 • holde avdelingens koordinator orientert om områdets praksis i menneskehandelsaker og prinsipielle problemstillinger og avklaringer i enkeltsaker

6.2 Kontaktpersoner i Asylavdelingen

Asylavdelingen har kontaktpersoner i alle relevante vedtaksenheter, og disse har et særlig ansvar for menneskehandelsaker.

Kontaktpersonene skal

 • bidra til at ASA identifiserer mulige ofre for menneskehandel, og sikre at disse får informasjon om og hjelp til å realisere rettigheter de har til bistand og oppfølging

 • bidra til at ASA tilrettelegger godt i intervjusituasjonen for ofre for menneskehandel som allerede er identifisert, med intervjuere som har særlig kompetanse på feltet

 • bidra til at ASA fatter riktige vedtak i menneskehandelsaker

 • rapportere menneskehandelsaker etter gjeldende rutiner

 • veilede medarbeidere i enheten og avdelingen i menneskehandelsaker, og slik bidra til kompetanseheving

 • holde avdelingens koordinator orientert om praksis i menneskehandelsaker og prinsipielle problemstillinger og avklaringer i enkeltsaker

6.3 Kontaktpersoner i Region og mottaksavdelingen

Returenheten i RMA har en kontaktperson med ansvaret for UDIs samarbeid med IOMs returprogram for sårbare grupper.

RMA har også kontaktpersoner for arbeid mot menneskehandel ved alle UDIs regionkontorer. Kontaktpersonene har jevnlige skypemøter med RMAs koordinator.

Kontaktpersonene skal

 • veilede mottaksansatte i enkeltsaker for å bidra til at mulige ofre for menneskehandel identifiseres, og at disse får informasjon om og hjelp til å realisere rettigheter de har til bistand og oppfølging

 • bidra til kompetanseheving av mottaksansatte og fokus på fagfeltet

 • delta på jevnlige skypemøter med RMAs koordinator og orientere koordinatoren om prinsipielle problemstillinger, utfordringer og trender i arbeidet med å følge opp enkeltsaker

 • ha kunnskap om relevante rutiner og regelverk og delta på relevante kompetansehevingstiltak

 • rapportere menneskehandelsaker etter gjeldende rutiner

 • delta i regionale nettverk på fagområdene

Regionkontor Øst har i tillegg et særskilt ansvar for å ha kontakt med ROSA-prosjektet om plassering av søkere på krisesentre, og å gi beskjed til ASA om at disse sakene skal prioriteres.

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten 

Siste endringer
 • Endret: IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI (23.09.2019)

  Det er lagt til et nytt kulepunkt under koordinatorens oppgaver i punkt 3. Oppgaven henger sammen med det nye vedlegget om rapporteringsrutiner i menneskehandelsaker.

 • Ny: IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI (20.02.2018)

  Ny internmelding om organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI. Internmeldingen definerer ansvar og oppgaver til koordinatoren og fagnettverket i UDIs arbeid mot menneskehandel. Internmeldingen opphever og erstatter RS 2011-007V.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo