Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2012-007
Dokument-ID : PN 2012-007
Saksnummer : 16/04902-1
Sist endret : 13.03.2018
Dokumentdato : 27.06.2012
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Politidirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Visumsaksbehandlere i UDI

Visumpraksis for oransje gruppe


1.      Innledning

2.      Konkret individuell vurdering av alle søknader

3.      Generelle forhold

4.      Ved opphold i annet land enn hjemlandet

5.      Individuelle forhold

6.      Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn

6.1        Besøk av familie

6.1.1         Foreldre/barn til referansen i Norge

6.1.2         Ektefelle/samboer til referansen i Norge

6.1.3         Søsken til referansen i Norge

6.1.4         Fjernere slekt til referansen i Norge

6.2        Besøk av en kjæreste

6.3        Forretningsreisende

6.4        Deltakere ved kulturelle arrangementer

6.5        Besøk hos ideell, humanitær eller religiøs organisasjon

6.6        Venner/turister

1.      Innledning

Når visumsøknaden behandles, må saksbehandleren vurdere om vilkårene, jf. utlendingsloven § 10 første ledd, jf. visumforordningen artikkel 21, er oppfylt. Et annet vurderingsmoment er om innvandringsregulerende hensyn taler mot å innvilge et visum, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd. Det skal i den forbindelse foretas en konkret vurdering av søkerens generelle og individuelle returforutsetninger.

Dette praksisnotatet gir veiledning for den delen av saksbehandlingen som gjelder vurderingen av returforutsetningene og gjelder for borgere av følgende land:

Algerie, Aserbajdsjan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Egypt, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Jemen, Kamerun, Kirgisistan, Kongo Brazzaville, Kosovo, Libanon, Liberia, Mali, Marokko, Mauritania, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, Sentralafrikanske Republikk, Sierra Leone, Tadsjikistan, Tchad, Togo, Tunisia, Tyrkia og Uganda

2.      Konkret individuell vurdering av alle søknader

Utlendingsforvaltningen skal i hver enkelt sak vurdere de innvandringsregulerende hensyn som gjør seg gjeldende. Det innebærer at man for hver søker skal vurdere konkret og individuelt om han/hun vil returnere til hjemlandet/oppholdslandet etter besøket i Norge/Schengen. Dersom ett eller flere andre vilkår ikke er oppfylt, for eksempel om det er tvil rundt det oppgitte formålet med reisen, skal det avslås på dette, men returvilkåret skal også kommenteres i vedtaket. Dersom alle andre vilkår er oppfylt, skal søknaden likevel avslås hvis det er grunn til å tro at søkeren ikke vil forlate Schengen-området når visumet utløper.

3.      Generelle forhold

I saksbehandlingen inngår en vurdering av de generelle forholdene i landet, eventuelt regionen, søkeren er fra eller oppholder seg i. Slik vurdering er nødvendig fordi økonomiske, sosiale og/eller politiske forhold i et land anses å påvirke befolkningens utvandringspotensiale.

For de land som er nevnt ovenfor, anser UDI at det, basert på konfliktsituasjonen, antall asylsøknader til Norge og Schengen, levekårene og andre Schengenlands praksis, generelt sett foreligger et vesentlig utvandringspotensiale til Norge og Schengen. Det kan derfor være vanskelig for borgere av disse landene å få visum. Her inngår også vår erfaring med visumsøkere fra disse landene de siste årene.

4.      Ved opphold i annet land enn hjemlandet

Dersom søkeren ikke er bosatt i hjemlandet, må det avklares

 • hvilket oppholdsgrunnlag søkeren har i oppholdslandet
 • hvilken varighet søkerens oppholdstillatelse har og om den kan fornyes
 • hvor lenge søkeren har oppholdt seg i oppholdslandet og hvor lenge oppholdet kan antas å vare fremover
 • om søkeren har hatt reisevirksomhet til andre land før og under oppholdet

Dersom det er dokumentert at søkeren har returadgang til oppholdslandet etter et visumbesøk i Norge/Schengen, skal vurderingen av de generelle forholdene relatere seg til søkerens oppholdsland. Det gjelder også hvis returadgang kun er sannsynliggjort, for eksempel ved at det er søkt om fornyet oppholdstillatelse, og vilkårene for innvilgelse anses oppfylt.

Dersom det er usikkert om søkeren vil eller kan returnere til oppholdslandet, skal vurderingen av de generelle forholdene hovedsakelig relatere seg til søkerens hjemland, eventuelt annet (nytt) oppholdsland. De generelle forhold i det aktuelle oppholdslandet spiller da en mer underordnet rolle, men skal ikke ses helt bort fra.

5.      Individuelle forhold

Søkerens konkrete situasjon i hjemlandet/oppholdslandet kan styrke eller svekke sannsynligheten for at vedkommende vil returnere etter endt besøk. I den forbindelse ser man på søkerens alder, hvorvidt vedkommende er i arbeid og har etablert familie, om søkeren har eiendom og/eller økonomiske/sosiale forpliktelser. Det har også betydning om søkeren har hatt visum til Schengen før og da har overholdt visumbetingelse, samt om søkerens nære familie har utvandret.

Når søkeren kommer fra et land hvor de generelle forholdene tilsier at det foreligger et vesentlig utvandringspotensiale, kan de individuelle forholdene ytterligere tilsi at søkeren ikke vil returnere etter endt besøk. I så fall skal det vurderes om velferds- eller samfunnsrelaterte hensyn gjør seg gjeldende. Dersom dette er tilfelle kan de vektlegges mer enn de generelle og individuelle returforutsetninger og visum innvilges på bakgrunn av det.

6.      Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn

Dersom vi mener at søkeren kommer til å returnere etter endt besøk, vil vurderingen av velferds- og samfunnsrelaterte hensyn ikke være relevant. Foreligger det tvil om søkeren vil returnere, kan formålet med besøket likevel føre til en innvilgelse av visumsøknaden.  Det forutsetter at besøkets formål er dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort. Er ikke det tilfelle, skal søknaden avslås etter utlendingsloven § 10 første ledd bokstav b).

Velferdshensyn knytter seg som regel til familie- og vennebesøk, mens samfunnsrelaterte hensyn knytter seg til næringspolitiske og kulturelle interesser og således til forretningsreisende, turister og deltakere ved kulturelle arrangementer. Hvor sterkt slike hensyn skal vektlegges for borgere av de land som er nevnt ovenfor, følger nedenfor.

6.1      Besøk av familie

6.1.1         Foreldre/barn til referansen i Norge

Foreldre og barn skal kunne besøke sin familie i Norge. Dette hensynet veier tungt og fører som hovedregel til innvilgelse. Velferdshensynet gjør seg særlig gjeldende ved alvorlig sykdom eller viktige begivenheter.

6.1.2         Ektefelle/samboer til referansen i Norge

Ektefelle/samboer skal kunne besøke sin familie i Norge. Dette hensynet veier tungt og fører som hovedregel til innvilgelse. Et viktig vurderingsmoment er imidlertid varigheten av forholdet - jo lengre varighet, jo tyngre velferdshensyn. Har ektefellene utelukkende hatt kontakt på internett før de giftet seg, inngår denne tiden ikke i beregningen av forholdets varighet.

Samboere må dokumentere å ha bodd sammen og vært et par i minimum 2 år for at relasjonen skal vektlegges under kategorien samboere.

Velferdshensynet gjør seg særlig gjeldende ved alvorlig sykdom eller viktige begivenheter.

6.1.3         Søsken til referansen i Norge

Velferdshensynet ved besøk av søsken er ikke like sterkt som for de to ovennevnte gruppene, men visum kan innvilges. Relevante vurderingsmomenter kan være når de møttes sist og om besøket er knyttet til en spesiell anledning. Søkerens alder kan også vektlegges, da personer som eldre enn 35 år erfaringsmessig utgjør en mindre utvandringsrisiko. Ved alvorlig sykdom hos referansen står velferdshensynet sterkere.

6.1.4         Fjernere slekt til referansen i Norge

 Velferdshensyn vektlegges som hovedregel ikke ved besøk av fjerne slekt.

6.2      Besøk av en kjæreste

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel ikke ved besøk av en kjæreste.

6.3      Forretningsreisende

Det anses som viktig at norske næringslivsinteresser ivaretas gjennom kontakt med internasjonale forretningsforbindelser. Dette kan det legges avgjørende vekt på. I så fall kan visum innvilges når invitasjon fremlegges. Dersom søkeren ikke skal i møte med norsk firma, men delta på messe e.l., innvilges visum som hovedregel ikke. Det samme gjelder dersom formålet med oppholdet er å delta i konferanse som er åpen for alle.

6.4      Deltakere ved kulturelle arrangementer

Dersom arrangementet er av slik karakter at det anses som viktig at søkeren kan delta, selv om de individuelle returforutsetningene er svake, kan visum innvilges. Det skal i den forbindelse ses hen til hvem som er arrangør, om søkeren er tiltenkt en spesiell funksjon, om det er samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende når det gjelder søkerens deltakelse.

6.5      Besøk hos ideell, humanitær eller religiøs organisasjon

Dersom samfunnsrelaterte hensyn gjør seg gjeldende, avhengig av besøkets formål, kan visum innvilges. Det må imidlertid vurderes om søkeren under besøket vil utføre arbeid og om det vil være omfattet av unntaksreglene fra kravet om oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 1-1. Nærmere retningslinjer er gitt i RS 2011-032.

6.6      Venner/turister

Velferdshensyn vektlegges som hovedregel ikke ved vennebesøk og for turister.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør


Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visumenheten

Siste endringer
 • Changed: PN 2012-007 Visa practice for the orange group (20.04.2018)

  An updated version of the memo is now available in English.

 • Endret: PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (14.03.2018)

  Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Togo og Tyrkia er flyttet til oransje gruppe, mens Uzbekistan, Elfenbenskysten og Guinea er tatt ut. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Changed: PN 2012-007 Visa practice for the orange group (19.10.2016)

  The visa practice memo for the orange group is updated. Georgia and Sri Lanka have been moved from this group to the yellow group, and Nepal, the Central African Republic and Tajikistan have been moved to this group from the yellow group.

 • Endret: PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (12.10.2016)

  Visumpraksisnotatet for oransje gruppe er oppdatert. Georgia og Sri Lanka er flyttet herfra til gul gruppe. Nepal, Sentralafrikanske republikk og Tadsjikistan er flyttet hit fra gul gruppe. Notatet angir praksis for returvurderinger, herunder hvilke velferdshensyn som skal tas.

 • Ny: PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (23.11.2015)

  Praksisnotatet er nå tilgjengelig på engelsk.

 • Endret: PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (03.07.2015)

  Praksisnotatet er oppdatert. Burkina Faso, Burundi og Uganda er flyttet fra gul til oransje gruppe.

 • Endret: PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (03.11.2014)

  Praksisnotatet er oppdatert ved at Myanmar er fjernet fra oransje gruppe, og Egypt, Kosovo og Libanon er lagt til.

 • Endret: PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (24.06.2013)

  Visumpraksis er justert, og følgende land er flyttet til oransje gruppe: Aserbadsjan, Georgia og Libya.

 • PN 2012-007 Visumpraksis for oransje gruppe (05.07.2012)

  Ny struktur for visumpraksis er kategorisert i grupper. Praksis for 126 visumpliktige land er delt inn i fire kategorier: grønn gruppe; gul gruppe; oransje gruppe og rød gruppe.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo