Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2018-007
Dokument-ID : IM 2018-007
Saksnummer : 17/04620-8
Dokumentdato : 24.05.2018
Mottakere :

Analyse- og utviklingsavdelingen
Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen
Region- og mottaksavdelingen

Organisering av arbeidet med andre lands praksis


1. Innledning

Denne internmeldingen gir retningslinjer for organiseringen av arbeidet med andre lands praksis i UDI.

I Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI), datert 20.12.2017, bes UDI om å holde Justis- og beredskapsdepartementet orientert om hovedtrekkene i regelverks- og praksisutviklingen i andre sammenlignbare land. Dette innebærer at UDI skal innhente, vurdere og formidle informasjon om andre lands praksis som har relevans og nytte for norsk politikkutvikling på utlendingsfeltet. UDI skal bidra til å sikre at norsk regelverk og praksis er godt avstemt mot andre sammenlignbare land.

Internmeldingen gjelder for Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA), Asylavdelingen (ASA), Oppholdsavdelingen (OPA) og Region- og mottaksavdelingen (RMA).

Internmeldingen opphever IM 2010-061

2. Koordineringsansvar i Internasjonal enhet, AUA

Ansvaret for koordineringen av arbeidet med andre lands praksis ligger i Internasjonal enhet (INE) i AUA. INE koordinerer UDIs deltakelse i og samarbeid med en rekke internasjonale nettverk og fora. Det er i hovedsak gjennom disse nettverkene og foraene UDI utveksler informasjon, kunnskap og erfaringer med andre sammenlignbare land.

INE skal være pådriver i arbeidet med å innhente, vurdere og formidle informasjon om regelverks- og praksisutviklingen i andre land. Dette arbeidet inngår som en integrert del av de oppgavene som ligger til koordinatorene i INE for de ulike nettverkene og foraene. INE koordinerer studier, rapporter og ad hoc-forespørsler som involverer fagavdelingene i UDI og andre etater i utlendingsforvaltningen.

INE har ansvar for helheten i dette arbeidet og vil ivareta intern samordning mellom koordinatorene for de ulike nettverkene og foraene.

I vedlegget til internmeldingen gir vi en nærmere beskrivelse av de ulike nettverkene og foraene, og deres funksjoner. Vedlegget beskriver også fremgangsmåte og rutiner i arbeidet med å innhente informasjon fra andre land gjennom de ulike ad hoc systemene INE administrerer.

3. Fagsjefene er kontaktpersoner i UDIs fagavdelinger

Fagsjefene i ASA, OPA og RMA er kontaktpersoner i fagavdelingene ved både innhenting, vurdering og formidling av informasjon om andre lands praksis.

UDI innhenter informasjon om andre lands praksis til bl.a. praksisforeleggelser, utarbeiding av praksisnotater, prognosearbeid og forberedelse til annet regelverks- og praksisarbeid. I tillegg mottar UDI en rekke bestillinger fra Justis- og beredskapsdepartementet som etterspør informasjon om andre lands praksis på ulike områder. Dersom det er aktuelt for fagavdelingene å innhente informasjonen gjennom de nettverkene og foraene som INE koordinerer, skal bestillingen sendes via fagsjefene til felles postkasse i INE, andrelandspraksis@udi.no. INE sender ut forespørselen gjennom det nettverket som vurderes best egnet til å svare.

Fagsjefene har ansvar for at relevant forskning, rapporter, studier, nyhetsbrev o.l., som omhandler andre lands praksis, blir videreformidlet i egne avdelinger.

Fagstab, fagteam og enhetene i AUA, ASA, OPA og RMA har også ansvar for å identifisere og formidle informasjon om andre lands praksis som kan ha betydning for norsk regelverk- og praksisutvikling. Postkassen andrelandspraksis@udi.no kan også benyttes til dette formålet.

4. Formidling av informasjon om andre lands praksis

Målet med UDIs deltakelse i internasjonale nettverk og fora er å lære av andre lands erfaringer, støtte oppunder utviklingen av en felleseuropeisk politikk på migrasjonsfeltet samt sikre at norsk regelverk og praksis er godt avstemt mot andre sammenlignbare land.

UDIs deltakelse i internasjonale nettverk og fora medfører tidvis omfattende kunnskapsproduksjon og informasjonsstrøm. Formidling av nyttig og relevant informasjon om andre lands praksis skal derfor bearbeides og systematiseres på en mest mulig optimal måte for utlendingsforvaltningen generelt og politiske myndigheter spesielt. INE har ansvar for at særlig relevant og nyttig kunnskap formidles sammen med en kort analyse/sammenstilling av hvordan norsk regelverk og praksis framstår i en europeisk sammenheng. Fagavdelingene skal bidra inn mot utviklingen av slike analyser og sammenstillinger.

Publiserte studier, rapporter, analyser og ad hoc sammenstillinger er tilgjengelig på de ulike nettverkenes nettsider. EMN har i tillegg en norsk nettside under udi.no, der alle relevante EMN produkter publiseres, http://www.emnnorway.no/. Fagavdelingene kan ved behov benytte andrelandspraksis@udi.no for å etterspørre publisert informasjon som ikke er gjort tilgjengelig.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

 
Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Siste endringer
  • Ny: IM 2018-007 Organisering av arbeidet med andre lands praksis (24.05.2018)

    Ny internmelding om organisering av arbeidet med andre lands praksis. Det er Internasjonal enhet som har ansvaret for koordineringen av arbeidet med andre lands praksis. Internmeldingen angir ansvarsfordelingen mellom UDIs avdelinger i dette arbeidet. Det er også publisert et vedlegg om rutiner for ad hoc forespørsler om andre lands praksis. Internmeldingen erstatter og opphever IM 2010-061.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo