Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2008-027
Dokument-ID : PN 2008-027
Saksnummer : 08/3017 (17/02805-3)
Sist endret : 13.07.2017
Dokumentdato : 05.06.2008
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Praksis ved søknad om dispensasjon fra UDIs krav til bemanning/kompetanse i ordinære mottak

1 Innledning

Når situasjonen tilsier det kan Utlendingsdirektoratet (UDI), etter skriftlig søknad, gi en driftsoperatør dispensasjon fra et eller flere av de krav som direktoratet stiller til drift av asylmottak.[1] De regionale enhetene (regionkontorene) i Region og mottaksavdelingen (RMA) behandler søknadene. Direktøren i RMA er ankeinstans.

Dette praksisnotatet gir et eksempel på en dispensasjonssøknad som har vært behandlet, og kan tjene som veiledende eksempel i liknende saker.

2 Saksforhold

Søknad fra kommunal driftsoperatør viser til følgende krav i UDIs RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak

  • ­Pkt 3 d): Mottaket skal sørge for at beboerne har muligheter til å komme i kontakt med ansatte på tider av døgnet hvor mottaket er ubemannet.
  • Pkt 3 e): Mottak med plasser for enslige mindreårige skal være bemannet 24 timer i døgnet.

Mottaket er ubemannet lørdager og søndager mellom 07.00 og 15.00 og har ingen organisert vaktordning i dette tidsrommet. Kommunen viser til at bemanningskravene er nye, og søker derfor om dispensasjon.

3 Vurdering og konklusjon

Enslige mindreårige er en sårbar gruppe, og enkeltindividers behov for voksen tilstedeværelse kan ikke reguleres inn i ordinær arbeidstid. Avdelinger for enslige mindreårige må derfor ha heldøgns bemanning.

Det gis ikke dispensasjon fra kravet i Pkt. 3 e).

Ved at ettermiddags- og nattevakt på avdelingen for enslige mindreårige kan kontaktes av beboerne på den ordinære avdelingen, vil kravet i Pkt. 3 e) være oppfylt. Det forutsettes at beboerne blir gjort kjent med ordningen.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo