Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI praksisnotater

PN 2018-003
Dokument-ID : PN 2018-003
Saksnummer : 18/00397-3
Dokumentdato : 05.07.2018
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Registrering av barn som er berørt av utvisning


1.Innledning

2. Registrering i DUF

3. Hvem som er omfattet av begrepet «barn berørt av utvisning»

3.1 Barn som er omfattet

3.2 Barn som ikke er omfattet

3.3 Nærmere om relasjonen mellom utlendingen som vurderes utvist og barnet

4. Saker hvor det mangler registrering av relasjon Forelder/Barn i DUF

5. Klagebehandling

1.Innledning

Formålet med dette praksisnotatet er å gi retningslinjer for registrering av barn som er berørt av utvisning i Datasystemet for utlendings- og flyktningssaker (DUF). I alle utvisningssaker skal saksbehandler vurdere om det er barn som er berørt av utvisningen og deretter foreta en registrering i DUF dersom det er barn som er berørt.

Bakgrunnen for denne registreringen er at det er viktig for utlendingsforvaltningen å ha oversikt og kontroll over hvor mange barn som er berørt av utvisning.

2. Registrering i DUF

Saksbehandler skal registrere barn som er berørt av utvisning i DUF i alle saker, uavhengig av sakens utfall. Det vil si at saksbehandler skal registrere barn som er berørt av utvisning i saker hvor utfallet blir utvisning og i saker hvor utfallet blir ikke-utvisning. Registreringen av barn som er berørt av utvisningen skal skje på vedtakstidspunktet. Se punkt 5 for rutiner ved klagebehandling.

Brukerveiledning for registrering av barn berørt av utvisning i DUF ligger på OFEU sin verktøyside.

3. Hvem som er omfattet av begrepet «barn berørt av utvisning»

Det er kun relasjonen Forelder/Barn som er mulig å benytte når saksbehandler skal registrere barn berørt av utvisning i DUF. Dette innebærer at det bare er biologiske barn og adopterte barn som skal registreres. Stebarn og fosterbarn faller dermed utenfor definisjonen «barn berørt av utvisning» i denne sammenheng.

3.1 Barn som er omfattet

 • Norske barn, som er under 18 år, og som bor i Norge når forelderen vurderes utvist

 • Barn som ikke er norske, som er under 18 år, og som bor i Norge med tillatelse når forelderen vurderes utvist.

3.2 Barn som ikke er omfattet

 • Barn som bor og skal fortsette å bo fast i utlandet når forelderen vurderes utvist

 • Barn hvor det fremkommer at barnet ikke har noen kontakt med forelder

 • Barn som ikke har tillatelse til opphold i Norge og begge foreldrene har en plikt til å forlate Norge eller aleneforelder blir utvist. I slike tilfeller skal barnet returnere til hjemlandet med forelder.

Punkt 3.2 gjelder både barn som er norske og barn som ikke er norske.

3.3 Nærmere om relasjonen mellom utlendingen som vurderes utvist og barnet

Det er ikke et krav om at utlendingen som vurderes utvist har foreldreansvar for barnet eller at utlendingen bor fast sammen med barnet.

Utlendingen må imidlertid ha samvær eller en annen form for kontakt med barnet for at det skal anses som berørt av utvisningen. Dersom barnet er under barnevernets omsorg, men utlendingen har samvær med barnet, anses barnet å være berørt av utvisning.

Dersom barnet bor på sperret adresse eller utlendingen har besøksforbud mot barnet anses barnet ikke å være berørt av utvisning.

Det er vedtakstidspunktet som er avgjørende for vurderingen av om et barn anses som berørt av utvisning.

4. Saker hvor det mangler registrering av relasjon Forelder/Barn i DUF

I saker hvor det ikke tidligere er opplyst om barn og det ikke er registrert relasjon Forelder/Barn i DUF må saksbehandler undersøke om relasjonen mellom utlendingen og barnet er dokumentert før barn berørt av utvisning registreres. Det er kun dokumenterte relasjoner mellom foreldre og barn som skal registreres.

Dersom det ikke ligger dokumentasjon i saken må saksbehandler foreta ytterligere undersøkelser, for eksempel undersøke med folkeregisteret. Dersom utlendingen og barnet bor på samme adresse kan det gi indikasjoner på forholdet mellom dem. Kravet til dokumentasjon må også ses i sammenheng med at saken må være tilstrekkelig opplyst og dokumentert til å foreta en barnets beste vurdering.

Se brukerveiledning for registrering av barn berørt av utvisning som ligger på OFEU sin verktøyside for nærmere beskrivelse av fremgangsmåten ved registrering i DUF.

5. Klagebehandling

Dersom det kommer en klage på utvisningssaken og det foreligger nye opplysninger om barn må saksbehandler vurdere om det er barn som er berørt av utvisningen. For eksempel dersom det fremlegges dokumentasjon på relasjonen mellom utlendingen og barnet kan det ha betydning for vurdering av om barnet er berørt av utvisning. Det samme gjelder dersom det er barn som er født etter at vedtaket om utvisning ble fattet. Dette må ses i sammenheng med hvorvidt det skal foretas en barnets beste vurdering i klageoversendelsen.

Dersom saksbehandler kommer til at opplysningene er av en slik karakter at barnet er berørt av utvisning skal dette registreres i DUF.


Jonas Folmo
Fungerende avdelingsdirektør

Kontakt: OPA, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Siste endringer
 • Ny: PN 2018-003 Registrering av barn som er berørt av utvisning (05.07.2018)

  Nytt praksisnotat gir retningslinjer for registrering av barn som er berørt av utvisning i Datasystemet for utlendings- og flyktningssaker (DUF).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo